Etusivu Asiointi ja yhteystiedotTietosuojaRakennusvalvonnan tietosuojaseloste
Valitse taso

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 & 14 artiklat

 

Rakennusvalvonnan asiakastietovaranto

 

1. Rekisterinpitäjä

Rakennuslautakunta
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta

2. Tietovarannon yhteyshenkilö


Tarkastusinsinööri Virpi Jukkara
Sähköposti: virpi.jukkara@lappeenranta.fi
Puhelinnumero 040-4805842

3. Tietosuojavastaava


Ilona Sidoroff
tietosuoja[at]lappeenranta.fi
040 768 1336

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisterin tarkoitus on rakennusvalvonnan asiakassuhteen hoitaminen ja rakennusvalvonnan asiakasmaksujen määrittäminen ja laskutus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot


Luvan hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (lisäksi asuntotoimi; omaisuustiedot).
Suunnittelijoiden ja vastuuhenkilöiden henkilötunnus, osoite, tutkintotodistukset ja työkokemustiedot.

6. Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei.

7. Käsittelyn peruste


Lakisääteiset tehtävät; maankäyttö- ja rakennuslaki

8. Tietovarannon tietolähteet


Digi- ja väestötietovirasto DVV:ltä väestörekisteritiedot sekä muut tiedot hakijalta, suunnittelijoilta ja vastuuhenkilöiltä.

9. Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?


Rakennusvalvonnan lakisääteiset prosessit keskeytyvät tai hakemukset hylätään, jos tarvittavia tietoja ei saada.

10. Tietovarannon ylläpitojärjestelmät


Trimble Locus ja M-Files.

11. Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sekä sähköisessä että paperimuodossa.

12. Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?


Laskutus on ulkoistettu Meita Oy:lle.

13. Tietojen suojaamisen periaatteet


Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan.
Kaikilla työntekijöillä on vaitiovelvollisuus.

14. Tietovarannossa olevien tietojen luovutus


Meita Oy:lle toimitetaan sähköisesti kuukausittainen laskutusaineisto asiakasmaksujen perimistä varten.

15. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi


Ei.

16. Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle


Ei.

17. Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Rakennusvalvonnan tietojen säilytysaika on pysyvä, asiakirjat arkistoidaan Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti. Lisäksi säilytysajat määräytyvät kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

18. Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä


Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi.

Oikeus saada pääsy tietoihinsa


Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Oikeus oikaista tietonsa


Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä


Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen


Sinulla on oikeus siirtää tiedot toisen rekisterinpitäjän järjestelmään, jos olet toimittanut tietosi kaupungille itse.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.