Talouden tasapainotuslaskuri 2017-2018

Lappeenrannan kaupungin säästöohjelman suuruudeksi vuosille 2017-2018 on arvioitu yhteensä 8,8 milj. euroa. Lue tarkemmin tasapainotustarpeesta:

Talouden tasapainotustarve taustaa

Halutessasi voit tutustua säästövaihtoehtoihin diaesityksen muodossa.

Selvitetyt säästövaihtoehdot

 

Tasapainotuslaskuri

8 800 000
0
  • Säästösi:
Avaa ohjeSulje ohje
Vasemmanpuoleisessa listassa on lueteltu tasapainotusvaihtoehtoja ja kunkin vaihtoehdon kustannusvaikutus. Valitse listalta sopivaksi katsomasi vaihtoehdot. Yllä olevasta laskurista näet valintojesi vaikutuksen tasapainotustarpeeseen sitä mukaa, kun teet valintoja.
  • Poista valinnat
  • Piilota kaikkiNäytä kaikki

Kasvatus- ja opetustoimen palvelutuotanto (0/20)

1,00 milj. €

Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mahdollistamat maksut 1.8.2016 lukien.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Voi vähentää varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntää.
- Voi lisätä kiinnostusta osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
- Voi lisätä kiinnostusta avoimiin maksuttomiin varhaiskasvatuspalveluihin.
- Voi vaikuttaa perheen ratkaisuihin lapsen kotihoidon ja työelämän yhteensovittamisen välillä.
- Tulorajojen muutos alentaa maksukertymää. Ilman enimmäismaksun nostoa tulokertymä laskee.
- Korotuksen vaikutus painottuu parempituloisiin perheisiin. Pienituloisilla kahden ja kolmen hengen perheillä maksut pääsääntöisesti laskevat. Maksu ei nouse kaikilla tällä hetkellä ylintä maksua maksavilla perheillä uuteen enimmäismaksuun.

1,42 milj. €

Käytössä varhaiskasvatuslain mukaisesti menettely, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Laajempaan varhaiskasvatukseen oikeus vain laissa mainituissa tapauksissa.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupunginvaltuusto ratkaissut periaatteen 25.4.2016.
- Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan pysyvän tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
- Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Asiaa arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä, jossa on edustus myös Eksotesta.
- Lapsille, joiden huoltaja tai molemmat huoltajat ovat kotona, tarjotaan osa-aikaista varhaiskasvatusta tai maksutonta kerhotoimintaa. Myös kerhotoimintaa ohjaa varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstö.
- Tällä hetkellä noin 450 varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltaja on kotona. Näistä noin 14 %:lla arvioidaan olevan tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen lapsen kehityksen tai lapsen edun vuoksi.
-Tarjolla on osa-aikaista varhaiskasvatusta perheen valinnan mukaan neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa tai 2,5 päivää viikossa.
Kerhotoiminnan ja osapäiväryhmien määrä kasvaa.


2,27 milj. €

Tiivistetään päiväkotiryhmiä siten, että 180 lasta sijoitetaan muihin olemassa oleviin ryhmiin. Käytännössä ryhmiin olisi sijoitettuna enemmän lapsia kuin niissä on paikkoja. Koska lapsia on jatkuvasti eri syistä poissa, läsnä olisi kuitenkin yhtä aikaa enintään paikkamäärän verran lapsia.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Lapsen osa-aikainen varhaiskasvatus otetaan huomioon ryhmiä muodostettaessa.
- Kaikissa päiväkodeissa ei välttämättä ole tarjolla osaviikkoista ja osapäiväistä varhaiskasvatusta. Hoitomuotoa valitessaan perhe valitsee myös päiväkodin.
- Osapäiväryhmiä perustamalla pyritään pitämään ryhmän kokoonpano nykyistä pysyvämpänä ja vakaampana ja käyttöaste korkeana.
- Henkilöstön ja lasten määrän suhdeluku säilyy ennallaan, ainoastaan kokopäiväisessä vuorohoidossa suhdeluvun muutos 1:8 otetaan kattavasti käyttöön. Muissa ryhmissä suhdelukua 1:8 voidaan käyttää lapsen varhaiskasvatusoikeuden muuttuessa toimintakauden aikana tai jos se on välttämätöntä lapsen varhaiskasvatusoikeuden toteuttamiseksi.
- Huoltajien edellytetään ennakoivan päivittäistä ja viikoittaista varhaiskasvatuksen tarvetta nykyistä tarkemmin, jotta henkilöstön määrä voidaan kohdentaa vastaamaan lasten määrää nykyistä paremmin.
0,25 milj. €

Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä ostettavien ruokapalvelujen kustannusten edellytetään alenevan 125.000 €/vuosi mahdollisesti lakkautettavien yksiköiden tuoman tehostamishyödyn lisäksi.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Lähtökohtaisesti säästö ruokatuotannon tehostamisesta ilman ruokalistan karsimista.
- Lappeenrannan kouluruokailun kustannus on korkeampi kuin 20 suurimmassa kaupungissa keskimäärin.
- Satu Oy tehostaa aluekeittiöiden toimintaa Voisalmessa, Joutsenossa, Kesämäessä ja Lappeella.

5 A. Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Poistaa mahdollisuuden osallistua venäjän kieltä ja kulttuuria painottavaan perusopetukseen Lappeenrannassa.
- Vähentää venäjä-osaamista.
- Vähentää Venäjältä yrittäjiksi Suomeen hakeutuvien halua asettua asumaan Lappeenrantaan.
- Heikentää venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista.
- Muuttaa ISK:n oppilaiden koulupaikan kesken perusopetusta oman asuinalueen kouluun ja keskeyttää heidän painotetun opetuksen, Lappeenrannassa asuvia oppilaita noin 20-25/ikäluokka, yhteensä noin 200-250.
- Oman alueen kouluun palaaville oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua ainakin A2 –venäjän opetukseen omassa koulussa tai keskitetysti. A2 on selvästi alle ISK:sta siirtyvien oppilaiden taitotason.
- Oppilaille, jotka eivät ole opiskelleet ruotsia, tulee järjestää peruskoulun ruotsin oppimäärän opetus.
- Venäjää äidinkielenään puhuvien oppilaiden oman äidinkielen opetusta tulee järjestää nykyistä enemmän, mutta ISK:ssa tarjolla ollutta laajuutta ei voida järjestää.
- Venäjää äidinkielenään puhuvat uudet oppilaat osoitetaan valmistavaan opetukseen, lisää valmistavan opetuksen tarvetta.
- Suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden määrä lisääntyy eri puolilla kaupunkia.
- Ylimpien vuosiluokkien oppilaille mahdollinen siirtymäaika.
- Edellyttää koulua ylläpitävän säätiön muiden perustajajäsenten eli Imatran ja Joensuun kaupunkien suostumusta.

5 B. ISK:n painotettu opetus kaupungin toimintana

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Jatketaan ISK:n toimintamallin mukaista toimintaa, mutta kaupungin järjestämänä. Yhteistyö Imatran ja Joensuun yksiköihin ohenee.
- Ratkaisuun tarvitaan Imatran ja Joensuun kaupunkien suostumus säätiön purkamiseksi sekä mikäli opetussuunnitelma halutaan säilyttää nykyisellään, myös opetus- ja kulttuuriministeriön lupa.
- Itä-Suomen koulun oppilaiden osalta muutos ei olisi suuri, koulutuksen järjestäjätaho muuttuisi säätiöstä kaupungiksi.
- Koulun toimintamallit tulisi muokata kaupungin toimintatapojen mukaisiksi, mutta eivät poikenne olennaisesti nykyisinkään toisistaan.
- ISK:n tuntijaon mukaisesti oppilaat saavat peruskoulun aikana opetusta 14 vuosiviikkotuntia enemmän kuin kaupungin peruskoulun oppilaat
- Yhteydet Venäjän yhteistyökumppaneihin tulisi luoda.
- Itä-Suomen koulun henkilöstön työnantaja vaihtuisi ja henkilöstö siirtyisi kaupungin palvelukseen. Opettajilla vuosityöaikasopimus, jonka jatkaminen edellyttäisi työmarkkinajärjestöjen sopimusta.
- Perusopetuksen vastuualueelle lisää erillinen opetussuunnitelma ja vastuu sen mukaisen opetuksen järjestämisestä, organisaatioon lisäyksikkö tai yhdistäminen Kesämäen ja Kesämäenrinteen kouluihin.
- Valtion ISK:lle antama harkinnanvarainen valtionosuus ei enää tulisi alueelle.

