Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousVammaisneuvostoVammaisneuvoston kokoonpano ja toiminta
Palvelut
Valitse taso
Vammaisneuvoston kokoonpano ja toiminta

Vammaisneuvosto kokoonpano

Vammaisneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 16 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä seuraavasti:

8 vammaisjärjestöjen edustajaa
1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustaja
3 toimialojen edustajaa (tekninen toimi, kulttuuritoimi ja liikuntatoimi)
4 kaupunginvaltuuston edustajaa

Mikäli järjestöt nimeävät ehdokkaita enemmän kuin on jaossa olevia paikkoja, on etusija järjestöillä joiden jäsenmäärä on suurin ja järjestöillä, joilla ei ole ollut edustusta neuvostossa edellisellä kaudella.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sihteerinä toimii kunnan nimetty viranhaltija.

Vammaisneuvostolla voi olla keskuudestaan valittu kokousasioita valmisteleva työvaliokunta.

Vammaisneuvosto kokoaa jäsenistään, vanhusneuvoston edustajasta sekä muista asiantuntijoista esteettömyystyöryhmän, joka koostuu kahdeksasta (8) henkilöstä. Vammaisneuvosto nimittää esteettömyystyöryhmän puheenjohtajan.

Vammaisneuvoston toiminta

Vammaisneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman, sisältäen talouden käyttösuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen.

Neuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle kokouksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asialista lähetetään myös varajäsenille.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19§:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, lasten ja nuorten lautakunnalle, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, kaupunkikehitys lautakunnalle, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä vammaisjärjestöille.

Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Vammaisneuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja

Vammaisneuvoston kokouspalkkiot

Vammaisneuvoston jäsenille, pl. kaupungin virkamiehet, maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan.

Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän jäsenille, pl. kaupungin virkamiehet, maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan.

Vammaisneuvoston työvaliokunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.