Valitse taso

 LPR-verkkopalvelu-HEH-hanke-hankintapalvelut-924x520px.jpg

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut kuuluu Lappeenrannan kaupungin konsernihallintoon ja sen tehtäviin kuuluu Lappeenrannan kaupungin kynnysarvot ylittävien hankintojen kilpailuttaminen, sopimustenhallinta sekä kaupungin pienhankintojen keskitetty ohjaaminen. 

Toimiminen maakunnallisena yhteishankintayksikkönä

Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut toimii myös Etelä-Karjalan maakunnallisten hankintojen yhteishankintayksikkönä vastaten kilpailuttamisesta sekä sopimustenhallinnasta.

Maakunnalliseen yhteistyösopimukseen kuuluvat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Meidän IT ja talous Oy ja Saimaan Tukipalvelut Oy. 

Vuosittaiset hankintavolyymit
n. 340 milj. €/ kuntien hankinnat Etelä-Karjalan maakunnassa
n. 37 mrd. €/ koko Suomi

Hankintojen lähtökohta

Lappeenrannan kaupungin hankintoja ohjaavat kaupungin omat hankintaohjeet, hyvät hallintakäytännöt sekä lait. Hankinnoilla pyritään tukemaan myös kaupungin strategiaa sekä elinkeinopolitiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen elinvoiman ja työllisyyden tukemiseen, kestävään kehitykseen sekä hankintojen innovatiivisuuteen ja tuloksellisuuteen.

Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhteisöt pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

Tarjouspyyntökohtaiset ehdot sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä

Hankinnan sisältö ja tarkat valintaan vaikuttavat kriteerit ilmenevät itse tarjouspyynnöissä, joihin voi tutustua kirjautumalla (veloituksetta) sähköiseen kilpailutusjärjestelmään. 

Vertailukriteerejä ovat esim. toiminnalliset vaatimukset eli tarjotun ratkaisun ominaisuudet, suorituskykyvaatimukset eli tulokset, hankinnan hinta sekä käyttö- ja huoltokustannukset sekä kaupungin strategian määrittelemät sosioekonomiset (työllisyysehto) ja ympäristövaikutukset.

Lait ja säädökset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
Kilpailulaki 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
Liikesalaisuuslaki
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

Hankinnat Etelä-Karjalassa haltuun -hanke (HEH)

HEH-hankkeen tavoitteena on saada Etelä-Karjalan pk-yritykset aktiivisesti osallistumaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin sekä kehittää kaupungin, kaupunkikonsernin ja Länsi-Saimaan kuntien hankintojen suunnittelukäytäntöjä. 

Tavoitteena on tukea yrittäjien liiketoimintaa ja hankintaosaamisen kehittämistä. 

Hankinta-asiamiespalvelu osana HEH-hanketta

Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisten hankkijoiden ja alueen yrittäjien välistä jatkuvaa vuoropuhelua. Tässä rajapinnassa toimii hankinta-asiamies, joka

  • Neuvoo yrittäjiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.
  • Järjestää markkinavuoropuheluita hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä yhdessä hankintayksiköiden kanssa.
  • Viestii tulevista kilpailutuksista.
  • Avustaa yrityksiä sähköisten kilpailutustyökalujen käytössä ja järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia.
  • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen.
  • Toimittaa markkinatietoa hankintayksiköille 

Hankinta-asiamies Anni Peltola p. 040 835 0036 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun (HEH) -hankkeen toteuttajina ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Etelä-Karjalan muut kunnat yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa.

 
LPR-verkkopalvelu-HEH-hanke-ohjeita-logot-924x260px.jpg