Etusivu Asiointi ja yhteystiedotTietosuojaLiikuntapalveluiden tietosuojaseloste
Valitse taso

Tietosuojaseloste

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 & 14 artiklat

 

Liikuntapalveluiden asiakastietovaranto

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta


2. Tietovarannon yhteyshenkilö

 

Osastosihteeri Pirita Poikulainen Sähköposti: pirita.poikulainen[at]lappeenranta.fi Puhelinnumero 040 646 4264


3. Tietosuojavastaava

 

Ilona Sidoroff tietosuoja[at]lappeenranta.fi 040 768 1336

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin tarkoitus on liikuntapalveluiden asiakassuhteen hoitaminen sekä liikuntapalveluiden asiakas- ja tilavuokramaksujen määrittäminen ja laskutus

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Liikuntatilojen tilavarausasiakkaat: nimi ja laskutusosoite. Mahdollisesti myös henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Ohjattuun liikuntaryhmään ilmoittautuva asiakas: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Inbodymittausasiakas: nimi, syntymäaika, sukupuoli, ikä, pituus
Liikuntaneuvonta-asiakas (tiedot käsitellään Eksoten SBM-järjestelmässä):
- Asiakkaiden yhteys- ja perustiedot:
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus

- Asiakkaan terveystiedot (lähtötaso): pituus, paino, BMI, vyötärönympärysmitta, syy liikuntaneuvontaan hakeutumiselle, liikkumisen terveysperusteet (esim. sydänsairaus, diabetes, ylipaino tms.), terveydenhuollon ammattilaisen antamat rajoitukset ja huomioitavat seikat liikunnan suhteen, oma arvio terveydestä ja hyvinvoinnista (mm. fyysinen ja psyykkinen kunto ja toimintakyky, unenlaatu, ruokavalio, vireystaso)

- Asiakkaan liikkumistiedot (lähtötaso): kuinka usein liikkuu, harrastetun liikunnan/kuntoilun luonne (esim. rasittavaa liikuntaa, ripeää ja reipasta, arki- tai hyötyliikuntaa), motivaatiotaso, odotukset liikuntaneuvonnasta, muutokset liikuntatavoissa (viimeisen vuoden aikana), liikunnan tavoite, liikuntaneuvonnan vaikuttavuus (onko harjoittelujaksolla ollut vaikutusta), suostumus tietojen tutkimuskäyttöön

Asiakkaan terveys- ja liikuntatiedot (seuranta): liikuntaneuvojan huomiot, suunnitelma, toteutus, asiakkaan kokemus liikuntaneuvonnasta
BMI-korttiasiakas: nimi, ikä, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
Tsemppikorttiasiakas: nimi, ikä, syntymäaika, osoite, huoltajan nimi, huoltajan sähköpostiosoite, puhelinnumero
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttiasiakas: etunimi, sukunimi, Kela-kortista vammaistuki/hoitotuki/kuntoutustuki/ Haittaluokka.


6. Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?


Erityisliikunta-, bmi- ja tsemppikorttien osalta kyllä. Terveystiedoista sellaiset tiedot, jonka perusteella katsotaan täyttyvätkö ohjatun liikunnan erityisliikunta-, bmi- ja tsemppikorttien myöntämisperusteet.

7. Käsittelyn peruste


Sopimus

8. Tietovarannon tietolähteet


Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.


9. Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?


Mikäli henkilötietoja ei toimiteta liikuntatilojen varauksien yhteydessä, ei tiloja voida varata asiakkaalle eikä laskutusta voida tehdä.
Mikäli henkilötietoja ei toimiteta ohjatun liikunnan palveluiden yhteydessä, asiakkaalle ei voida varata paikkaa liikuntaryhmään eikä laskutusta voida tehdä. Mikäli terveystietoja ei toimiteta, ei voida tarkistaa onko asiakas oikeutettu ko. ohjatun liikunnan tuotteeseen/palveluun.


10. Tietovarannon ylläpitojärjestelmät


M-files dokumentinhallintajärjestelmä, sekä Timmi-tilavarausohjelman asiakasrekisteri.

11. Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?


Pääasiassa sähköisessä muodossa, käsittely paperilla vain poikkeustapauksissa.


12. Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?


Kyllä, laskutustietojen siirron Timmistä Wintimeen tekee Meita Oy:n työntekijä.

13. Tietojen suojaamisen periaatteet


Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

14. Tietovarannossa olevien tietojen luovutusLiikuntapalveluiden tilavarausasiakkaiden tiedot toimitetaan kuukausittain sähköisesti Meita Oy:lle laskutusta varten.

Liikuntaneuvonnan asiakkaiden tiedot luovutetaan Eksotelle, sillä liikuntaneuvonnan asiakkaiden henkilötietoja käsitellään SBM-järjestelmässä, joka on Eksoten ylläpitämä.

Erityisliikunta-, Tsemppi- ja Bmi-korttien henkilötiedoista nimi luovutetaan Visalle oy:lle, joka vastaa Lappeenrannan uimahallin ja urheilutalon kassapalveluista.

15. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi


Ei

16. Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle


Ei

 

17. Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet


Bmi- ja tsemppikorttien asiakastietoja säilytetään 15 vuotta asiakirjan laatimisesta, säilytysaika perustuu organisaation omaan päätökseen.
Tilavarausasiakkaiden henkilötietoja säilytetään järjestelmässä 2 vuotta viimeisen varauksen päättymisestä. Säilytysaika perustuu organisaation omaan päätökseen.

Ohjattujen liikuntaryhmien asiakaslistoja säilytetään 1 vuosi kurssille ilmoittautumisesta. Säilytysaika perustuu organisaation omaan päätökseen.


18. Rekisteröidyn oikeudet


Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä


Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi

Oikeus saada pääsy tietoihinsa


Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Oikeus oikaista tietonsa


Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä


Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä


Kun tietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu tai julkisen vallan käyttö, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen vedoten. Tällöin tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa vain, mikäli rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan, että tietojen käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perustelu syy. Tietojen käsittelyä voidaan jatkaa myös oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.