Valitse taso

Yksityisteiden kaupungin avustusten hakeminen 2017

Yksityistieavustusten haku alkaa maanantaina 30.1.2017 ja päättyy perjantaina 31.3.2017 klo 16.00.

Linkki sähköiseen yksityistieavustushakemukseen:
>>Sähköinen hakemuslomake<<

Kirjautuminen palveluun tapahtuu tiekunnan tai hakijan verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakumenettelyä, voitte jättää avustushakemuksenne oheisella hakemuslomakkeella. Hakemuslomake palautetaan postitse osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi, kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta, tai henkilökohtaisesti Lappeenrannan kaupungintalo, asiakaspalvelukeskus Winkki, 1 krs, os. Villimiehenkatu 1 (avoinna ma - pe klo 8-16). Lisätietoja Yksityistiejaoston sihteeri Mervi Tilli p. 040 749 7290.

Tiekunnaton tie: Teiden, joille ei ole perustettu tiekuntaa, tulee laittaa hakemuksen liitteeksi selvitys edellisen vuoden avustusten käytöstä tositteineen, hakemuksen allekirjoittaa vähintään kaksi tieosakasta.

Tiekuntatie: Tiekunnallisten teiden ei tarvitse laittaa kirjanpidosta ja maksutositteista kopioita liitteeksi. Avustushakemukseen tulee kuitenkin tehdä tiliselvitys edelliseltä vuodelta, tilien tulee olla tarkastettu tiekunnan kokouksessa. Kirjanpito on tarvittaessa esitettävä.

Perusparannus: Haettaessa peruspannusavustusta hakemuksen liitteenä tulee olla perusparannussuunnitelma, kustannusarvio, karttaliite sekä tiekunnan päätös perusparannushankkeesta.

Kunnossapito: ovat mm. auraus, höyläys  lanaus, sorastus, vesakontorjunta, niitto, liukkaudentorjunta, pölynsidonta, ojien ja rumpujen kunnostus ja avaus, liikennemerkkien hankinta.

KiMi yksityistiet.jpg

Yksityistiet Lappeenrannassa

Yksityistie
Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Tielautakunta
Tielautakunta hoitaa yksityistieasioita kunnassa. Teknisen lautakunnan 5 jäseninen yksityistiejaosto vastaa Lappeenrannassa tielautakunnan tehtävistä. Tielautakunnan tehtävät on määrätty laissa yksityisistä teistä (358/1962) 52 § mm. tiekuntien perustamiset, yhdistämiset, tienosan liittäminen tiekunnan tiehen, valitukset tiekunnan kokouksen päätöksistä  (30 pv kokouksesta) ja tiekunnan ja osakkaiden väliset erimielisyydet.

Yksityistiejaosto on toimivaltainen käsittelemään ns. ennestään olevia teitä eli tieoikeudet on perustettu toimituksessa. Asiat tuodaan yksityistiejaoston käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella os. Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi, kirjaamo, PL 38 (Villimiehenkatu 1), 53101 Lappeenranta. YksTL 47 §:n mukaan toimituskustannukset on hakijan suoritettava. Yksityistiejaosto voi velvoittaa muunkin kuin hakijan suorittamaan toimituskustannukset osaksi tai kokonaan. Jos kyse on tiekunnan tiestä, tiekunta voidaan velvoittaa suorittamaan toimituskustannukset.

Lappeenrannan kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustettavan yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai tie (vähimmäispituus noin 200 m), jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Yksityisteiden avustukset ovat haettavissa alkukeväästä. Avustuksen hakemista koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä. Tieavustusten suuruus määräytyy vuosittain talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
ELY-keskukselta tulisi hakea yksityistieavustusta perusparannushankkeisiin. Kunnossapitoavustuksia valtio ei myönnä.

Kemera-tuki
Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Liikennemerkit yksityisteille
Tieliikennelain 51§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa tekninen toimi, kadut- ja ympäristö, anomukset suunnittelupäällikkö Pentti Multaharju.

Kaupunki osakkaana tiekunnissa
Kutsut tiekokouksiin lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Laskut yksikkö- ja käyttömaksuista lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 254, 00026 BASWARE

Teknisen toimen tarjoamat palvelut yksityisteille
Tekninen toimi tarjoaa resurssiensa salliessa mm. höyläystä, suolausta yms. kunnossapitotöitä ostopalveluna yksityisteille. Teknisissä kysymyksissä avustaa tiemestari Jouko Niskanen.