Valitse taso

Järjestöavustukset

Lappeenrannan kaupunki myöntää harkinnanvaraista avustusta vuosittain mm. nuoriso-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöille. Hakijan ei kuitenkaan tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys (poikkeus nuorisojärjestöt). Hakemukset on jätettävä vuosittain 31.1. klo 15.00 mennessä.

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen asiointiportaalin kautta (edellyttää kirjautumista), ellei alla olevissa ohjeissa toisin mainita.

SIIRRY TÄSTÄ SÄHKÖISEEN ASIOINTIPORTAALIIN (edellyttää pankki- tai mobiilitunnistautumista)

Hakuajan päätyttyä sähköisen hakemuksen verkkosivu sulkeutuu. Seuraavan vuoden haku avautuu vuosittain 1.12.

Lappeenrannan kaupungin avustussäännöt

Kaikille hakijoille yhteiset säännöt

 • hakemukset on jätettävä vuosittain 31.1. klo 15.00.
 • hakijan kotipaikka on oltava Lappeenranta
 • toiminnan tulee sijoittua Lappeenrantaan
 • hakemuksen jättämisen yhteydessä vaadittavat liitteet
  Kauden, jonka aikana avustus on suunniteltu käytettäväksi:
  - toimintasuunnitelma
  - talousarvio
 • liitteet, jotka on toimitettava viimeistään 31. joulukuuta
  Edellisen kauden
  - toimintakertomus
  - tilinpäätös
  - toiminnantarkastuskertomus/tilintarkastuskertomus 
 • myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä
 • avustuksen saajan tulee tuoda markkinoinnissa esille, että kaupunki tukee toimintaa / tapahtumaa
 • tapahtumaan myönnetyn avustuksen  saajan tulee ilmoittaa tapahtumasta Etelä-Karjalan tapahtumakalenterissa http://tapahtumat.ekarjala.fi
 • tapahtumaan myönnetyn avustuksen saajan tulee käyttää markkinoinnissaan kaupungin markkinointilogoa, joka on ladattavissa kaupungin verkkosivulta http://www.lappeenranta.fi/fi/kaupunkimme/lappeenrannan-tunnukset

Lappeenrannan kaupunki toivoo, että avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointiportaalin kautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi avustusta hakea tulostettavalla paperilomakkeella. Tulostettava paperilomake on palautettava 31.1. klo 15.00 mennessä osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, Asiakaspalvelukeskus Winkki, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta tai Lappeenrannan kaupunki, Winkki/Joutsenon kirjasto, Keskuskatu 2, 54100 Joutseno.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan

 •  toiminnan määrä, laatu sekä kunnallinen vaikuttavuus (työllistävät ja ympäristövaikutukset, kohderyhmät yms.)
 •  omatoimisuus
 •  muilta kuin kaupungilta saadut avustukset
 • avustustarve ja taloudellinen asema 
 •  uutta toimintaa tarkastellaan kriittisesti käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden johdosta
 •  starttiavustuksia vain asukasyhdistyksille

Avustuksen maksaminen

 • maksaminen edellyttää joko tilitystä tai kaikkien tarvittavien liitteiden toimittamista avustusvuonna 31.12. mennessä kaupungin Asiakaspalvelukeskus Winkkiin (sijaitsee kaupungintalolla), tai Joutsenon kirjaston toimipisteeseen.
 • avustuksen saajan tulee itse huolehtia maksatusasiakirjojen toimittamisesta määräaikaan mennessä, kaupunki ei muistuta asiasta
 •  kohdeavustus maksetaan jälkikäteen tilitystä vastaan. Tilityslomake on tulostettavissa http://www.lappeenranta.fi/fi/Asiointi-ja-yhteystiedot/Lomakkeet/Yleiset-lomakkeet
 •  yleisavustus maksetaan, kun kaikki liitteet on toimitettu kaupungille
 • tapahtumaan tai kohteeseen myönnetystä avustuksesta maksetaan nettokustannus; jos avustuskohteen toteutuneet nettokustannukset ovat myönnettyä avustusta pienemmät, maksetaan toteutuneet kustannukset.

Avustuksia ei myönnetä

 • yksityishenkilöille
 • taloudellista voittoa tavoittelevaan toimintaan
 • julkaisutoimintaan
 • yhdistyksen vuosipäivätilaisuuksien järjestelyihin (poikkeuksena liikuntajärjestöt)
 • yhdistysten jäsenten palkitsemiseen
 • tilavuokriin / talojen ylläpitoon, toimitilojen rakentamiseen
 • matkat ovat pääsääntöisesti tuen ulkopuolella
 • ulkomaanmatkoihin (poikkeuksena ystävyyskunnat)
 • kaupungin ulkopuolella järjestettävien tilaisuuksien järjestelyihin tai ko. tilaisuuksiin osallistumista varten
 • yhtä useampaa avusta samalle hakijalle samaan toimintaan/kohteeseen.

Yllä olevien lisäksi on vielä toimialakohtaisia lisäsääntöjä, jotka on mainittu jokaisen toimialan kohdalla.

Muut yleiset ohjeet

Asukasyhdistykset

 • toimintansa aloittavalle yhdistykselle myönnetään starttiavustus 300 €
 • pienin myönnettävä avustus on 200 €, ellei hakija hae pienempää tukea.

Liikunta- ja urheiluseurojen vuosijuhlat

 •  lautakunta/liikuntatoimi voi myöntää huomionosoituksia liikunta- ja urheiluseurojen vuosijuhliin harkintansa mukaan.

Yhdistysten vuosipäivät ja jäsenistön palkitseminen ei ole varsinaista avustustoimintaa. Kaupungin huomioimista voidaan kuitenkin hakea kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä.

Kaupungin merkkipäiväsäännön mukaan kaupunki huomioi lappeenrantalaisten kulttuuri-, urheilu-, nuoriso-, raittius-, kotitalous- ja sosiaalitoimintaa harjoittavien yhdistysten ja vapaa-ajanyhdistysten merkkipäivät vain, jos:

 • kaupunki kutsutaan ao. yhteisön juhlaan
 • kaupunki antaa rahalahjan 25-, 50-, 75-, ja 100-vuotisjuhassa (50-vuotiaalle järjestölle annetaan lisäksi nahkakantinen adressi)

Avustustoimikunta

Avustustoimikunta voi myöntää yleis- ja kohdeavustuksia niille hakijoille, joiden toimintaa ei selkeästi voida sijoittaa kaupungin muiden toimialojen alaisuuteen. Tällaista toimintaa on esimerkiksi asukas- ja kyläyhdistyksien ja vastaavien toiminta tai pelastustoimintaa tukevien yhdistysten toiminta. Lisäksi avustustoimikunta voi myöntää harkinnanvaraisia kohdeavustuksia koko kaupungin alueella toimivien yhdistysten toimintaan ja mm. Lappeenrannassa järjestettävien valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien järjestelyihin. Jakoperusteina ovat edellä mainitut ”Kaikille hakijoille yhteiset säännöt” ja ”Muut yleiset ohjeet”.

Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Helena Hokkanen, puh. 040 736 2022, helena.hokkanen@lappeenranta.fi.

Kulttuurilautakunnan avustukset lisäsäännöillä:

Avustuksia myönnetään vain kulttuuri-, taide- tai perinnetoimintaan.

Kohdeavustus 

Kulttuuritapahtumat, -hankkeet tai ryhmän ohjaajan palkkakulut (palkkakulut maksetaan vain järjestölle, ei palkkana yksityishenkilölle)

Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Helena Hokkanen, p. 040 736 2022, helena.hokkanen@lappeenranta.fi

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustukset lisäsäännöillä:

Erityisliikunta-avustus, kertaluontoinen

Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen kirjallinen selvitys erityisliikuntatoiminnasta kuluineen ja tuloineen.

 • erityisliikuntajärjestö tai liikuntajärjestö
 • erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa kaupungin asukkaille
 • erityisliikunnan tukemiseksi ottaen huomioon järjestön avustustarpeen, erityisliikuntatoiminnan määrän ja laadun sekä yhteiskunnallisen merkityksen.

Jakoperusteina huomioidaan:

 • erityisryhmiin (vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät henkilöt) kohdistettu liikuntatoiminta
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten- ja nuorten liikunnan järjestäminen sekä ohjaajien koulutus
 • liikunta on ohjattua ja suunnitelmallista
 • ohjaajien, avustajien ja osallistujien määrä

Lisätietoja: ohjauspalveluiden päällikkö Aija Rautio, p. 040 513 8140, aija.rautio@lappeenranta.fi

Liikuntajärjestöt

 Alla olevat hakemukset 1- 3 tehdään vapaamuotoisesti, ei käytetä sähköistä lomaketta.

1. Suunnistuskartta-avustukset

 • 31.1. mennessä selvitys vuoden aikana valmistettavista suunnistuskartoista ja niiden kustannusarvio
 • vuoden loppuun mennessä selvitys suunnitelmien toteutumisesta ja rahoituslaskelma

1. Ulkoliikuntapaikkojen koneiden hankinta

 • hiihtolatujen tai muiden ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidossa käytettävien ulkoliikuntapaikkojen hoitokoneiden hankintaa
 • suunnistuksen leimausjärjestelmät
 • eri lajien ajanottolaitteet.

2. Liikuntapaikkojen talkootyö

 • toimintaan, joilla parannetaan kaupunkilaisten käytössä olevia liikuntapaikkoja.

3.  Uusiin hankkeisiin

 • joilla lisätään yleistä kunto- ja terveysliikuntatoimintaa.

Lisätietoja: liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman, p.040 075 3504 

Nuorisojärjestöt

1. Yleisavustus

paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan:

 • valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia jäsenyhdistyksiä, muita paikallisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoja/-jaostoja, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä
 • muu rekisteröity paikallinen nuorisoyhdistys
 • sekä sellainen aikuisjärjestön nuoriso-osasto ja -jaosto, joka on kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä

Avustusta ei myönnetä:

 • toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista
 • nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen tai perusparantamiseen
 • koulun, oppilaitoksen tain muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
 • piirijärjestöille
 • yliopiston aineyhdistyksille tai kerhoille
 • oppilaitosten oppilaskunnille
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan
 • nuorisojärjestöjen piirijärjestöille

Uuden hakijan tulee liittää hakemukseen yhdistysrekisteriote.

Jakoperusteina huomioidaan:

 • toiminnan määrä ja laajuus
 • järjestön jäsenistä tulee vähintään 2/3 olla alle 29 -vuotiaita
 • järjestöllä tulee olla vähintään yksi tilikausi
 • avustuksen saamisen tarve
 • oma varainharkinta
 • hakijan joko valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muualta saatavissa oleva tuki vaikuttaa avustusta alentavasti.

Hakemukseen tulee liittää

 • hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • ote yhdistysrekisteristä (vain uuden hakijan ollessa kyseessä)
 • hyväksytty toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus

Mikäli järjestöllä ei ole hakupäivään mennessä edellisen vuoden asiakirjoja vielä hyväksyttynä, tulee hakemukseen liittää esitysvaiheessa olevat versiot tai viimeisimmät hyväksytyt versiot. Hakemusta tulee tällöin täydentää välittömästi hyväksyttyjen liitteiden valmistuttua. Mahdollinen avustus maksetaan vasta kun kaikki asiakirjat on toimitettu.

2. Kohdeavustus

 • kertaluonteinen
 • lappeenrantalainen yhdistys tai vapaa toimintaryhmä
 • lapsille, nuorille tai lapsiperheille suunnatun tapahtuman toteuttaminen Lappeenrannassa
 • tapahtumaa tulee markkinoida julkisesti ja osallistumismahdollisuus tulee olla kaikilla
 • jakopäätöksen tekee viranhaltija
 • avustus maksetaan sen jälkeen, kun tapahtumasta on toimitettu kahden täysi-ikäisen henkilön allekirjoittama selvitys ja tilitys, josta ilmenee tapahtuman nimi, lyhyt kertomus tapahtumasta, tulot/menot, selvitys hankkeen toteuttamisesta mahdollisesti saatavan tuoton käytöstä

Avustusta ei myönnetä:

 • esiintymismatkoihin, kilpailumatkoihin tai leireihin
 • järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin
 • tilavuokriin

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun tapahtumasta on toimitettu selvitys ja tilitys. Selvityksestä ja tilityksestä tulee käydä ilmi tapahtuman nimi, lyhyt kertomus tapahtumasta, tulot/menot, selvitys hankkeen toteuttamisesta mahdollisesti saatavan tuoton käytöstä ja sen allekirjoittaa kaksi täysi-ikäistä henkilöä.

Lisätiedot: nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen, p. 040 512 6567, sirpa.raikkonen@lappeenranta.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen säännön lisäsäännöillä:

Sosiaali- ja terveystoimikunta päättää avustusten myöntämisestä. Avustuksia ei myönnetä järjestöjen perustehtäviin, kuten kokouksiin tai tutustumismatkoihin, eikä tapahtumiin.

1. Yleisavustus
(niin sanottu yhteistoiminta-avustus) myönnetään järjestölle, yhdistykselle ja/tai säätiölle, jolla on yhteistoimintasopimus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) ja/tai kaupungin kanssa ja joiden palvelut täydentävät merkittävästi Eksoten ja/tai kaupungin palveluita.

2. Kohdeavustus
(ent. järjestöavustus) voi hakea toimintaan, joka tukee Lappeenrannan kaupungin strategian hyvinvointinäkökulmaa. Hakijalle on eduksi, jos toiminta Lappeenrannan kaupungin alueella täydentää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluja.

3. Perintökaaren varat

Perintökaaren varoista voidaan tukea toimintaa, joka auttaa vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.

Vapaamuotoinen hakemus, ei käytetä sähköistä lomaketta. Hakemus tulee osoittaa sosiaali- ja terveystoimikunnalle ja toimittaa 31.1. klo 15.00 kirjaamo@lappeenranta.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta tai Lappeenrannan kaupunki Winkki/Joutsenon kirjasto, Keskuskatu 2, 54100 Joutseno.

Lisätiedot: hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen, puh. 040 522 9373 tai toimistosihteeri Maiju Talka puh. 040 5014 209.