MITÄ TEHDÄÄN?

Lappeenranta haluaa olla jatkossakin UNICEF:n tunnustuksen arvoinen lapsiystävällinen kunta.

Kaupungin strategiassa onkin vahvasti painotettu asukkaiden, myös lasten ja nuorten, osallisuutta. Kaupunkiin laaditaan vuoden 2019 aikana kaikkia toimialoja koskeva osallisuusohjelma.

Lasten ja nuorten palveluihin palkataan määräaikainen osallisuuskoordinaattori, jonka tehtävä on kehittää edelleen kaikkien lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja edistää aktiivisuutta.

Vuoden 2018 aikana järjestetään luottamushenkilöille ja viranhaltijoille lapsivaikutusarviointikoulutusta.

Lisäksi kaupungin strategiassa hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat keskeinen tavoite, samoin nuorten työllistymisen edistäminen, harrastustoimintaan osallistumisen mahdollistaminen sekä kaikille lapsille tarjolla oleva oppimista tukeva polku yliopistoon –Junior University.

Kaupungin tavoitteena jatkossa on edistää muun muassa:

- haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiryhmien osallisuutta
- lapsinäkökulmaa päätöksenteon ennakkovaikutusten arvioinnissa sekä tehtyjen päätösten vaikutusten seurantaa ja jälkiarviointia sekä
- lasten, nuorten ja perheiden kokemustiedon hyödyntämistä

Lapsivaikutusten arviointi ja sen kehittäminen

 Lapsivaikutusten arviointia kehitetään osana Etelä-Karjalan LAPE-muutosohjelman Lapsiystävällisen toimintakulttuurin muutosta. Erityisesti halutaan kehittää tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Lappeenrannassa on tehty jo 2012 kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös ennakkovaikutusten arvioinnin käytöstä.

Lapsivaikutusten arviointi -koulutus 1.11.2018:

Materiaali: LAVA Etelä-Karjala 1 11 18 koulutusmateriaali.pdf

Katso videotallenne koulutuksesta klikkaamalla tästä!

Lasten ja nuorten osallisuutta tukevat menetelmät ja niiden kehittäminen

 - nuorisovaltuusto hyödyntää moninaisesti osallisuuden malleja (myös somessa)
- perusopetuksen osallisuuskäytäntöjen kehittäminen uusien OPS- perusteiden mukaisesti
- lasten ja nuorten kuulemista edistetään heitä koskevassa päätöksenteossa (esim. kaupungissa valmistelussa ollut uusi lukiokoulutus, josta päätettäessä lukiolaisten omat näkemykset otettiin huomioon)
- kaupungin elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialalle on perustettu vuorovaikutussuunnittelijan vakanssi, jonka tärkein tehtävä on osallistaminen ja osallisuuden varmistaminen
- parhaillaan työstetään myös koko kaupungin osallisuussuunnitelmaa, jonka valmisteluun lapset ja nuoret otetaan tiiviisti mukaan
- marraskuussa 2018 järjestetään lapsivaikutusten arviointikoulutus luottamushenkilöille ja valmisteleville virkamiehille.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuutetut ovat iältään 13-19-vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa. Lisätietoa nuorisovaltuustosta.

Lasten Parlamentti

Lasten Parlamentti on lappeenrantalaisten alakoululaisten oma vaikuttamiskanava. Lasten Parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena Lappeenrannan kaupungissa. Lisätietoa Lasten Parlamentista.

Lastenkulttuurikeskus Metku

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku on koko maakunnan laajuinen lastenkulttuurin verkosto, johon kuuluvat Lappeenrannan lisäksi kaikki muutkin Etelä-Karjalan kunnat.

Metkun tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää lasten ja nuorten kulttuuripalveluja Etelä-Karjalan alueella. Metku edistää taide- ja kulttuuripalvelujen tasavertaista saavutettavuutta ja lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Lisätietoa Metkusta.

Lisäksi 

Osallistava budjetointi käytössä kaikilla nuorisotiloilla – nuoret vaikuttavat mitä tiloilla tehdään tai mitä sinne hankitaan.

MITÄ ON JO TEHTY?

Vuoden 2017 aikana on kaupungissa toteutettu jo aiemmin käynnistettyjä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi:

  • koulutettu toimijoita ratkaisukeskeiseen toimintakulttuuriin
  • edistetty lasten ja nuorten osallisuutta monin eri toimenpitein osana esim. varhaiskasvatusta perusopetusta ja kaupunkisuunnittelua
  • koulutettu toimijoita mm. lapsen oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista
  • päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden säännölliset tapaamiset Nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin kanssa
  • kaavoituksen monimuotoiset mallit lasten ja nuorten osallisuudessa kaupungin kaavoituksessa
  • varhaiskasvatuksessa vuosittain tehtävät lasten haastattelut, joissa lapset arvioivat saamaansa varhaiskasvatusta sekä esittävät kehittämisideoita toteutettavaksi
  • Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukainen toimintakulttuuri sisältyy kaupungin strategiaan
  • 2017 syksyllä Lasten ja nuorten talo toteutti lasten ja nuorten tapaamisen ko. tilassa ja kutsui myös Nuorisovaltuuston erikseen paikalle antamaan lausuntoa ja tekemään ehdotuksia tilan viihtyisyyden parantamiseksi.
  • syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus periaatteen mukaan kaupunki jakoi mm. avustuksia ja antoi tiloja lasten ja nuorten ryhmien tukemiseksi ja jakoi vähävaraisille lapsille harrastus-avustuksia.
  • kaikille yläkoululaisille ja henkilökunnalle tehty Koulunuorisotyökysely Lape-hankkeen tiimoilta syksyllä 2017.