5 C. ISK:n avustuksen poistaminen

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Vaihtoehto ISK:n toiminnan lakkauttamiselle Lappeenrannassa.
- Vähentää ISK:n käytössä olevia opetusresursseja.


0 milj. €
1,42 milj. €
0,38 milj. €
0,05 milj. €
0,27 milj. €

Lopetetaan keskitetty painotettu musiikkiluokkaopetus vuosiluokilla 3-9, asteittain siten, että 7-9 vuosiluokilla toiminta päättyy niin, että lukuvuonna 2017-2018 siirtyvät viimeiset 7. luokalle ja voivat jatkaa peruskoulun loppuun saakka. Muut oppilaat sijoitetaan omien oppilasalueidensa opetusryhmiin lukuvuodesta 2017-2018 lukien. Ryhmäkoko kasvaa 0-3 oppilasta.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Lappeenrannassa ei voi enää opiskella musiikkiluokkien painotetun opetussuunnitelman mukaisesti eikä saavuttaa sitä tietoa ja taitoa, jota opetus sekä siihen liittyvä kuorolaulu ja orkesterisoittoharjoitus on tuottanut, sillä musiikinopetusta on enemmän kuin muilla oppilailla.
- Jos toiminta lakkautetaan yhdellä kertaa, sijoitetaan nyt Kimpisen koulussa opiskelevat musiikkiluokkien oppilaat oman asuinalueensa kouluihin, mikä merkitsee koulun vaihtumista noin 133 oppilaalla.
- Koulua vaihtamaan joutuvien oppilaiden osallistuminen Musiikkiopiston tunneille voi vaikeutua matkan pidentymisen johdosta. Kaikki musiikkiluokkalaiset opiskelevat myös Musiikkiopistossa.
- Tällä hetkellä musiikkiluokkalaisina olevista valtaosa tulisi todennäköisesti hakemaan toissijaista koulupaikkaa Kimpisestä, jos luokka lakkautetaan. Säästöjen aikaansaamiseksi toissijaisten paikkojen määrää tulisi rajoittaa.
- Lappeenrannan houkuttavuus asuinpaikkana musiikkiopintoja painottavien perheiden keskuudessa voi vähentyä.
- Alueellista musiikkipainotteista opetusta voidaan mahdollisesti järjestää kerhotoimintana suurissa kouluissa, mutta nykyistä opetussuunnitelmaa ei voida toteuttaa ja tavoitetasoa ei voida pitää yhtä korkealla, kuin musiikkiluokilla on nyt ollut. Kaikki oppilaat eivät olisi tasa-arvoisia saamaan musiikkipainotteista opetusta.
- Musiikkiluokkien laaja yhteistyö eri tahojen kanssa ja suuri määrä vuotuista kaikille kuntalaisille tarjolla olevaa kulttuurituotantoa loppuu – esim. kuluneelta vuodelta: Joulurauhan julistus, Iso Kristiinan avajaiset, Sibelius-konsertit Kaupunginorkesterin ja Rakuunasoittokunnan kanssa, Koululaisoopperat Kansallisoopperan kanssa, Musiikkiluokkien joulu- ja kevätkonsertit, Musikaali ”Outolintu”, lukuisia Tiernapoikaesityksiä, lauluesityksiä SPR:lle, vanhainkodeille ja sairaaloille, tilausesitykset kaupunkiorganisaatiolle ja yrityksille.
- Musiikin ja esiintymisen ammattilaisten tuotanto vähenee merkittävästi ja Musiikkiopiston toiminta vaikeutuu. Suomessa ainutlaatuinen 50-vuotta kestänyt yhteistyö Musiikkiopiston ja musiikkiluokkien välillä päättyy.
- Musiikkiluokilla on oppilaita 25-30/ikäluokka eli yhteensä noin 200.
- Toinen vaihtoehto toiminnan lakkauttaminen vuosiluokka kerrallaan siten, että aloittavaa luokkaa ei ole. Säästöä kertyy 47.000 e/vuosi kumulatiivisesti kasvaen vuoteen 2021 saakka.
0,40 milj. €

