Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki - yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä

12.3.2021


Rekisterinpitäjä (lautakunta tai vastaava)

Lasten- ja nuorten lautakunta


Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

kirjaamo@lappeenranta.fi


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki


Osoite

Villimiehenkatu 1, PL 11, 53101 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 0400 154 596, kimmo.holkki@lappeenranta.fi


Rekisteriasioita hoitava henkilö (jos muu kuin edellä)

Nuorisotoimintayksikön päällikkö Jenna Ahlberg


Osoite

Villimiehenkatu 1, PL 11, 53101 LAPPEENRANTA


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 0400 796 035, jenna.ahlberg@lappeenranta.fi


Rekisterin nimi

Nuorisotoimen kilpailu ja arvonnat -rekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nuorisotyön kehittämistoiminnan yhteydessä järjestettävät kilpailut ja arvonnat, joissa kysytään vapaaehtoisesti arvontaan ja kilpailuihin osallistuvien yhteystietoja, jotta voittaja saadaan tavoitettua. 


Rekisterin tietosisältö

- nuoren nimi
- nuoren puhelinnumero
- nuoren sähköpostiosoite


Säännönmukaiset tietolähteet

Internetlomakkeet, paperiset lomakkeet


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta.


Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto

Nuorisotoimen yksiköt säilyttävät omien asiakkaidensa paperisia varaushakemuksia lukitavissa kaapeissa lukittaivissa työhuoneissa, joihin on pääsy vain nuorisotoimen henkilökunnalla.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään Questback-järjestelmässä tai toiminnasta vastaavan henkilön tietokoneella. Rekistereihin on pääsy vain käyttäjätunnukset omaavilla henkilöillä. Rekisterit hävitetään kun tietoja ei enää tarvita, kun kilpailu tai arvonta on ratkennut. 


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.