Valitse taso

Kaupunki sosiaalisessa mediassa

Kaupunkikonsernin sosiaalisen median viestinnän toimenpiteillä tavoitellaan ensisijaisesti kaupunkimielikuvan kehittämistä kaupunkibrändin mukaiseen eteenpäinkatsovaan, aktiviseen ja kokeilevaan suuntaan.

Sosiaalista mediaa käytetään kaupunkimediana eli kerrotaan mitä kaupungissa tapahtuu juuri nyt ja miten se kehittyy lähitulevaisuudessa. Siellä tavoitetaan kaupunkilaisia ja kerrotaan kaupungin toiminnasta.

Toissijaisesti sosiaalisessa mediassa ollaan läsnä ja pyritään vuorovaikutukseen ja asiantuntijuuden esiintuomiseen sekä työnantajakuvan kehittämiseen.

Twitterissä Lappeenrannan kaupungin identiteetti on ensisijaisesti suomenkielinen tiedotuskanava. Twitterissä vaikutetaan ja otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin. Siellä myös viestitään aktiivisesti ja tuodaan esiin kaupungin edelläkävijyyttä. Twitterissä verkostoidutaan ensisijaisesti henkilökohtaisesti asiantuntijaprofiileilla, mutta myös retwiittien muodossa organisaation profiileilla. Twitter on tärkeä vuorovaikutuskanava ja lähtökohtaisesti keskusteleva ja siellä voidaan tapauskohtaisesti käydä vuoropuhelua organisaatiolle keskeisissä teemoissa.

Lappeenranta -Facebook on asukasviestinnän pääkanava sosiaalisessa mediassa. Facebookissa Lappeenrannan kaupunki on kaverillinen, yhteisöllinen ja vieraanvarainen. Se on helposti lähestyttävä, puhekielinen ja luotettava. Toiminnalla halutaan kehittää mielikuvaa kaupungista, tavoittaa kaupunkilaisia sekä olla vuorovaikutuksessa ja toimia kaupunkimediana. Facebookin kautta pyritään tavoittamaan niin sanottua suurta yleisöä ja kertomaan heille Lappeenrannasta. Kaupunkimediana sivulla tuotetaan livevideosisältöä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.

Tässä kanavassa pyritään myös muokkaamaan kaupungin mielikuvaa edelläkävijyyden, monipuolisuuden ja hyvän sijainnin lähtökohdista. Facebookin sisällöissä tarinalla ja tunteella on oma osansa.

Kanavalle tuodaan myös monipuolisen mielikuvan tukemiseen tuotettua sisältöä ”Tiesitkö tämän Lappeenrannasta”, joka välttelee itsestäänselvyyksiä. Siellä esitellään erityisesti Lappeenrannan vähemmän tunnettuja puolia, ja uusia, yllättäviäkin aluevaltauksia.

Lappeenranta esiintyy suomeksi Facebookissa lukuun ottamatta joitakin englanninkielisiä blogi- tai uutispäivityksiä. Facebookissa useimmiten puhutaan Lappeenrantaan jo tunnesiteen omaaville henkilöille, joille annetaan mahdollisuus rakastaa Lappeenrantaa ja antaa sille palautetta – johon vastataan. Facebookissa seurataan, kuka tykkää ja mikä toimii. Tavoitteena on innostaa palaamaan Lappeenrantaan, kehumaan Lappeenrantaa ja osallistumaan paikallisiin tapahtumiin.

VisitLappeenranta -Facebook kommunikoi matkailijasegmentin kanssa. Kanavalla Lappeenranta on rennon asiallinen, iloinen ja vieraanvarainen matkailukohde. Se on helposti lähestyttävä, puhekielinen ja luotettava. Sen päivitykset ovat ensisijaisesti englanninkielisiä. VisitLappeenrannan julkaisuja tuodaan myös kaupungin fb-sivustolle suomeksi. Kanava luo kaupunkimielikuvaa, palvelee matkailijoita ja pyrkii tavoittamaan mielipidevaikuttajia.