Lopetetaan keskitetty englanninkielinen opetus Kesämäen ja Kesämäenrinteen kouluissa asteittain siten, että lukuvuonna 2017-2018 siirtyvät viimeiset oppilaat 7. luokalle ja voivat jatkaa peruskoulun loppuun saakka. Muut oppilaat sijoitetaan omien oppilasalueidensa opetusryhmiin lukuvuodesta 2017-2018 lukien. Opetusryhmät kasvavat eri puolilla kaupunkia 1-2 oppilaan verran.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Lappeenrannassa ei voi enää opiskella englanninkielisen opetussuunnitelman mukaisesti eikä saavuttaa sitä kielitaitoa, jota opetus ja siihen liittyvä englannin kielellä tapahtuva kommunikaatio on tuottanut.
-  Poistaa mahdollisuuden englanninkieliseen perusopetukseen, millä voi olla vaikutusta yliopiston ja yritysten kansainvälisen henkilöstön rekrytointiin.
- Englannin kieltä puhuvien maahanmuuttajien opiskelumahdollisuudet heikkenevät, menetetään monimuotoinen ja kansainvälinen oppimisympäristö.
- Jos toiminta lakkautetaan yhdellä kertaa, sijoitetaan nyt Kesämäen ja Kesämäenrinteen kouluissa opiskelevat englanninkielisten luokkien oppilaat oman asuinalueensa kouluihin, mikä merkitsee koulun vaihtumista noin joka toisella oppilaalla. Lappeenrannan houkuttavuus asuinpaikkana englannin kielen taitoa painottavien perheiden keskuudessa voi vähentyä.
- Alueellista kielipainotteista opetusta voidaan mahdollisesti järjestää kerhotoimintana suurissa kouluissa, mutta tavoitetasoa ei voida pitää yhtä korkealla, kuin englanninkielisillä luokilla on ollut.
- Mikäli kielisuihkuopetuksesta kiinnostuneita oppilaita olisi isoissa kouluissa joka vuosiluokalla ryhmän verran, voidaan koulun oppilaista perustaa painotettu linja. Tämä edellyttää opettajien täydennyskoulutusta sekä riittävää määrää kielisuihkuopetuksesta kiinnostuneita ko. koulun oppilaita.
- Nykyisillä luokilla oppilaita noin 21-25/ikäluokka eli yhteensä noin 200.
- Himmentää ”Kansainvälinen yliopistokaupunki Lappeenranta” imagoa.
- Toinen vaihtoehto toiminnan lakkauttaminen vuosiluokka kerrallaan siten, että aloittavaa luokkaa ei ole. Säästöä kertyy 47.000 e/vuosi kumulatiivisesti kasvaen vuoteen 2023 saakka.
0,54 milj. €

Lönnrotin koulun lakkauttaminen syksystä 2017 ja oppilaiden sijoittaminen Kimpisen ja Kesämäen kouluun. Edellyttää, että musiikki- ja englanninkieliset luokat on lakkautettu, jotta oppilaat mahtuvat näihin kouluihin. Opetusryhmien määrä ei vähene. Säästö syntyy kiinteistökustannusten poistumisesta.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Mahdollinen vain jos sekä musiikkiluokkien ja englanninkielisten luokkien toiminta lakkaa yhdellä kertaa.
- Lönnrotin koulun 154 oppilaan koulupaikka vaihtuu.
- Opetusryhmät jakautuvat kahteen eri kouluun.
- Kesämäen palvelualueen erityisen tuen ryhmät saadaan sijoitettua Kesämäkeen.
- Lönnrotin suojelukohteena olevalle ja muutamia vuosia sitten peruskorjatulle koulukiinteistölle ei ole vielä korvaavaa käyttötarkoitusta, soveltuu päiväkodille huonosti (ei ole riittävästi WC-tiloja ja sisäänkäynti vain korkean portaikon kautta).
0,25 milj. €

Lakkautetaan Ravattilan ja Parjalan koulut lukuvuoden 2017-2018 alusta. Oppilaat siirtyvät Joutsenon kouluun, josta vapautuu tilaa Muukonniemen koulun oppilaiden siirtyessä uuteen Pontuksen kouluun. Vähentää kaksi opetusryhmää.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Ravattilan ja Parjalan koulujen toiminta päättyy jo ennen Joutsenon koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistumista.
- Opetus Joutsenon koulussa, osittain mahdollisesti myös Kesolassa
- Ravattilan 36 oppilaan koulupaikka vaihtuu, koulumatka ja matka-aika pitenee, kaikki tulevat kuljetuksen piiriin. Kuljetuksen piirissä nyt oppilaista 23.
- Parjalan 39 oppilaan koulupaikka vaihtuu, koulumatka ja matka-aika pitenee, lähes kaikki tulevat kuljetuksen piiriin. Nyt kuljetuksen piirissä 17 oppilasta.
- Opetusryhmät muodostetaan uudelleen, osa luokkatovereista vaihtuu.
- Ryhmäkoko voi muuttua.
- Joutsenon koulun kaikki 1 -2 vuosiluokat Joutsenon koulussa, vuosiluokkien 3-6 oppilaista osa toistaiseksi Kesolassa, osa Joutsenossa.
- Tilajärjestelyt tai oppilasmäärä Joutsenon koulussa ei muutu, sillä oppilasmäärä vastaa poistuvia Muukonniemen oppilaita.
0,29 milj. €

