Etusivu PalvelutSuunnittelutarveratkaisun vireilläolosta ilmoittaminen/455 Montola
Ajankohtaista
10.5.2018 23:00

Suunnittelutarveratkaisun vireilläolosta ilmoittaminen/455 Montola

Yksityishenkilö hakee MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua pientalon, varastorakennuksen/autotallin rakentamiseen 455 Montolan kylän tilalle Kesso RN:o 2:5 (405-455-2-5). Suunniteltujen rakennusten koot ovat: pientalo 191 k-m2 ja varastorakennus/autotalli 72 k-m2. Samassa pihapiirissä ovat olemassa olevina rakennuksina omakotitalo 225 k-m2 ja aitta 40 k-m2 sekä vanha navetta 571 k-m2. Tilan kokonaispinta-ala on 17,89 ha. Tila koostuu kahdesta palstasta. Rakennuspaikan osoite on Montolantie 78.

Hakemus ja perustelut
Haetaan suunnittelutarveratkaisua uuden puolitoistakerroksisen omakotitalon ja varasto/autotallin rakentamiseen. Sukutilan jatkuvuuden takia rakennuspaikka olisi vanhan talon pihapiirissä.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Lappeenrannan keskustaajaman yleiskaavan tarkistus 1999, (kv. hyv. 25.10.1999). Kaavassa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (merkintä M): Alue varataan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen, haja-asutusluonteinen asuntorakentaminen sekä ulkoilua ja yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Rakennuspaikan tulee sijoittua olemassa olevan tien läheisyyteen. Vesi- ja jätehuolto on hoidettava rakentajan toimesta ympäristöviraston antaminen ohjeiden mukaisesti. Asuinrakennukset on sijoitettava olemassa oleviin pihapiireihin, metsäsaarekkeisiin tai metsän suojaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m2.

Alueella on vireillä Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.2. – 27.3.2017. Tarkistettu kaavaehdotus on tulossa nähtäville touko-kesäkuussa. Aikataulullisesti on tavoitteena, että osayleiskaava olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä syksyllä 2018.

Kaavassa rakennuspaikka on suunniteltu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (merkintä AP-1). Alue varataan enintään kaksiasuntoisille pientaloille ja niihin liittyville talousrakennuksille. Lisäksi alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 5000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 250 k-m2 suuruisen asuinrakennuksen ja sen lisäksi talousrakennuksia siten, että yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m2. Aluetta ei ole tarkoitus asemakaavoittaa.

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (merkintä A): Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Asiapaperit ovat nähtävillä 11. – 24.5.2018 Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 24.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu