Valitse taso

Maisematyölupa

Mihin maisematyölupaa tarvitaan

Lupa tarvitaan maisemaa pysyvästi muuttavaan - maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen, tasoittaminen ja louhinta, meluvallien rakentaminen, ylijäämämaiden läjittäminen)
- puiden kaatamiseen
- muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.

Lupa tarvitaan asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään. Lappeenrannassa tällainen määräys on Keskustaajaman yleiskaavassa V-alueilla sekä Mikonsaaren ja Läntisen saaristoalueen osayleiskaavassa MU- ja V-alueilla. Lupa tarvitaan myös alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Milloin lupaa ei tarvita

Lupaa ei tarvita - yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esim. kunnallisteknisten töiden vaatimat kaivamiset ja puiden kaatamiset)
- myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
- vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (vähäisyyden arviointi on tapauskohtaista)
- toimenpiteeseen, joka perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Mikäli kaivaminen tai louhiminen on maa-aineslain tarkoittamaa (lähinnä kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua kiven, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista poiskuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi) noudatetaan näiltä osin maa-aineslakia. Katso maa-aineslupa.

Hakemusasiakirjat

Hakemus
- Lappeenrannan kaupungin lomake tai vapaamuotoinen hakemus, jos siitä ilmenee tarvittavat asiat.
- Hakemus jätetään teknisen toimen kaavoitukseen, Lappeenrannan kaupungintalo, 3. krs., tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin, 1. krs. tai teknisen toimen kirjaamoon PL 38, 53101 Lappeenranta.
- selvitettävä ainakin toimenpidealue, toimenpiteen laatu ja laajuus sekä jälkihoitotoimenpiteet.

Maisematyöluvan hakeminen

Ohjeet maisematyöluvanhakemista varten

Käsittely

Maisematyölupa käsitellään teknisessä lautakunnassa ja lupa on voimassa pääsääntöisesti kolme vuotta. Rakennusvalvonta käsittelee tontilla tapahtuvat maisematyöluvat, joissa on kyse rakentamista edeltävästä puiden kaatamisesta tai muuta maisemaa muuttavasta maanrakennustyöstä. 

Maisematyöluvasta perittävät maksut : Maksut ja taksat.

Lisätietoja maisematyöluvan hakemisesta antaa:
kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen (tai Matti Kettunen, toimen sijainen ajalla 14.3. – 31.12.2016), p. 040 484 9745.Lomakkeet