Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki - yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä

12.3.2021


Rekisterinpitäjä (lautakunta tai vastaava)

Lappeenrannan kaupunki, hyvinvointi-ja sivistyspalveluiden toimiala


Osoite

Villimiehenkatu, 1 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki, p. 0400 154 596, kimmo.holkki@lappeenranta.fi


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nuorisotoimintayksikön päällikkö Jenna Ahlberg


Osoite

Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 0400 79 60 35, jenna.ahlberg@lappeenranta.fi


Rekisterin nimi

- EU:n rakennerahastojen Euroopan sosiaalirahaston (ESR)-hankkeen osallistujatietorekisteri
- Ohjaamon järjetämien tapahtumien osallistujarekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä, ohjelmakausi 2014 - 2020

Etelä-Karjalan Ohjaamo oli EU:n hanke 3/2015-2/2018 ajalla. Hanke aikana hankkeeseen osallistujilta kerättiin rahoittajan edellyttämät taustatietolomakkeet (ESR-henkilötietolomake). Taustatietolomakkeet kirjattiin EURA-järjestelmään, josta rahoittaja pystyi seuraamaan hankkeen etenemistä sekä keräämään tilastotietoja. Hanke on päättynyt 28.2.2018, jonka jälkeen
henkilötietoja ei ole enää kerätty, eikä järjestelmää käytetty.


Asiakastietorekisteri

- Nuoren/ammattilaisten henkilö- ja yhteystiedot sekä koulutustiedot


Ohjaamon järjestämien tapahtumien osallistujarekisteri

- Nuoren/ammattilaisen henkilö- ja yhteystiedot


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja
- nuoren/ammattilaisen yhteystiedot ( nimi, syntymäaika/-vuosi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
- nuoren/ammattilaisen lähtökoulutuksen taso
- nuoren/ammattilaisen taustiedot (koulutuksen taso, perhemuoto, asumismuoto)


Säännönmukaiset tietolähteet

Nuoren/ammattilaisen itse antamat tiedot


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rahoittajalla on pääsy EURA:n henkilötietojärjestelmään omilla tunnuksilla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.


Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja lukitussa kaapissa ja tuhotaan kun se on
hankkeen rahoittajan ohjeiden mukaan sallittua. Tilaisuuden osallistujalistat tuhotaan tilaisuuden jälkeen.


B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisteriin on pääsy vain edellä mainituilla
henkilöillä. Osallistujalistoja säilytetään sähköisessä muodossa. Listat tuhotaan heti tilaisuuden jälkeen.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.