Valitse taso

Riskienhallinta

 

Lappeenrannan kaupungin riskienhallinnan päämääränä on kaupunkikonsernin omaisuuden ja tavoitteellisen toiminnan turvaaminen mahdollisimman pienin riskienhallintakustannuksin. Riskienhallinnalla varaudutaan riittävin toimenpitein kaikkiin kaupunkikonsernia uhkaaviin riskitekijöihin, mikä edellyttää tarkkaa riskien kartoittamista, vastuunjakamista ja järjestelmällistä työtä riskien arvioinnissa, seurannassa ja hallinnassa.

Riskien hallintaa voidaan luonnehtia yhdeksi sisäisen valvonnan ydinalueeksi, sillä sisäinen valvonta on pohjimmiltaan juuri erilaisten riskien hallintaa. Riittävän sisäisen valvonnan perusedellytyksenä on riskien tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen sisäisen valvonnan rakenteissa. Valvonta on riittävää toiminnan tuottaessa kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Tehokas sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tärkeä edellytys hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumiselle.

Lappeenrannan kaupungin riskienhallinnan periaatteet ja menettelytavat on määritelty yleisellä tasolla kaupunginvaltuuston 1.11.2021 hyväksymässä riskienhallintaohjelmassa. Kaupunginvaltuuston 31.5.2021  hyväksymässä hallintosäännössä on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja vastuut.

Riskienhallinta tukee ja varmistaa osaltaan Lappeenranta 2037 strategian toteuttamista. Tavoitteena on, että kaupungin konsernihallinnossa ja toimialoilla on käytössään riskitilanteisiin varautumiseksi systemaattinen ja kokonaisvaltainen riskienhallintamenetelmä.


Yhteyshenkilöt

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen
puh. 040 358 1443
Tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko puh. 040 522 9377

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Yhteystiedot 
Villimiehenkatu 1 
53100 Lappeenranta 

Liitteet