Simolan koulun lakkauttaminen syksystä 2017 ja oppilaiden sijoittaminen Kesämäen kouluun. Oppilaat mahtuvat Kesämäen nykyisiin ryhmiin.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Ennen tulevaisuudessa rakennettavaksi suunnitellun Mäntylä-Vihtola koulun rakentamista oppilaat Kesämäen koulussa.
- Opetus Kesämäen koulussa, jonka kaikki tilat peruskorjattu.
- Simolan koulun 55 oppilaan koulupaikka vaihtuu, koulumatka ja koulumatka-aika pitenee, kaikki kuljetettavia. Nyt kuljetettavia 43.
- Opetusryhmät muodostetaan uudelleen, osa luokkatovereista vaihtuu.
- Ryhmäkoko kasvaa, mutta ei yhdysluokkaopetusta.
- Kesämäen koulun opetustarjonta, esim. A2-kielet, tarjolla myös Simolan oppilaille.
- Kesämäen koulun tiloissa myös liikuntasali ja teknisen työn opetustilat Simolan oppilaille, nyt Simolan oppilaat käyvät näillä tunneilla Ylämaan koululla.
0,14 milj. €

Korkea-ahon koulun lakkauttaminen syksystä 2017 ja oppilaiden sijoittaminen Lavolan kouluun. Oppilaat mahtuvat Lavolan nykyisiin ryhmiin.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Osa Korkea-ahon alueella asuvista oppilaista ohjautuu tulevaisuudessa rakennettavaksi suunnitellun Mäntylä-Vihtola kouluun, osa Sammonlahden palveluverkkoratkaisun mukaiseen kouluun, sitä ennen kaikki käyvät koulua Lavolassa.
- Korkea-ahon 48 oppilaan koulupaikka vaihtuu.
- Koulumatka ja matka-aika pitenee, kaikki kuljetettavia. Nyt kuljetettavia 38.
- Opetusryhmien uudelleen muodostaminen, osa luokkatovereista vaihtuu.
- Opetusryhmän koko kasvaa, mutta ei yhdysluokkaopetusta.
- Yhtenäistäisi alueella asuvien oppilaiden esiopetuksen järjestämispaikan ja mahdollistaisi jatkumon muodostumisen esiopetuksesta perusopetukseen samassa ryhmässä kaikille Korkea-ahon alueella asuville oppilaille.
0,07 milj. €

Nuijamaan koulun lakkauttaminen syksystä 2017 ja oppilaiden sijoittaminen Lauritsalan kouluun. Lisää Lauritsalassa yhden ryhmän.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Nuijamaan koulun 28 oppilaan koulupaikka vaihtuu.
- Koulumatka ja matka-aika pitenee, kaikki kuljetettavia. Nyt kuljetettavia 18.
- Osalla oppilaista Lauritsalaan kuljetukseen kuluu perusopetuslain mukainen maksimiaika eli 2,5 tuntia vuorokaudessa, kaikkina päivinä linja-autoyhteys ei riitä, vaan joudutaan käyttämään sopimuskuljetuksia.
- Opetusryhmät muodostetaan uudestaan, osa luokkatovereista vaihtuu.
- Ryhmäkoko kasvaa, mutta ei yhdysluokkaopetusta.
- Lauritsalan koulun opetustarjonta ja opetustilat käytettävissä.
- Lauritsalan koulun erityisen tuen palvelut ja oppilashuolto käytettävissä.

Vähennetään opetustuntien määrää.

