Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousNuorisovaltuustoNuorisovaltuuston toimintasääntö
Valitse taso

Lappeenrannan Nuorisovaltuuston toimintasääntö

 

Nuorisovaltuuston tarkoitus

Lappeenrannan nuorisovaltuusto on kaupungin ja sen alueella asuvien tai opiskelevien nuorten henkilöiden ja nuorisojärjestöjen pysyväluonteinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin kunnassa. Nuorisovaltuuston toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. Lappeenrannan nuorisovaltuuston tarkoitus on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on osa nuorisotoimen toimintoja ja kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Nuorisovaltuusto on mukana erilaisissa nuorisolle suunnatuissa tapahtumissa.

Tehtävät

- edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Lappeenrannan kaupungin ja alueen nuorten yhteistyötä

- edustaa nuorison mielipiteitä kaupunginvaltuustossa sekä niissä lautakunnissa ja työryhmissä, joissa nuorisovaltuuston jäsenistöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus

- valvoa nuorison etuja. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa

- vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille

- järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa

- toimia nuorison ja päättäjien välisenä linkkinä

- saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista

Kokoonpano

Nuorisovaltuustoon nimetään jäsenistö 2-vuotiskaudeksi kouluvaalein. Vaaleilla valitaan vähintään yksi jäsen ja varajäsen per koulu riippuen koulun oppilasmäärästä siten, että edustajamäärä suhteutetaan oppilasmäärään. Nuorisovaltuustovaalissa ehdolle voivat asettua yli 13-vuotiaat lappeenrantalaiset nuoret. Nuorisovaltuuston kokouksiin kutsutaan myös valtuustoryhmien nimeämät kummivaltuutetut sekä koulujen oppilaskuntien nimeämät kouluedustajat 1/koulu.

Saimaan ammattiopisto Sampo voi nimetä opiskelijoidensa keskuudesta nuorisovaltuustoon enintään 6 jäsentä. 

Valintaperiaatteissa voidaan käyttää harkintaa.

Kokousmenettely

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, sihteerin, sekä halutessaan yhden tai useamman viestintävastaavan. Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi perustaa työryhmiä esimerkiksi tiedottamista ja tapahtumajärjestämistä varten. Lisäksi nuorisovaltuusto voi nimetä työvaliokunnan tai päättää muusta vastaavasta kokousten valmistelutavasta (esimerkiksi kaikille nuorisovaltuutetuille avoin valmistelunuva). Työvaliokunta (tai vastaava) valmistelee nuorisovaltuustolle tulevat kokousasiat. Nuorisotoimi nimeää työntekijän, joka toimii nuorisovaltuuston tutorina. Kokouksen kutsuu koolle työvaliokunta tai muu nuorisovaltuuston nimeämä valmisteluelin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkisesti nähtäville kaupungin internetsivuille. Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintakertomuksen. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa ja se voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kokouspalkkiot

Nuorisovaltuuston jäsenen kokouspalkkio on 20€/kokous/henkilö. Nuorisovaltuuston edustajille eri lautakunnissa ja työryhmissä maksetaan ao. lautakunnan / työryhmän määrärahoista puolikas kokouspalkkio ja matkakorvaus kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti vuoden 2009 alusta lukien.

MV-oikeesti-nuorten-asialla-leima-NETTI.jpg