Valitse taso

Katsomusaineet

Uusittu uskonnonvapauslaki ja samassa yhteydessä muokattu perusopetuslaki ovat tulleet voimaan 1.8.2003. Opetushallitus on laatinut lakiuudistuksen vaikutuksia koskevan muistion vuonna 2005, joka sisältää kunnille ohjeita lakiuudistuksen toimeenpanoa varten. Opetuksen järjestäjien velvollisuus on tiedottaa huoltajille uudistuksen vaikutuksista. Opetuksen järjestäjän tulee myös selvittää, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan kukin oppilas väestörekisterin mukaan kuuluu ja sijoittaa oppilaat oman uskontonsa mukaisiin opetusryhmiin.

 

Kouluissa järjestettävä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus ja opetukseen osallistuminen

Uskonto tai elämänkatsomustieto on oppilaalle pakollinen aine. Kaikki oppilaat osallistuvat jonkin katsomusaineen opetukseen. Katsomusaineita ovat eri uskontojen opetus sekä elämänkatsomustiedon opetus. Opetus järjestetään pääasiassa kouluissa, mutta jotkut uskonnolliset yhdyskunnat voivat myös itse järjestää opetusta. Vain siinä tapauksessa, että kunta ei järjestä oppilaan oman uskonnon opetusta tai elämänkatsomustiedon opetusta, oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua katsomusaineen opetukseen. Tuolloin oppilaalle järjestetään muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.

Kunta järjestää sen uskonnollisen yhdyskunnan mukaista uskonnon opetusta, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Lappeenrannassa enemmistön mukainen uskonto on evankelisluterilainen uskonto. Kaikissa kouluissa järjestetään siis evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien oppilaiden tulee osallistua tähän opetukseen. Myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai niihin kuulumattomat oppilaat voivat huoltajansa ilmoituksen perusteella osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Lisäksi kunnan tulee järjestää ortodoksisen uskonnon opetusta, mikäli kunnassa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvaa oppilasta, jotka eivät osallistu enemmistön uskonnon opetukseen. Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvien oppilaiden tulee osallistua ortodoksisen uskonnon opetukseen, mikäli heidän huoltajansa eivät ole ilmoittaneet oppilaiden osallistuvan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Kunta järjestää oman uskonnon opetusta myös muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluville oppilaille, jos vähintään kolmen samaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltaja sitä pyytää.

Kunnan velvollisuus on järjestää myös elämänkatsomustiedon opetusta, jos kunnassa on vähintään kolme sellaista oppilasta, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Ne uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat, joiden huoltaja ei ole ilmoittanut oppilaan osallistuvan enemmistön uskonnon opetukseen, osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen kunnan järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

 

Uskonnon opetuksen luonne

Uudistuksen myötä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus on luonteeltaan tunnustuksetonta. Toisin sanottuna minkään uskonnon opetus ei sisällä uskonnon harjoittamista. Oppitunneilla voidaan kuitenkin tutustua rukouksiin ja virsiin sekä uskonnollisiin toimituksiin kuitenkaan osallistumatta niihin. 

 

Oppilaan väestörekisteriin merkitty uskontokunta sekä siihen perustuva oikeus ja velvollisuus katsomusaineiden opetukseen osallistumiseen

Jotta voimme sijoittaa oppilaat perusopetuslain mukaisiin katsomusaineen opetusryhmiin, tulee huoltajan merkitä oppilasilmoituslomakkeeseen, mihin uskontokuntaan oppilas väestörekisterin mukaan kuuluu. Tieto on tärkeä, koska siihen perustuvat oppilaan oikeudet ja velvollisuudet. Samoin huoltajan tulee ilmoittaa, minkä katsomusaineen opetukseen oppilas osallistuu tai mitä opetusta hän huollettavalleen pyytää. Tavoitteena on, että valinta on pysyvä koko perusopetuksen aikana. Jos huoltaja haluaa tämän valinnan jälkeen muuttaa katsomusaineen opetusta koskevaa valintaa, hänen tulee ottaa yhteyttä koulun rehtoriin.

1. Vain evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat

Niillä oppilailla, jotka kuuluvat ainoastaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon, on velvollisuus osallistua evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen.

2. Vain ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvat oppilaat

Oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen, ellei huoltaja ilmoita oheisella lomakkeella oppilaan osallistuvan evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen.

3. Muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan tai Herran kansa-yhdistykseen kuuluvat oppilaat

Kunta järjestää kunkin uskonnollisen yhdyskunnan mukaista oman uskonnon opetusta, mikäli vähintään kolmen ao. yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltaja sitä pyytää. Huoltajan tulee pyytää oman uskonnon opetusta oppilasilmoituslomakkeella. Jos opetusta järjestetään, vain pyytäneillä on velvollisuus osallistua siihen. Kunta tekee päätöksen ko uskonnon opetuksen järjestämisestä sen jälkeen, kun kaikkien huoltajien pyynnöt on saatu. Rehtori tekee oppilaan oman uskonnon opetukseen osallistumisesta erillisen päätöksen.

Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua myös evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta opetuksen järjestäjälle oppilasilmoituslomakkeella.

Kunnassa muutoinkin järjestettävään elämänkatsomustiedon opetukseen voivat osallistua ne oppilaat, joiden oman uskontokunnan mukaista opetusta ei järjestetä sekä ne, joiden huoltaja ei ole pyytänyt oppilaan oman uskonnon opetusta, vaikka sitä järjestettäisiin. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta opetuksen järjestäjälle oppilasilmoituslomakkeella.

Kun oppilaan omaa uskontoa ei opeteta tai huoltajat eivät ole sitä pyytäneet, voi oppilas osallistua oman uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan opetukseen. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta oppilasilmoituslomakkeella sekä toimittaa luotettava selvitys oppilaan yhdyskunnan jäsenyydestä sekä osallistumisesta koulun ulkopuoliseen uskonnon opetukseen. Tällöin oppilaalle ei järjestetä korvaavaa toimintaa ja oppilaan tuntimäärä voi alittua. Todistukseen ei tule arvosanaa eikä merkintää katsomusaineen opiskelusta. Rehtori tekee tällöin erillisen päätöksen oman uskonnon opetukseen osallistumisesta.

Koulu järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa sellaiselle oppilaalle, joka ei osallistu enemmistön uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen, eikä oppilaan oman uskonnon opetusta järjestetä, eikä oppilas osallistu oman uskonnollisen yhdyskunnan tarjoamaan opetukseen

4. Oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan

Kunta järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, kun kunnassa on vähintään kolme sellaista oppilasta jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan ja jotka eivät osallistu enemmistön uskonnon opetukseen.

Uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat voivat osallistua myös evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Huoltajan tulee ilmoittaa asiasta opetuksen järjestäjälle oppilasilmoituslomakkeella.

Uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat voivat osallistua myös muiden muutoinkin järjestettävien uskontojen opetukseen, mikäli oppilaan saama kasvatus ja kulttuuritausta vastaavat kyseessä olevan uskonnon opetusta. Huoltajan tulee pyytää oppilasilmoituslomakkeella osallistumista ko. uskonnon opetukseen.

5. Useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat

Useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien oppilaiden huoltajat ilmoittavat oppilasilmoituslomakkeella, mihin kunnassa järjestettävän oppilaan uskonnollisen yhdyskunnan opetukseen oppilas osallistuu.

 

Opetuksen järjestämispaikat

Evankelisluterilaisen uskonnon opetusta järjestetään kaikissa Lappeenrannan peruskouluissa.

Elämäkatsomustiedon ja ortodoksisen uskonnon opetus järjestetään 1-6-vuosiluokkien kouluissa pääasiassa palvelualueittain. Palvelualueiden esimiehet suunnittelevat opetusryhmät huoltajien tekemien valintojen perusteella kevään ja kesän aikana. Perusopetusjohtaja vahvistaa perustettavat ryhmät syksyllä hyväksyessään koulujen vuosisuunnitelmat.

Yläkouluilla on yhteisiä elämänkatsomustiedon ja ortodoksisen uskonnon opetusryhmiä.

Muut oman uskonnon opetusryhmät muodostetaan koko kaupungin osalta keskitetysti.

Mikäli oppilas joutuu siirtymään toiseen kouluun elämänkatsomustiedon, ortodoksisen uskonnon tai muun oman uskonnon tunnille, työjärjestykset laaditaan siten, että oppilaalla on riittävästi aikaa siirtyä. Kuljetuksen osalta noudatetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämiä yleisiä koulukuljetusperiaatteita.

 

Koulun uskonnolliset tilaisuudet

Koulussa voidaan järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan kuitenkin uskonnon harjoittamiseksi. Oppilailla ei ole velvollisuutta osallistua omantuntonsa vastaisesti näihin tilaisuuksiin. Koulu tiedottaa lukuvuoden aikana pidettävistä uskonnollisista tilaisuuksista. Huoltaja ilmoittaa koululle lukuvuoden alkaessa, osallistuuko oppilas lukuvuoden aikana uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei.

 

Juhlat

Koulun perinteisiin juhliin saattaa sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaisia ovat muun muassa jouluevankeliumi ja suvivirsi. Nämä eivät kuitenkaan ole uskonnon harjoittamista, vaan osa suomalaista kulttuuria.

Tarvittaessa voidaan kuitenkin sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä ja vaihtoehtoisesta toiminnasta, mikäli vakaumus estää osallistumisen juhlaan tai sen osaan. Huoltajan tulee olla yhteydessä kouluun asian sopimiseksi.