Esiopetuksen tuottaminen

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut pyytää varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia ilmoittautumaan esiopetuksen palveluntuottajiksi

Ilmoittautumismenettelyn kohteena on perusopetuslain (628/1998) suomen- tai englanninkielisen esiopetuspalvelun tuottaminen Lappeenrannan kaupungin alueella sijaitsevassa palveluntuottajan päiväkodissa. Esiopetusta antavan henkilöstön kelpoisuusehdoissa noudatetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta (986/1998) annettua asetusta.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan jatkuvalla haulla siten, että palveluntuottajat voivat ilmoittautua esiopetuksen palveluntuottajiksi vuosittain tammikuusta syyskuuhun. Tammikuusta syyskuuhun kestävällä ilmoittautumisajalla palveluntuottajat ilmoittautuvat palveluntuottajiksi seuraavan vuoden syksystä alkaen esiopetuksen tuottajiksi. Päätökset palveluntuottajaksi hyväksymisestä tehdään ennen kuluvan vuoden vuodenvaihdetta, jonka aikana ilmoittautuminen on tehty.

Tammikuusta-syyskuuhun tapahtuvan ilmoittaumismenettelyn perusteella tehdään palveluntuottajien kanssa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. Ilmoittautumismenettelyssä hyväksytyn toimijan kanssa allekirjoitetaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus, minkä jälkeen toimijan ei tarvitse ilmoittautua seuraavien lukuvuosien palveluntuottajaksi (ellei kyseessä ole uusi yksikkö tai aiemmin toimintansa lopettanut/toimilupansa menettänyt toimija).

Palveluntuottajan on huomioitava esiopetuksen palveluntuottajaksi ilmoittautumisen yhteydessä, että ainoastaan Lappeenrannan kaupungin palvelusetelituottajaksi valitut toimijat voivat ilmoittautua esiopetuksen palveluntuottajiksi. Palveluntuottajaehdokkaat, joita ei vielä ole hyväksytty Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi, tulee ilmoittautua sekä tulla hyväksytyksi Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi voidakseen tulla hyväksytyksi esiopetuksen palveluntuottajaksi. Ilmoittautumiset voidaan käsitellä samalla kertaa (kts. kohta palveluntuottajaksi ilmoittautuminen).

Mikäli palveluntuottaja on hyväksytty Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi, selvitetään tässä ilmoittautumismenettelyssä palveluntuottajan lakisääteiset edellytykset esiopetuspalvelujen tuottamiseen sekä muut taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset.

Palveluntuottajan kanssa laaditaan esiopetuksen osalta yleissopimus, joka on voimassa sopimuksessa määritetystä päivämäärästä toistaiseksi voimassa olevana. Palveluntuottajalta pyydetään sopimuksen voimassaoloaikana lukuvuosittain selvitys esiopetuskelpoisesta henkilöstöstä, suunnitelma esiopetussuunnitelman toteuttamisesta sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Lappeenrannan kaupunki hankkii palvelua kysynnän mukaan, eikä sitoudu käyttämään tarjottuja esiopetuspaikkoja.

Lappeenrannan kaupunki sitoutuu maksamaan esiopetukseen otetusta lapsesta palveluntuottajalle oppilaan iän mukaan määräytyvän kotikuntakorvauksen, jonka Valtionvarainministeriö päättää vuosittain, 31.12. mennessä. Korvauksen suuruus ilmoitetaan toistaiseksi voimassa oleville sopimuskumppaneille kirjallisesti Valtiovarainministeriön päätöksen saapumisen jälkeen, viimeistään helmikuussa.

Palveluntuottajaksi ilmoittautuminen

Esiopetuspalvelun tuottajaksi voidaan hyväksyä vain sellainen toimija, joka tulee hyväksytyksi myös Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Lisäksi palveluntuottajan esiopetusta antavan toimipisteen tulee sijaita Lappeenrannan kaupungin alueella. Esiopetuksessa tulee noudattaa Lappeenrannan kuntakohtaista esiopetuksen opetussuunnitelmaa (Kasvatus- ja opetuslautakunta, 15.6.2016 § 46), sekä laatia sopimuskauden alkaessa myöhemmin ilmoitettavaan päivämäärään mennessä Lappeenrannan kaupungin asiakirjapohjaa käyttäen toimintayksikön esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma siihen sisältyvine liitteineen.

Ilmoittauduttaessa palautetaan ilmoittautumislomake (liite 1) vaadittavine liitteineen sekä alustava suunnitelma toteutettavasta esiopetuksesta (liite 2) määräaikaan mennessä. Palveluntuottajan tulee toimittaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuskauden aikana vuosittain Tilaajalle seuraavat selvitykset; vuosisuunnitelma, edellisen vuoden toimintakertomus, tilajaavastuulain mukaiset selvitykset sekä henkilöstöluettelo sisältäen henkilöstön tutkintotodistukset. Mikäli selvityksiä ei toimiteta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, on Tilaajalla oikeus purkaa sopimus sopimuksen ja JYSE ehtojen mukaisesti.

Lappeenrannan kaupunki ei itse tuota esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 7 luvun mukaista erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa esiopetusta. Mikäli tuottajan toiminta perustuu esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaan esiopetukseen, tulee ilmoittautuessa kuvata toiminta liitteessä 2.
Esiopetuksen ryhmäkokoon sovelletaan samaa sääntöä kuin pienten koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa eli että ryhmässä on oltava vähintään seitsemän lasta. Lasten ja nuorten lautakunta voi erikseen antaa luvan esiopetuksen järjestämiseen myös pienemmällä lapsimäärällä.

Lappeenrannan kaupungin velvollisuus järjestää esiopetusta

Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista (PoL 628/1998). Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Menettelytavat esiopetuspaikkaa osoitettaessa

Lasten ja nuorten lautakunta päättää esiopetuksen oppilaiden ensisijaisista esiopetuspaikoista. Ensisijainen esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilaaksiottoalueen esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin ylläpitämässä palveluyksikössä.

Ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä esiopetusyksiköstä voidaan osoittaa toissijainen esiopetuspaikka.

Osoitettaessa esiopetuspaikkaa varmistetaan sujuva jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen.

Yksityisiä päiväkoteja ei osoiteta ensisijaisiksi esiopetuspaikoiksi.

Esiopetusta annetaan päivittäin ajalla 8.30–12.30.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitusten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet ilmoitukset tarkistetaan ja arvioidaan. Arvioinnista vastaa Lappeenrannan kaupungin viranhaltijoista muodostettu arviointiryhmä. Toimielin (lasten ja nuorten lautakunta) tekee arviointiryhmän ehdotuksesta päätöksen. Päätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus kaikille ilmoituksen jättäneille palveluntuottajille. Päätöksestä voi valittaa siten kuin päätöksessä on mainittu. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Ilmoituksen arviointi- ja valintaprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Ilmoittautumisten kelpoisuuden tarkistaminen. Edellytyksiä arvioidaan seuraavista näkökulmista:
    - henkilökunnan kelpoisuus antaa esiopetusta
     -esiopetussuunnitelman todentaminen alustavan suunnitelman pohjalta
     -oppilashuolto ja yhteistyö alkuopetuksen kanssa alustavan suunnitelman pohjalta
  2. Palveluntuottajien kelpoisuuden arviointi. Tässä yhteydessä arvioidaan taloudelliset ja toiminnalliset vaatimukset.

Arviointi- ja valintaprosessin tarkoituksena on selvittää palveluntuottajaksi ilmoittautuneen edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tätä arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla.

Ilmoittautuminen voidaan hylätä, jos se ei vastaa pyyntöä ja sen liitteitä tai palveluntuottajaa ei hyväksytä Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Tarvittaessa edellytysten täyttymisestä voidaan pyytää lisäselvityksiä.

Lappeenrannan kaupungilla on oikeus tarvittaessa käydä tutustumassa palveluntuottajan toimintaan ja toimitiloihin.

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata ilmoituksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa.

Ilmoituksen lähettäminen

Ilmoitukset on tehtävä liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella (liite 1) ja mukaan on liitettävä alustava suunnitelma toteutettavasta esiopetuksesta (liite 2). Tarvittaessa tuottaja voi liittää mukaan lyhyen muun kuvauksen esiopetuksen tuottamisesta.

Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen esiopetuksen palveluntuottajaksi tehtävän ilmoituksen tulee olla viimeistään 30.9.2019 klo 16.00 joko sähköpostitse Lappeenrannan kaupungin kirjaamossa, osoitteessa kirjaamo@lappeenranta.fi tai toimitettuna suljetussa kirjekuoressa tunnuksella "Esiopetus" Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkkiin, osoite:

Villimiehenkatu 1
53100 LAPPEENRANTA

Ilmoitus on annettava suomen kielellä. Määräajan jälkeen jätettyjä ilmoituksia ei oteta huomioon. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot huomioidaan.

Ilmoitukseen saa sisällyttää vain tähän pyyntöön liittyviä asiapapereita.

Ilmoituksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite tulee mainita.

Ilmoitus ei ole sitova, mikäli palveluntuottaja ei hakeudu tai ei tule hyväksytyksi Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi.

Asiakirjojen julkisuus

Ilmoitukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan erillisellä liitteellä. Mikäli palveluntuottajan ilmoitus sisältää liikesalaisuuksia, tulee palveluntuottajan merkitä kyseiset asiakirjat selkeästi sekä perustella asiakirjoissa niiden liikesalaisuuksiksi merkitsemisen perusteet. Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa yksityisten päiväkotien ohjaaja Anu Lindgren-Kilpiä.

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

LIITTEET

Liite 1 Ilmoittautumislomake
Liite 2 Alustava suunnitelma toteutettavasta esiopetuksesta –lomakepohja
Liite 3 Lappeenrannan kaupungin esiopetussuunnitelma
Liite 4 Lappeenrannan kaupungin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma sekä toimintakertomus
Liite 5 Sopimusluonnos