Valitse taso

Kirjastoaineiston valintaperiaatteet

Lappeenrannan kaupunginkirjaston toiminta-ajatus

Kirjasto on hyvinvointipalveluja antava, uudistuva koko kansan käyttämä yhteiskunnan toimija, joka välittää sekä paikallista että kansainvälistä kulttuuria ja tietoa.

Lappeenrannan kaupunginkirjaston visio

Lappeenrannan kaupunginkirjasto Luotsina digiajassa.

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja rajaton oppimis- ja elämysympäristö. Kirjastossa henkilöstön asiantuntemus ja asiakkaiden toiveet, tarpeet ja osallistuminen tuottavat yhdessä jatkuvasti uudistuvat palvelut.

Kirjastolaki 904/1998 (2. luku, 3 §)

Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö.

Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen johtosääntö § 13:

Tulosalueen johtaja (kirjastotoimenjohtaja) päättää tulosalueellaan hankinnoista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Etelä-Karjalan Heili-kirjastojen kokoelmaohjelma

Etelä-Karjalan kuntien yleisistä kirjastoista käytetään yhteisnimitystä Heili-kirjastot. Heili-kirjastoihin kuuluvat Imatran ja Lappeenrannan kaupunginkirjastot sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnankirjastot. Kirjastoissa on käytössä yhteinen aineistotietokanta, yhteiset käyttösäännöt ja maksut.

Heili-kirjastoille on laadittu yhteinen kokoelmaohjelma, jossa on määritelty periaatteet alueelliselle kokoelmatyölle, aineiston valinnalle, hankinnalle ja saatavuudelle. Lappeenrannan maakuntakirjasto noudattaa omia aineistonvalintaperiaatteita, jotka ovat yksityiskohtaisemmat kuin alueellinen ohjelma. Kaikessa kokoelmatyössä otetaan kuitenkin huomioon myös alueellinen, eteläkarjalainen näkökulma ja eteläkarjalainen asiakas.

Kokoelmaohjelma on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Kirjastoaineiston hankinta

Palvelujohtajat ja osastonjohtajat koordinoivat aineistonhankintaa, seuraavat aineistomäärärahan käyttöä ja ohjeistavat poistoja ja hankintoja.
Hankintapaikat kilpailutetaan Etelä-Karjalan hankintapalvelun hankintaohjeen mukaisesti. Sopimukset kestävät yleensä 3-4 vuotta.

Valinnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tasapuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen ottamalla huomioon asiakkaiden erilaiset näkemykset ja mielipiteet. Kirjastoon ei hankita aineistoa, joka korostaa väkivaltaa, loukkaa ihmisoikeuksia tai halventaa vähemmistöjä.
 
Kirjastoaineiston valinnalla pyritään luomaan tasapainoinen kokoelma, joka vastaa alueellisia tarpeita. Aineistoa hankitaan erilaisia asiakasryhmiä varten huomioiden väestön ikärakenne sekä ammatillinen, koulutuksellinen ja kielellinen jakauma. Valintaan vaikuttavat myös käyttötilastot, kysyntä sekä asiakkaiden ehdotukset ja toivomukset.

Hankittavat kappalemäärät päätetään jatkuvan tarpeen eikä hetkellisten kysyntähuippujen mukaan.

Maakuntakirjaston tehtävänä on kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua. Tätä tehtävää hoitaakseen kirjasto kokoaa Etelä-Karjalaa ja sen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä käsittelevää kirjastoaineistoa sekä Etelä-Karjalassa huomattavan osan elämästään eläneiden henkilöiden tuottamaa taiteellista aineistoa. Lappeenrannan maakuntakirjaston maakuntakokoelma Carelicaan kerätään myös sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetun alueen aineistoa Kurkijoelta etelään ja Inkeriä käsittelevää aineistoa.

Samat periaatteet koskevat sekä ostettua että lahjoitettua aineistoa.
Kirjasto ei voi ottaa vastaan kuva- tai äänitallenteita tekijänoikeussyistä. Kirjasto ei arvioi yksityisiä kirjakokoelmia eikä tee arviointikäyntejä lahjoittajien luo

Kirjallisuus

Kauno- ja tietokirjallisuus
Suurimpien kustantajien suomenkieliset kirjat hankitaan yleensä kattavasti. Omakustanteita otetaan harkiten, lähinnä maakuntakokoelmaan.

