Valitse taso

Vanhusneuvoston kokoonpano

Vanhusneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 20 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä 3 toimialojen edustajaa varahenkilöineen seuraavasti:
9 eläkeläisjärjestöjen edustajaa
1 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n edustaja
1 Etelä-Karjalan Dementiayhdistys ry:n edustaja
1 seurakuntayhtymän vanhustyön edustaja
1 vanhuspalveluja tuottavien säätiöiden ja yhdistysten edustaja
4 kaupunginvaltuutettua
3 toimialojen edustajaa (sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi)

Mikäli järjestöt nimeävät ehdokkaita enemmän kuin on jaossa olevia paikkoja, etusija on järjestöillä joiden jäsenmäärä on suurin. Kaikkien eläkeläisjärjestöjen vaikutusmahdollisuus turvataan kuitenkin kierrättämällä järjestöjen edustajia vanhusneuvostossa neljän vuoden välein siten, että valittaessa toimikauden alussa uusia järjestöjen edustajia etusija annetaan niille järjestöille, joilla ei ole ollut edustusta neuvostossa edellisellä toimikaudella.

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii kunnan nimetty viranhaltija. Vanhusneuvostolla voi olla keskuudestaan valittu kokousasioita valmisteleva työvaliokunta. Vanhusneuvosto valmistelee vuosittain talousarvion ja laatii toimintakertomuksen.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19§:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kulttuurilautakunnalle, vapaa-aikalautakunnalle ja vanhusjärjestöille.

Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan.