Favorites

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava

Osayleiskaavatyön tavoitteena on uusiutuvan energian tuotannon edistäminen ja entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa teollisen luokan aurinkovoimalan perustaminen kaava-alueeseen sisältyvälle voimalahankealueelle. Voimala-alueen ulkopuolelle jäävällä kaava-alueella tavoitteena on muun muassa maa- ja metsätalouskäytön mahdollistaminen. Alueen asutus, luonto- ja virkistysarvot huomioidaan kaavan valmistelussa.

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Lappeenrannan länsirajalla, valtatie 6:n eteläpuolella. Kaavan suunnittelualue kattaa aurinkovoimalan hankealueen ja sen lähiympäristöä. Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. 

Suunnittelualue rajautuu Luumäen kunnanrajaan ja valtatie kuuteen. Suunnittelualueen raja kulkee Törölän kylältä Vilkjärven ja Keskimmäisen länsiosien kautta Tomperinsuon eteläpuolelle.

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus.

Aurinkovoimalahankkeen YVA-menettely osayleiskaavan rinnalla

Aurinkovoimalan hanketoimija 3Flash Finland on käynnistänyt hankkeestaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Siinä selvitetään, millaisia vaikutuksia hankkeella on ympäristöönsä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tiedotuksesta ja osallisten kuulemisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ja toteutuksesta hanketoimija.

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan suunnitteluprosessi etenee aurinkovoimalahankkeen YVA-menettelyn kanssa rinnakkain.

Aurinkovoimalahankkeeseen voi tutustua tarkemmin  hankekehittäjän verkkosivuilla

Vastaa ja vaikuta!

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan lähtötietokysely

Kysely on suunnattu alueen maanomistajille ja lähialueen asukkaille, loma-asukkaille ja muille alueella liikkuville. Kysely on avoinna 1.9.2023 asti.

Vastaa kyselyyn

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selvityksiä kaava-alueen nykytilasta. Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja kommentoitavana 3.7.–1.9.2023 välisenä aikana. OAS on nähtävillä 3.7.2023 alkaen tällä sivulla ja Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros). Mahdolliset kommentit voi osoittaa kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Asukastilaisuudet

Asukkaille järjestetään kesällä osayleiskaavasta ja aurinkovoimalahankkeen YVA-menettelystä kaksi yhteistä asukastilaisuutta. Asukastilaisuuksissa osallistujilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä kaavaan ja hankkeeseen liittyen.

Ennakkoasukastilaisuus  järjestetään 13.6.2023 klo 17 Vilkjärven kylätalolla (Salmelantie 10, Lappeenranta). Tilaisuuden tarkoituksena on antaa tietoa kaavan ja hankkeen tavoitteista, etenemisestä, tulevista aikatauluista ja osallistumismahdollisuuksista ennen OAS:n virallisen nähtävilläoloajan alkamista. Tilaisuudessa esittelijöinä ovat Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu ja aurinkovoimalan hanketoimija.

OAS:n nähtävilläolon aikana järjestetään asukastilaisuus 17.8.2023 klo 17 Vilkjärven kylätalolla (Salmelantie 10, Lappeenranta). Tilaisuus on sisällöltään muuten samanlainen kuin ennakkoasukastilaisuus, mutta siellä esitellään myös kaavaa varten laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelma. Tilaisuudessa ovat mukana Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja aurinkovoimalan hanketoimija.

Lähtötietokysely

Alueen maanomistajilta, vuokralaisilta ja muilta osallisilta kerätään aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia tietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kyselyyn voi vastata 1.9.2023 asti painamalla tästä. Lähtötietoja voi antaa myös alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehdään yhteenveto syksyn aikana ja se huomioidaan osana kaavan valmistelun lähtötietoaineistoja.  Lähtötietoaineistot auttavat kaavoittajia tunnistamaan kaavan laatimisessa huomioitavia asioita ja näkökulmia.

Asiakirjat

Tiedotustilaisuuden esitys 1.2.2023 (.pdf)

Lähtötietokyselyn lomakeversio (.docx)

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Vihreän siirtymän investointihankkeiden edistäminen

Huuhansuon aurinkovoimalan osayleiskaavaan, selvityksiin ja lupaprosessiin on saatu ympäristöministeriön myöntämä valtionavustus. Avustus on myönnetty vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi. 

Ympäristöministeriö

Yhteystiedot

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi