Etusivu PalvelutNuorten palvelutHarrastustoimintaMyö harrastetaa lähel 2022-2023

Myö harrastetaa lähel 2022-2023 kerhotoimijat 

Myö harrastetaa lähel - Lappeenrannassa – hankkeen tavoitteena on tarjota mieluinen harrastusmahdollisuus mahdollisimman monelle, hankkeessa mukana olevan koulun oppilaalle koulupäivän aikana ja/tai heti sen jälkeen. Harrastusmahdollisuuksia tarjotaan yhdenvertaisesti ja maksuttomasti. Harrastaminen onnistuu ilman siirtymisiä harrastuspaikkaan tai turhaa odottamista joko kouluympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä, lyhyen
kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Harrastamisen peruspiirteenä on säännöllinen, viikoittain tapahtuva toiminta. Hankkeen toiminnan keskiössä ovat lapset, nuoret ja koulut sekä harrastevinkkarit ja harrastetoimijat.

Hankekauden 2022–2023 tavoitteena on:

• Lisätä hyvinvointia sekä koululaisten että heidän perheidensä arkeen tarjoamalla erilaisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän aikana ja heti sen jälkeen, yhdenvertaisesti ja maksuttomasti kaikille.

• Tavoitteena on, että kouluilla työskentelee 2 alueellista harrastevinkkaria lähityöntekijöinä, mikä mahdollistaa harrastustoiminnan ohjaamisen sekä etsivän harrastustoiminnan. 

• Harrastevinkkareiden lisäksi harrastusmahdollisuuksia tarjotaan 2–4 harrastuskerhoa/ koulu seura- ja järjestötoimijoiden avulla. 

• Etsivän harrastustoiminnan kautta tavoitetaan erityisesti ne yläkouluikäiset nuoret, joilla ei ole vielä omaa harrastusta tai innostusta harrastamiseen. Harrastevinkkarin ohjaamana heitä ohjataan seura- ja järjestötoimijoiden sekä koulujen harrastuskerhotoiminnan pariin. 

• Harrastevinkkari on osa koulun henkilökuntaa, joka pääsee toteuttamaan lasten ja nuorten toivomia harrastusmahdollisuuksia kouluympäristössä. 

• Hankkeen avulla rakennetaan uusia toimintatapoja lappeenrantalaisten koululaisten päiviin.

Harrastuskerhojen järjestäjiä haetaan seuraaviin kouluihin:  

1. Nuijamaan koulu 2 kerhoa/viikko
2. Pulpin koulu 2 kerhoa/viikko
3. Voisalmen koulu 4 kerhoa/viikko
4. Korvenkylän koulu 2 kerhoa/viikko  
5. Ylämaan koulu 2 kerhoa/viikko
6. Kuusimäen koulu 4 kerhoa/viikko  
7. Skinnarilan koulu 4 kerhoa/viikko
8. Kasukkala 2 kerhoa/viikko
9. Simola 2 kerhoa/viikko
10. Lauritsalan alakoulu 4 kerhoa/viikko

Kerhojen tulee kestää koko lukuvuoden ja näin mahdollistaa osallistuvalle lapselle koko lukuvuoden mittainen harrastus.

Kerhojen ohjaamisesta korvataan 40 euroa/1h sekä matkakulut (yli 15 km:n matkoilta).

Kerhotoimijoiden valinnassa pyritään huomioimaan lappeenrantalaisten oppilaiden toiveet mahdollisimman hyvin. Koululaiskyselyissä sekä harrastevinkkareille kaudella 2021–22 lappeenrantalaisten oppilaiden toivomat ja eniten ääniä saaneet harrastustoiveet ovat nähtävissä koulukohtaisesti liitetiedostoissa tämän sivun alaosassa.

Koulukohtainen harrastaminen tapahtuu:

• pääsääntöisesti koulun tiloissa (liikuntasali, luokka, piha, nuorisotila, liikunta-alue) tai sen välittömässä läheisyydessä, lyhyen kävely-/pyöräilymatkan päässä
• koulupäivän aikana ja jälkeen, klo 8–16 välisenä aikana
• harrastuskerhojen sisältöjä muokataan harrastajien ikä ja osaamistaso huomioiden. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lappeenrantalaiselle peruskoululaiselle mielekästä tekemistä. 
• harrastaminen on säännöllistä, viikoittain tapahtuvaa, ohjattua toimintaa (tietysti myös omatoimista höntsäilyä) koko lukuvuoden 2022–2023 ajan
• lapset ja nuoret ovat vakuutettuja harrastamisen aikana sekä koulupäivän aikana että heti koulun jälkeen kouluympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä
• harrastuksia ohjaavat harrastevinkkarit (noin 70 % työajasta) ja muut harrastustoimijat (seurat, järjestöt, yhteisöt, tuntiohjaajat)

Arviointi, seuranta ja vaikuttavuus: 

Tavoitteena on osallistaa lapsia ja nuoria hankkeen aikaisen toiminnan kehittämiseksi (keskustelut, kyselyt, aktivoivat työskentelytavat): 

• Harrastustoimijoiden ja harrastevinkkareiden kanssa yhteistyössä arvioidaan hankkeen tavoitteiden täyttymistä (yhteinen aloitus- ja päätöstapaaminen, välitsekkaukset, kysely), sillä he työskentelevät päivittäisessä arjessa lasten ja nuorten harrastamisen parissa.
• Koulujen henkilökunnalle ja huoltajille suunnataan kyselyt sekä syyskaudella että kevätkaudella koskien hankkeen harrastustoimintaa kouluilla.
• Muille yhteistyötahoille suunnataan kyselyt 2 krt hankekauden aikana.
• Mahdollisuuksien mukaan pidetään yhteinen/yhteisiä tapaamisia/Teamseja harrastustoimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kesken.
• Kaikki hankkeessa mukana olleet koulut ovat rehtoreiden johdolla sitoutuneet seuraavaan hankekauteen ja yhteistyön erilaisia muotoja kehitetään edelleen. Lappeenrannassa on jo aikaisempina vuosina erilaisten hankkeiden myötä omaksuttu aktiivista sekä harrastusmyönteistä toimintakulttuuria ja saatu hankkeen myötä hyviä kokemuksia. Nyt tavoitteena ja toiveena on nivoa näitä myönteisiä asioista lisää yhteen ja tuottaa hyvinvointia sekä positiivisia kokemuksia oppilaiden koulupäivän yhteyteen.

Harrastetoimijoiden valinta 2.8.2022 päättyneen kilpailutuksen kautta

Toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

- miten hyvin kerhon sisältö vastaa lasten toiveita
- miten kerho vastaa hankkeen sisältöjä 

  Valituille toimijoille ilmoitetaan valinnasta elokuun aikana.
  
Lisätietoja:

vs. harrastekoordinaattori Elina Niinikoski-Pereira, puh. 040-182 2083, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.