YouTube toimii Lappeenrannan markkinointi- ja esittelyvideoiden tallennus- ja jakopaikkana. Se edistää hakukonelöydettävyyttä ja luo kaupunkimielikuvaa. Tililtä löytyvät matkailun, Greenrealityn, teatterin, museon ym. soittolistat. Sekä suomen- että englanninkielisiä videoita on helppo jakaa, näyttää ja linkittää Lappeenranta-kanavalta eri tarkoituksiin kaupunkia esiteltäessä.

Lappeenrannan sekä VisitLappeenrannan Instagram-tileillä luodaan kaupunkimielikuvaa. Instagramin keskeisin tavoite on mielikuvan rakentaminen mukavasta, modernista ja monipuolisesta kaupungista. Instagramissa tärkeintä on tarina ja tunne, joka välittyy sisältöjen kautta niin nykyisille kuin tuleville kaupunkilaisille sekä matkailijoille. Sisältö on pääosin välitöntä ja se voi olla aiheiltaan epävirallista. Molemmilla tileillä jaetaan matkailuneuvonnan toimesta kaupunkikuvaa tukevaa kuvasisältöjä ja markkinoidaan tapahtumia sekä erilaisia käynnissä olevia kampanjoita tai kilpailuja. Lappeenrannan PR-lähettiläät päivittävät myös sisältöä ja kertovat heidän toiminnastaan kaupungin Instagram-tilillä.

Lappeenrannan kaupungin LinkedIn tilillä muokataan kaupunkimielikuvaa, tuodaan esiin asiantuntijuutta sekä työnantajakuvaa ja rekrytoidaan henkilöstöä. Sivun tavoitteena on luoda mielikuvaa Lappeenrannasta mielenkiintoisena ja monipuolisena työpaikkakuntana ja työnantajana. Täällä tuodaan myös aktiivisesti esiin eri asiantuntijoita, organisaation onnistumisia ja sen edelläkävijyyttä.

Kaupungin henkilöstö sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median viestintäkulttuuri poikkeaa olennaisesti totutusta asiakirjallisesta valmistelusta ja päätöksenteosta. Koska sosiaalinen media on alun perin kehittynyt yksityishenkilöiden viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavaksi, sen soveltaminen virka/työtehtäviin vaatii harkintaa erityisesti viranhaltijan/työntekijän yksityisen ja toisaalta työroolin linjauksista. Esimerkiksi, miten kussakin asiayhteydessä erotetaan se, milloin henkilö esiintyy yksityishenkilönä ja milloin työnsä puolesta.

Kaupunki suhtautuu kuitenkin myönteisesti oman henkilöstönsä työhön liittyvään läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media tarjoaa hyvän kanavan asiantuntijavuorovaikutukselle ja kaupungin asiantuntijuuden esille tuomiselle. Henkilöstön positiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa on myös yksi tapa luoda positiivista mielikuvaa kaupungista ja kaupunkiorganisaatiosta.

Kaupunkikonsernin henkilöstön on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yksityinen esiintyminen sosiaalisessa mediassa anna mielikuvaa siitä, että kyseessä olisi organisaation virallinen tiedotustoiminta tai virallinen kanta. Toisaalta silloin, kun viranhaltija/työntekijä toimii kaupunkikonsernin edustajana, on hänen verkkopuheenvuorojaan voitava pitää kaupungin/toimialan/yhtiön virallisena kantana.

Toimittaessa sosiaalisessa mediassa kaupunkikonsernin edustajien tulee noudattaa samoja toimintatapoja ja harkintaa kuin muussakin viestinnässä muun muassa tietojen julkisuuden suhteen. Viestinnän tyylin tulee puolestaan noudattaa kyseessä olevan sosiaalisen median yhteisön viestinnän tapaa ja tyyliä.