13 A. Tuntikehyksen leikkaus 2 %

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
Kukin alue joutuu vähentämään opetusta noin 50 vuosiviikkotuntia eli noin 2 opettajan työpanoksen verran. Alueet joutuvat valitsemaan seuraavista vaihtoehdoista:
- Opetusryhmien yhdistäminen, mikä kasvattaa ryhmäkokoa, eräissä yksiköissä muutaman ryhmän ryhmäkoko voi kasvaa jopa 30 oppilaaseen.
- Jakotuntien vähentäminen, eräissä tapauksissa kokonaan poistaminen eli oppilaat työskentelevät joka tunti perusryhmässä.
- Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen, mikä vähentää erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden saamaa ohjausta.

13 B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Kukin alue vähentää opetusta noin 100 tuntia eli noin 4-5 opettajan työpanoksen verran. Alueet joutuvat toteuttamaan edellä kohdassa 13 A kuvattujen toimenpiteiden lisäksi seuraavia toimenpiteitä:
- Pienet 3-opettajaiset koulut 2-opettajaisiksi.
- Lisää ryhmien yhdistämisiä, ryhmäkoko voi olla eräissä ryhmissä jopa 33 oppilasta.
- Yhdysluokkaopetusta suurissa lähes 30 oppilaan ryhmissä.
- Jakotuntien poistaminen myös erityisen tuen oppilailta.
- Lisää koulunkäynninohjaajien vähentämistä, mikä vähentää erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden saamaa ohjausta.
- Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oikeusturva heikkenee.

13 C. Tuntikehyksen leikkaus 11 %

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Kukin alue vähentää opetusta noin 150 tuntia eli noin 6-7 opettajan työpanoksen verran. Alueet joutuvat toteuttamaan edellä kohdassa 13 B kuvattujen toimenpiteiden lisäksi seuraavia toimenpiteitä:
- Opetusryhmien yhdistäminen ja ryhmäkoon kasvattaminen edelleen, useissa ryhmissä yli 30 oppilasta.
- Lisää suuria yhdysluokkia.
- Koulunkäynninohjaajien poistaminen suuressa määrin.
- Kaikista jakotunneista luopuminen.
- Oppilaiden oikeusturva ja turvallisuus heikkenee monissa yksiköissä.
- Kaikille opettajille ei riitä opetustunteja.

0 milj. €
0,70 milj. €
1,40 milj. €
2,38 milj. €

14 A. Tuntikehyksen leikkaus 2 %

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Kukin koulu vähentää opetusta noin 20 vuosiviikkotuntia. Koulut joutuvat valitsemaan seuraavista vaihtoehdoista:
- Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen.
- Ryhmien yhdistäminen ja ryhmäkoon kasvattaminen.
- Fysiikka, kemia, kotitalous, tekninen työ –ryhmiä ei voida kasvattaa turvallisuussyistä.
- Valinnaisainetarjonnan supistaminen.
- Jakoryhmien purkaminen.
- Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttämättä jättäminen.

14 B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Kukin koulu vähentää opetusta noin 40 tuntia. Koulut joutuvat toteuttamaan edellä kohdassa 14 A kuvattujen toimenpiteiden lisäksi seuraavia toimenpiteitä:
- Koulunkäynninohjaajia ei voida rekrytoida erityisen tuen ryhmiinkään.
- Joustavan koulupäivän kokeilut lopetetaan.
- Ryhmäkokojen kasvattaminen edelleen, opetusryhmän koko 23-25.

14 C. Tuntikehyksen leikkaus 12 %

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Kukin koulu vähentää opetusta noin 100 tuntia. Koulut joutuvat toteuttamaan edellä kohdassa 14 B kuvattujen toimenpiteiden lisäksi seuraavia toimenpiteitä:
- Ryhmien yhdistämisiä, jolloin ryhmäkoko kasvaa 23-27 oppilaaseen.
- Koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen.
- Erityisopettajien määrän vähentäminen olennaisesti.
- Valinnaisainetarjonnan supistuminen olennaisesti.
- Oppilaiden oikeusturva ja turvallisuus heikkenee kaikissa yläkouluissa.
- Kaikille opettajille ei riitä opetustunteja.