Kaunokirjallisuuden valinnassa otetaan huomioon lukijoiden erilaiset lukutottumukset ja mieltymykset. Kirjastoon hankitaan myös isotekstistä kirjallisuutta ja selkokirjoja.
Asiakkaiden tiedontarve pyritään tyydyttämään mahdollisimman monipuolisesti. Vieraskielisellä kirjallisuudella pyritään lisäksi kattamaan sellaisia tiedon alueita, joilta ei ole suomenkielisiä kirjoja.

Oppi- ja kurssikirjojen hankinnalla tuetaan opiskelua, mutta yleisen kirjaston tehtävänä ei ole tyydyttää oppilaitosten kurssikirjatarvetta. Vieraskielistä kurssikirjallisuutta hankitaan vain silloin, kun sillä on yleistä mielenkiintoa. Täytettäviä harjoitus- ja muistikirjoja ja opettajanoppaita ym. oheiskirjallisuutta ei hankita. Kirjallisuutta hankitaan myös e-kirjoina.

Kartat
Etelä-Karjalan alueen kartat hankitaan kattavasti. Muita karttoja hankitaan tarpeen mukaan.

Pienpainatteet
Pienpainatteita kootaan maakuntakokoelmaan.

Lehdet

Kirjastoon tilataan valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä sekä Etelä-Karjalan paikallislehdet. Aikakauslehtiä tilataan eri tiedonaloilta ja harrastusaloilta. Ulkomaisia lehtiä tilataan täydentämään suomenkielisten lehtien tarjontaa eri aloilta mahdollisuuksien mukaan huomioiden kysyntä. Kirjastoon hankitaan myös e-lehtiä.

Nuotit

Nuottikokoelmaan hankitaan mahdollisimman monipuolinen valikoima eri soittimien ja musiikinlajien keskeistä ohjelmistoa ja soitinkouluja. Keskeinen kotimainen nuottikirjallisuus hankitaan kattavasti. Ulkomaista aineistoa hankitaan arvioidun kysynnän mukaan. Eniten hankitaan helppoa ja keskivaikeaa aineistoa.

AV-aineisto

Äänitallenteet
Saatavissa olevista tallennemuodoista valitaan parhaiten kirjastokäyttöön sopivat. Uusien tallennemuotojen hankinta aloitetaan, kun niille on tarpeeksi kysyntää ja kun tarjonta on riittävän laadukasta ja monipuolista.

Kotimaisesta taidemusiikista ja kansanmusiikista hankitaan mahdollisimman kattava valikoima. Ulkomaisesta taidemusiikista hankitaan eri tyylikausien säveltäjien keskeisimmät teokset. Hankinnassa otetaan huomioon erilaiset esitykset ja tulkinnat. Ulkomaisesta kansanmusiikkista pyritään hankkimaan kokoelma, joka kuvastaa eri maiden ja maanosien musiikkikulttuuria.

Populaarimusiikin kokoelma pyritään muodostamaan niin, että se kuvaa mahdollisimman laajasti sekä kotimaisen että ulkomaisen populaarimusiikin historiaa ja tätä päivää.  Kotimainen populaarimusiikki on etusijalla. Kotimaisten kokoelmien täydentämistä hankaloittaa vanhojen viihdemusiikkiäänitteiden löytyminen cd-muotoisena. Kokoelmaan hankitaan laadukkaita äänitteitä ja tulkintoja. Omakustanteita otetaan kokoelmaan harkiten, lähinnä maakuntakokoelmaan.

Kielikurssikokoelma painottuu eri opetustasoilla käytettäviin oppimateriaaleihin ja käytännön kielitaidon opiskeluun.

Suomenkieliset kaunokirjalliset äänikirjat hankitaan kattavasti. Tietopuolisia äänitteitä valitaan tarjonnan ja kysynnän mukaan.

Kuvatallenteet
Kirjastolla täytyy olla kirjastoon hankittaviin videoihin ja dvd-levyihin tekijänoikeuksien haltijan myöntämä lainausoikeus ja/tai julkinen esitysoikeus. Pääpaino tallenteiden hankinnassa on kotimaisessa aineistossa. Tietopuolisia kuvatallenteita valitaan laadun ja kysynnän perusteella.

Musiikkikokoelmaan hankitaan dvd-levyinä eri soittimien soitinkou-luja, tasoltaan helppoja ja keskivaikeita. Taidemusiikista hankitaan laadukkaita konserttiesityksiä ja oopperoita.

