Valitse taso

Tiedote

-Yksityisteiden kaupungin avustusten hakuaika päättyy ti 3.4.2018 klo 16.00. Sähköinen lomake löytyy alla olevasta linkistä: https://easiointi.ekarjala.fi/?kunta=lappeenranta

Valitkaa oikea kunta. Kun hakija ilmoittaa hakemukseen sähköpostiosoitteensa, saa hän kuittauksen lähettämästään hakemuksesta. Mikäli epäilette hakemuksen perille tuloa, asiaa voi tiedustella p. 040 7497290, mervi.tilli@lappeenranta.fi

Hakemukseen liitteeksi tarvittavat liitteet:  haettaessa erityiskohteiden avustusta tai perusparannusavustusta, liitteeksi karttaliite sekä kustannuslaskelma. Tiekunnattomat tiet liitteeksi mahdolliset kuitit.

Ohjeistus hakijalle, avustuslomake sekä avustusten jakoperusteet löytyvät tämän  sivuston liitetiedostot osiosta.

KiMi yksityistiet.jpg

Yksityistiet Lappeenrannassa

Yksityistie
Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Tielautakunta
Tielautakunta hoitaa yksityistieasioita kunnassa. Lappeenrannan kaupungin Kaupunkikehityslautakunta vastaa Lappeenrannassa tielautakunnan tehtävistä. Tielautakunnan tehtävät on määrätty laissa yksityisistä teistä (358/1962) 52 § mm. tiekuntien perustamiset, yhdistämiset, tienosan liittäminen tiekunnan tiehen, valitukset tiekunnan kokouksen päätöksistä  (30 pv kokouksesta) ja tiekunnan ja osakkaiden väliset erimielisyydet.

Tielautakunta on toimivaltainen käsittelemään ns. ennestään olevia teitä eli tieoikeudet on perustettu toimituksessa. Asiat tuodaan tielautakunnan käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella os. Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitystoimiala, kirjaamo, PL 38 (Villimiehenkatu 1), 53101 Lappeenranta. YksTL 47 §:n mukaan toimituskustannukset on hakijan suoritettava. Yksityistiejaosto voi velvoittaa muunkin kuin hakijan suorittamaan toimituskustannukset osaksi tai kokonaan. Jos kyse on tiekunnan tiestä, tiekunta voidaan velvoittaa suorittamaan toimituskustannukset.

Lappeenrannan kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustettavan yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai tie (vähimmäispituus noin 200 m), jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Yksityisteiden avustukset ovat haettavissa alkukeväästä. Avustuksen hakemista koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä. Tieavustusten suuruus määräytyy vuosittain talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
ELY-keskukselta tulisi hakea yksityistieavustusta perusparannushankkeisiin. Kunnossapitoavustuksia valtio ei myönnä.

Kemera-tuki
Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Liikennemerkit yksityisteille
Tieliikennelain 51§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala; kadut- ja ympäristö, anomukset suunnittelupäällikkö Pentti Multaharju.

Kaupunki osakkaana tiekunnissa
Kutsut tiekokouksiin lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Laskut yksikkö- ja käyttömaksuista lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 254, 00026 BASWARE

Elinvoiman ja kaupunkikehitystoimialan tarjoamat palvelut yksityisteille
Elinvoiman ja kaupunkikehitystoimiala tarjoaa resurssiensa salliessa mm. höyläystä, suolausta yms. kunnossapitotöitä ostopalveluna yksityisteille. Teknisissä kysymyksissä avustaa tiemestari Jouko Niskanen.