0 milj. €
0,35 milj. €
0,69 milj. €
2,08 milj. €
0,21 milj. €

Lopetetaan IB-lukion toiminta Lappeenrannassa (International Baccalaureate eli IB-tutkinto opiskellaan ja suoritetaan englanninkielellä, tutkinnon rakenne poikkeaa suomalaisesta lukiokoulutuksesta ja suomalaisesta ylioppilastutkinnosta. Antaa kelpoisuuden korkea-asteen opintoihin Suomessa sekä muualla maailmassa).
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Kansainvälisen IB-tutkintoon tähtäävien opintojen suorittaminen Lappeenrannassa ei ole enää mahdollista.
IB-lukio on yhteinen Imatran kanssa. Jos Imatra ylläpitää yksin IB-lukiota, opiskelumahdollisuus Imatralla. Imatran opettajakunnan osaaminen ei riittäne tällä hetkellä koko tutkinnon kurssien toteuttamiseksi. Opiskelijamääräkään ei riittäne ylläpitämään opetusta, jos lappeenrantalaiset eivät hakeudu Imatralle.
- Poistaa mahdollisuuden englanninkieliseen toisen asteen koulutukseen, millä voi olla vaikutusta yliopiston ja yritysten kansainvälisen henkilöstön rekrytointiin sekä maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksiin ja kotoutumiseen.
- Kaventaa Lappeenrannan seudulla asuvien mahdollisuutta lukio-opintojen vaihtoehtoihin.
- Lappeenrannassa IB-opiskelijoita 9-16 /vuosiluokka, yhteensä noin 40.
- Himmentää ”Kansainvälinen yliopistokaupunki Lappeenranta” imagoa.
0,17 milj. €

Lakkautetaan aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus eli lukion iltalinja. Tuottojen vähennys on valtionosuuksien vähennystä.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Aikuiset, yli 18-vuotta täyttäneet, eivät voi suorittaa lukiotutkintoa tai lukio-opintoja Lappeenrannassa.
- Vain verkko-opetukseen osallistumalla voi Lappeenrannassa aikuisena opiskella lukiossa.
- Jatko-opintokelpoisuutta parantavien lukio-opintojen täydentäminen, keskeytyneen tutkinnon loppuun suorittamiseen tai arvosanojen korottamiseen tähtäävien opintojen suorittaminen ei ole enää mahdollista Lappeenrannassa.
- Aikuisten jatko-opintokelpoisuutta laajentavien lukio-opintojen suorittaminen mahdollista vain verkko-opetukseen osallistumalla.
- Vieraiden kielten opiskelumahdollisuudet lähiopetuksena kaventuvat.
- Voi vaikeuttaa myös maahanmuuttajien kotoutumista, koska lukio-opinnot eivät ole mahdollisia lähiopetuksena.
- Koko lukiotutkintoa suorittavia on noin 9-14/vuosiluokka, yhteensä noin 40-50.
- Aineopiskelijoita, jotka suorittavat joitakin kursseja, esim. vieraita kieliä on yhteensä noin 200.
0,45 milj. €

Vähennetään päivälukion opetusta 115 tuntia eli noin 6 opettajan työpanoksen verran (Lukiokoulutuksen valtionosuuden yksikköhinta oli 5.476,33 €, toteutunut vuonna 2015 kustannus oli 6.495 €.). Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa liiketalouden alan valtionosuuden yksikköhinta (merkonomi) 7.682,37 €).
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Kurssitarjonta supistuu eli tarjolla olevien opintojen valikoima pienenee ja mahdollisuus valita kurssin suoritusajankohta vähenee.
- Ensimmäiseksi poistetaan ne kurssit, joilla on vähiten opiskelijoita.
- Alle 15 opiskelijan opetusryhmiä on ollut lähinnä vieraiden kielten opetuksessa, kertauskursseilla sekä soveltavissa ja koulukohtaisissa kursseissa.
- Pienten opetusryhmien poistaminen johtaa siihen, että vieraiden kielten opetustarjonta supistuu olennaisesti ja lukiossa voi jatkaa varmuudella jatkaa vain englannin ja ruotsin kielen kieliopintoja.
- Lukiossa voi jatkaa vain peruskoulussa aloitettuja kieliopintoja, mikäli riittävän moni jatkaa kieliopintojaan.
- Lukiossa ei voi aloittaa saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai italian kielen opintoja.
- Soveltavien ja koulukohtaisten kurssien määrä vähenee.
- Kertauskursseja ei ole tarjolla, voi vaikuttaa menestymiseen yo-kokeessa ja jatko-opintoihin pääsyyn.
- Kokeiluista ja kehittämisprojekteista luovutaan.
0,27 milj. €