Musiikkikokoelmaan hankitaan dvd-levyinä eri soittimien soitinkouluja, tasoltaan helppoja ja keskivaikeita. Taidemusiikista hankitaan laadukkaita konserttiesityksiä ja oopperoita. Populaarimusiikin kokoelmaa kartutetaan laaja-alaisesti, tekijänoikeudet asettavat kuitenkin rajoituksia erityisesti tässä musiikin lajissa. Kotimainen musiikki on etusijalla.

Lappeenrannan kaupunki on solminut Kopiosto ry:n kanssa sopimuksen Yleisradion Tallennepalvelun kuva- ja äänitallenteiden kirjastokäytöstä.

Mikromuotoiset tallenteet
Mikrotallenteina hankitaan Etelä-Karjalan paikallislehtien vanhoja vuosikertoja sekä Etelä-Karjalan aluetta koskevaa sukututkimuk-sessa käytettävää arkistomateriaalia, jota on yleisesti tarjolla.

Elektroniset tallenteet
Kirjastolla täytyy olla elektronisiin tallenteisiin tekijänoikeuksien haltijan myöntämä lainausoikeus ja/tai julkinen esitysoikeus.

Verkkoaineisto
Asiakkailla on työasemilla käytettävissä Internetin ilmaisaineisto. Sitä täydentämään hankitaan lisenssejä maksullisiin tietokantoihin. Kirjasto kuuluu FinELibiin, valtakunnalliseen kirjastojen yhteenliittymään, joka hankkii verkkoaineistoja keskitetysti. Kirjasto tuottaa verkkoon aineistoa, ennen kaikkea tietokantoja, sekä omista että kirjaston ulkopuolisista kokoelmista.

Poistot

Kirjaston kokoelman tulee olla uudistuva.

Poistoperusteita ovat:
- kuluminen tai likaantuminen
- sisällön vanheneminen
- vähäinen käyttö
- katoaminen
- muut harkinnanvaraiset perusteet

Osa poistetusta aineistosta tulee myyntiin asiakkaille. Myytävää aineistoa ei voi varata etukäteen.

Varastointi

Varastoitava aineisto on asiakkaiden käytössä joko kotilainoina tai kirjastossa. Kirjastoverkon yhteistyö vaikuttaa varastointiin. Kuopiossa sijaitsevaan Varastokirjastoon lähetetään vähemmän käytetty aineisto.

Varastoitavaa aineistoa ovat:

Vanhat kirjat
- vanha Fennica-kirjallisuus (ennen vuotta 1850 painetut)
- ennen vuotta 1810 ruotsin- ja vieraskieliset Suomessa painetut
- 1600- ja 1700-luvuilla ulkomailla painettu vieraskielinen kirjallisuus valikoiden

Kertomakirjallisuus
- keskeiset suomalaiset kaunokirjalliset teokset
- kysytyt käännöskirjat: otetaan huomioon eri kääntäjät, kuvittajat ja ajankuva
- klassikoiksi muodostuneet vieraskieliset teokset
- kotimaisia teoksia käännöksinä
- aapisia, lukukirjoja, eri maiden kansansatuja
- lastenkirjasarjoja harkinnan mukaan

Tietokirjallisuus
- tietosanakirjoja, hakuteoksia, eri alojen perusteoksia, keskeisiä tutkimuksia
- Raamatut, erilaiset käännökset, virsikirjoista eri versioita
- matkakertomuksia
- historiallisia ajankuvia
- elämänkertoja kysynnän mukaan
- matrikkeleita, sukututkimuksia
- sarjajulkaisuja
- valtiopäiväasiakirjoja, valtiokalentereita, tilastollisia vuosikirjoja, Mitä - missä – milloin -vuosikirjoja

Kartat ja kartastot
- karttoja ja kartastoja harkinnan mukaan eri aikakausilta

Sanakirjat
- suomen kielen perussanakirjoja

Maakunta-aineisto
- maakunta-aineisto on säilytettävä aineisto ja se on käytettävissä kirjastossa

Lehdet
- lehtien vuosikerrat vuosittain tarkistettavan luettelon mukaan
- Aleksi-tietokantaan indeksoitavat aikakauslehdet

Nuotit
- vanhat laulukirjat
- kotimaista taidemusiikkia, erityisesti paikalliset säveltäjät
- ulkolaista taidemusiikkia arvioidun kysynnän mukaan
- kotimaista kansanmusiikkia
- populaarimusiikkista erityisesti kotimainen viihdemusiikki ja laulelmat

Ääni ja kuvatallenteet
- ääni- ja kuvatallenteita ei yleensä varastoida
- lasten musiikki- ja satuäänitteitä valikoiden