Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä

27.4.2018


Rekisterinpitäjä (lautakunta tai vastaava)

Lappeenrannan kaupunki, hyvinvointi- ja sivistyspalvelut/nuorisotoimi


Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 05-6161


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kimmo Hölkki, vs. nuorisotoimenjohtaja


Osoite

Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 0400 154 596, kimmo.holkki@lappeenranta.fi


Rekisterin nimi

Koululaisten iltapäivätoiminta (Effica)


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen


Rekisterin tietosisältö


Lasten tiedot

 - lapsen henkilötiedot
 - syntymäaika
 - osoitetiedot
 - puhelinnumerot
 - tulotiedot
 - vanhempien hakemuksella ilmoittama lapsen erityisen tuen tarve


Lasten vanhempien ja perheen tiedot

 - lapsen vanhempien henkilötiedot
 - lapsen sisarusten henkilötiedot
 - osoitetiedot
 - puhelinnumerot
 - perheen koko ja kokoonpano
 - perheen tulotiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

VRK:sta saadaan osoite- perhetiedot, lasten vanhemmilta saadaan lasta koskevat tiedot hakemuksella.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palveluntuottajille uusien lasten ja perheiden tiedot laskutusta ja asiakassuhteen hoitoa varten (nimi, ikä, ipryhmä, aloituspäivä, palveluntarve, samassa osoitteessa asuvien huoltajien osoite-, sähköposti- ja puhelintiedot. Oman toiminnan ryhmiin tieto uudesta lapsesta ja aloituspäivästä sekä palveluntarpeesta.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto

Asiakasasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa
vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus
päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla
poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään
tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot
nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa
muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.