Valitse taso

Sammontalon arkkitehtuurikilpailu

Lappeenrannan kaupunki järjestää yleisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun ns. Sammontalosta, joka palvelee Lappeenrannan kaupungin läntisen alueen varhaiskasvatusta, perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa, nuorisotoimea, neuvolaa ja liikuntapalveluja. Hanke korvaa kilpailualueella olevan päiväkodin, liikuntahallin ja koulurakennuksen. Sammontalo palvelee kokonaisuuden rakennuttua yli tuhatta lasta ja nuorta.

Sammontalon rakennuttajana toimii Lappeenrannan kaupunki.

Aikataulut

Kilpailun ensimmäinen vaihe on 31.8. – 30.11.2018 ja toinen vaihe 6.2. – 4.4.2019

Lista kilpailuun jätettyjen ehdotusten nimimerkeistä̈ julkaistaan kilpailun verkkosivuilla ehdotusten saavuttua.

Toiseen vaiheeseen hyväksyttyjen ehdotusten nimimerkit julkaistaan kilpailun verkkosivuilla ensimmäisen vaiheen ratkettua ja ehdotusten tekijöille ilmoitetaan jatkoon pääsystä.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan toukokuun 2019 aikana.

Palkintolautakunta pidättää itsellään oikeuden tehdä ensimmäisen vaiheen arvioinnin perusteella tarpeellisia muutoksia kilpailun aikatauluun ja toisessa vaiheessa vaadittaviin asiakirjoihin.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset osoitetaan palkinto-lautakunnalle ja lähetetään sähköpostilla kilpailun sihteerille aiheotsikolla ”Sammontalo” osoitteeseen:

antti.pirhonen@planest.fi

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

Kilpailun 1. vaihe

kysymykset lähetettävä viimeistään 11.10.2018
vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailun verkkosivulla 17.10.2018

Kilpailun 2. vaihe

kysymykset lähetettävä viimeistään 28.2.2019
vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailun verkkosivulla 5.3.2019

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 110 000 euroa seuraavasti:

I palkinto 40 000 euroa
II palkinto 30 000 euroa
III palkinto 20 000 euroa

sekä kaksi lunastusta, kumpikin 10 000 euroa

Lisäksi toiseen vaiheeseen valituille maksetaan kullekin 30 000 euroa. Palkkion edellytys on kilpailuohjelman mukaisen ehdotuksen jättäminen arvioitavaksi. Toiseen vaiheeseen kutsutaan 2-4 kilpailijaa.

Palkintolautakunta voi lunastaa myös ehdotuksia, jotka eivät ole tulleet valituksi toiseen vaiheeseen. Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta ensimmäisen palkinnon sekä lunastusten palkintosummien arvoa. Palkintolautakunta voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja.

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 % palkinnoista ja lunastuksista. SAFA hakee palkintosummille verovapautta.

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeämänä

Pasi Leimi, toimialajohtaja, diplomi-insinööri, palkintolautakunnan puheenjohtaja
Kimmo Hautamaa, kaavoitusarkkitehti, arkkitehti
Virpi Junttila, kaupunkikehityslautakunnan jäsen, tekniikan tohtori
Larisa Arminen, Lappeenrannan kuntakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen, kauppatieteiden maisteri
Heini Löytty, hankekehitysarkkitehti, rakennusarkkitehti
Pekka Oksman, suunnittelupäällikkö, rakennusarkkitehti
Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti, arkkitehti
Vesa Raasumaa, rehtori, kasvatustieteiden tohtori
Katri Tolvanen, toimitilajohtaja, diplomi-insinööri
Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti, arkkitehti

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä

Erkko Aarti, arkkitehti SAFA
Johanna Ojanlatva, arkkitehti SAFA

Kilpailun sihteerinä toimii Antti Pirhonen, arkkitehti SAFA, Planest Oy

Palkintolautakunta tulee kuulemaan asiantuntijoina seuraavia sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita:

Olli Hirvonen, kaupungininsinööri
Tanja Kaarna, projektipäällikkö
Timo Kalevirta, suunnittelupäällikkö
Jani Kanerva, riskienhallintapäällikkö
Anu Koponen, palveluesimies
Seppo Kylliäinen, talotekniikka-asiantuntija (LVI)
Kirsi Leinonen, palvelupäällikkö
Jukka Mielikäinen, projektijohtaja, rehtori
Ilkka Oksman, liikuntapaikkarakentamisen asiantuntija
Antti Pokkinen, talotekniikka-asiantuntija (sähkö)
Heli Puhakainen, päiväkodin johtaja
Päivi-Linnea Pötry, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Ville Reinikainen, projektipäällikkö
Sirpa Räikkönen, nuorisotoimen johtaja
Mirja Sokura, suunnittelija
Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja
Hannu Tolonen, kaupunginpuutarhuri
Heikki Tommola, rakennuttajainsinööri
Anu Liljeström, opetustoimen johtaja
Päivi Virkki, varhaiskasvatusjohtaja

Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun.

Aineisto

Kilpailuohjelma

Sammontalo kilpailuohjelma.pdf 

Aineisto

Voit ladata kilpailuohjelman liitteet tästä.

Linkistä avautuu ikkuna M-Files -palveluun, josta tiedosto on mahdollista ladata. Tiedoston koko on noin 900mt.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Kilpailijoiden toivotaan muodostavan monialaisia asiantuntijaryhmiä uudenlaisten toiminnallisten ja kustannustehokkaiden kokonaisratkaisujen aikaansaamiseksi. Osallistujalta tai osallistujaryhmän joltain jäseneltä edellytetään oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.

Kilpailun järjestäjä suosittelee, että kilpailijaryhmällä on käytettävissään opetusalan asiantuntemusta ehdotuksensa tilaohjelman laadinnassa. 

Kilpailukieli

Kilpailuehdotukset on tehtävä suomen kielellä.

Kilpailualueen sijainti ja laajuus

Sammonlahden keskusta toimii Lappeenrannan läntisten alueiden aluekeskuksena. Keskeiset rakennukset ovat valmistuneet suhteellisen lyhyen ajan sisällä ja alue on arkkitehtuuriltaan yhtenäinen. Rakennukset edustavat 1980-luvun postmodernismista vaikutteita saanutta tyyliä, johon kuului punatiilen käyttö ja viittaukset historiallisiin aiheisiin. Pyöreä liikekeskus erottuu selvästi muista rakennuksista ja muodostaa alueen kaupunkikuvallisen keskipisteen. Nykyään keskusta, Sammontori, on hiljentynyt ja suurempi kauppakeskittymä on rakentunut noin 0,5 km päähän pohjoiseen. Alueen yleisilmettä tulee kohentaa ja rakennuskantaa sekä liikenneverkkoa uudistaa. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavalla suojeltuja kohteita.

Tarkastelualue rajautuu Skinnarilankadun, Sammonlahdenkadun, Merenlahdentien ja puiston väliselle alueelle. Varsinaisena kilpailualueena on nykyisen Sammonlahden koulun, päiväkodin, liikuntahallin ja urheilukentän
muodostama alue.


Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on suunnitella Sammontalo, johon sijoittuvat yhtenäisen perusopetuksen koulun 1-9, varhaiskasvatuksen, esikoulun, kirjastopalveluiden, nuorisotoimen ja liikuntapalveluiden tilat. Siihen tulee osoittaa myös tilat neuvolalle, joka on toteutettavissa sen yhteyteen erillisenä myöhempänä rakennusvaiheena.

Sammontalon tulee olla toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ratkaistu sekä samalla taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Toiminnallisesti muuntojoustava ratkaisu palvelee eri toimijoita sekä mahdollistaa myös kuntalaisille monipuoliset iltakäytön mahdollisuudet. Samoin koululaisten iltapäivä- ja erilaisten muiden kerhojen toiminta on mahdollista joustavia tiloja hyödyntäen. Tarkoituksena on, että rakennus kokoaa länsialueen asukkaita yhteen ja sen monikäyttöisyys palvelee useita eri toimijoita.

Sammontalo siihen liittyvine lähiliikuntapaikkoineen tulee toimimaan koko Sammonlahden alueen keskeisenä liikuntapaikkana, johon liikunnan harrastajien on helppo tulla. Siellä voidaan myös järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia sekä liikuntatapahtumia. Kirjasto on kaupungin vilkkain lähikirjasto, joka palvelee kaikkia läntisen alueen asukkaita. Nuorisotoimen tilat muodostavat nuorten oman halun ja mielenkiinnon mukaiset tilat.

Lappeenrannan väestön ennustetaan kasvavan vuosille 2014–2030 laaditun väestösuunnitteen mukaan noin 300 asukkaalla vuodessa, joskin väestönkasvu on viime vuosina ollut ennustettua hitaampaa. Sammonlahden suuralueen väestön ennustetaan kasvavan vuoden 2015 noin 15 000 asukkaasta vuoteen 2030 mennessä̈ noin 17 400 asukkaaseen.

Lappeenrannan kiinteistöstrategian tavoitteena on tilankäytön vähentäminen siten, että kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen neliömäärä on 90 % nykyisestä vuoteen 2021 mennessä ja 85 % nykyisestä vuoteen 2023 mennessä.

Tavoite on haastava ja siksi Sammontalon monikäyttöisyyden halutaan olevan tavanomaista laajempaa sekä toimialarajat ylittävää. Tämä asettaa erityisvaatimuksia ja haasteita erityisesti tilojen välisille yhteyksille.

Keskeisenä tavoitteena on luoda uusia oppimisen ja opettamisen malleja tukeva, toiminnallisesti sekä taloudellisesti tehokas, terveellinen sekä turvallinen toimintaympäristö, joka palvelee useita toimijoita sallien tilojen yhteiskäytön nostaen niiden käyttöasteen korkeaksi.

Länsialueen koulu‐ ja päiväkotiverkkoa sekä Sammonlahden aluekeskuksen julkisia rakennuksia on tarpeen uudistaa. Työ aloitettiin palveluverkkoselvityksellä, jonka tuloksena syntyi raportti ”Sammonlahden monitoimitalon tilojen strateginen suunnittelu ja tilojen käytön optimointi” ja hankesuunnitelma, jonka mitoitus perustuu Lappeenrannan väestöennusteeseen vuoteen 2030. Tämä kilpailuohjelma perustuu mainittuihin dokumentteihin.

Palveluverkkoselvityksessä asetettuna yleisenä tavoitteena oli, että toiminnat voidaan järjestää taloudellisesti ja laadukkaasti, ja että tilat tulevat olemaan tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja turvallisia. Lisäksi hankkeella tulee voida parantaa Sammonlahden alueen identiteettiä.

Lappeenranta on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen parantamalla toimintansa ympäristövaikutuksia. Talouden tavoitteiden saavuttaminen tilankäytön ja energiankäytön osalta tukee myös ympäristötavoitteita.

Jos tiedostojen lataamisessa tai sivuston toimivuudessa ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holmiin, mikko.holm@lappeenranta.fi