Etusivu PalvelutNuorten palvelutRekisteri- ja tietosuojaselosteetPoikkeusajan nuorisotilojen asiakasrekisteri
Valitse taso

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 & 14 artiklat.

Tietovarannon nimi

Nuorisotoimen tietovaranto; poikkeusajan nuorisotilojen asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä

Lasten ja nuorten lautakunta
Villimiehenkatu 1 
53100 Lappeenranta

Tietovarannon yhteyshenkilö

Yhteisöllisen nuorisotyön päällikkö Jenna Ahlberg
jenna.ahlberg@lappeenranta.fi
0400 796035

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff
tietosuoja@lappeenranta.fi
040 768 1336

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on toimia nuorisotoimen poikkeusajan väliaikaisen asiakastietorekisteri. Rekisterin avulla voidaan tarkistaa, että kyseinen nuori osallistuu hänelle määriteltyyn ryhmätoimintaan. Tällöin voidaan pandemian aikana taata, että nuorten ryhmät pysyvät samoina, eivätkä nuoret ryhmien välillä sekoitu.

Käsiteltävät henkilötiedot

Nuoren tiedot

Nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja osoite. 

Huoltajan tiedot

Nimi ja puhelinnumero.

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei käsitellä.

Käsittelyn peruste

Julkisen vallan käyttö tai yleinen etu. Tietoja kerätään, jotta nuorisotilatoiminta pystytään turvallisesti asteittain avaamaan.

Tietovarannon tietolähteet

Tiedot saadaan nuoren/huoltajan kertoman mukaan.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Tietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

Nuoriso-ohjaajien käytössä oleva Excel-tiedosto, jota vain nuoriso-ohjaajat käyttävät ja näkevät. Tiedosto säilytetään suljetussa ja lukitussa kaapissa. Tämä väliaikainen tiedosto hävitetään heti kun poikkeusaika sen mahdollistaa.

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Käsittely paperilla poikkeusaikana, jotta pystytään tarkistamaan toimintaan osallistuneen nuoren hänelle kuuluva nuorten ryhmä.

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Käsittelyä ei ole ulkoistettu. 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tiedosto on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan. Kaikilla työntekijöillä on vaitiovelvollisuus.

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei.

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Nuorisotoimen osallistujalistat säilytetään poikkeusajan erikoisjärjestelyn ajan, jonka jälkeen osallistujalistat hävitetään. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi.

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen. (tähän tulee linkki).

Oikeus oikaista tietonsa

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön. 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty. 

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Kun tietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu tai julkisen vallan käyttö, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen vedoten. Tällöin tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa vain, mikäli rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan, että tietojen käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perustelu syy. Tietojen käsittelyä voidaan jatkaa myös oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.