Esitetään Itä-Suomen koulua ja lukiota ylläpitävälle säätiölle, että Lappeenrannan toimipisteen toiminta lopetetaan ja opiskelijat opiskelevat kokonaan kaupungin lukiossa. Tuotot ovat kaupungin lisääntyviä valtionosuuksia, vaikka ISK:lle maksettu korotettu valtionosuus ei säilyisikään.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- ISK:n lukiossa Lappeenrannassa opiskelijoita 56, joista 50 Lappeenrannan asuu kaupungin alueella.
- ISK:n lukio on järjestänyt opiskelijoilleen suomi toisena kielenä opetuksen, venäjä-opetuksen sekä Venäjätietouden opetuksen, muutoin opiskelijat ovat osallistuneet kaupungin lukioiden opetukseen.
- Em. kurssit järjestettäisiin kaupungin toteuttamana.
- Opiskelijat otettaisiin Lyseon lukion opiskelijoiksi.
- Jos venäjän opetusta tarjolla vain A-kielen opetussuunnitelman mukaisesti, opiskelijoiden kielitaidon taso jää nykyistä vaatimattomammaksi.
- Jos korotettu valtionosuus ei säily, joudutaan vähentämään resursseja nykyisestä.
0,11 milj. €

Leikataan kansalaisopiston avustusta 57.000 €, jolloin avustus laskee 100.000 euroon vuodessa. Merkitsee opetustarjonnan supistamista noin 5 % eli 720 tuntia vuodessa.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Vähentää kuntalaisille tarjolla olevaa vapaan sivistystyön tarjontaa ja heikentää opiston mahdollisuuksia toteuttaa vapaan sivistystyön tavoitettaan eli edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
- Kansalaisopistojen valtionosuuksia on leikattu jo usean vuoden ajan ja vuonna 2017 opistoon kohdistuu n. 5,7 % leikkaus.
- Kaupungin tilavuokrien korotus vuonna 2016 on lisännyt opiston menoja.
- Opetustarjontaa joudutaan ehdotetun säästön vuoksi supistamaan noin 5 %.
- Opetusryhmien minimiopiskelijamäärää (Lpr 10, Joutseno ja lähikunnat 8) joudutaan mahdollisesti nostamaan.
- Kurssitarjonta Joutsenossa todennäköisesti supistuisi.
- Kurssimaksujen korotus kohdistuisi työttömien ja eläkeläisten mahdollisuuksiin kehittää itseään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen opintojen muodossa.
- Suomen kielen iltaopetuksen supistaminen vaikeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista.
- Erityisryhmien kurssien järjestäminen vaarantuisi liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa, sillä valtio supistaa myös opintoseteliavustuksia.
- Tuntiopettajien työllistäminen vähenee kurssien vähenemisen vuoksi.
0,17 milj. €

Puolitetaan mediakeskuksen budjetti. Mediakeskus on 3 henkilöä työllistävä täydennyskoulutusyksikkö, joka järjestää kasvatus- ja opetustoimen henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja mediakasvatuksen täydennyskoulutusta sekä tukee oppilaitoksia niiden tieto- ja viestintätekniikan hankkeissa ja sähköisen oppimateriaalin opetuskäytön kehittämisessä. Hakee hankerahoitusta.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on uuden opetussuunnitelman mukaan olennainen osa oppilaan laaja-alaista osaamista.
- Kaikilla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajilla ei ole vielä riittävää osaamista.
- Vähentää olennaisesti mahdollisuutta tarjota henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusta .
- Koulutuskustannukset kasvavat, jos henkilöstö tulee lähettää toiselle paikkakunnalle koulutukseen.
- Heikentää olennaisesti kehittymistä opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla.
- Vähentää mahdollisuuksia hakea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistäviä hankkeita ja hankerahoitusta. Ulkopuolista rahoitusta saatu keskimäärin 155.000 euroa vuodessa.

Teknisen toimen palvelutuotanto (0/7)

0,40 milj. €

Ulkovalaistuksen säästöt perustuvat siihen, että valaisintekniikkaa uusitaan energiaasäästävämpään.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Ei kielteistä vaikutusta palveluihin. Myönteisenä vaikutuksena uudenaikaisen tekniikan käytöstä kuntalaisille on, että valaistuksen taso on entistä parempi.

0,20 milj. €

Kesän 2016 aikana kaupungin metsäsuunnitelmat päivitetään. Päivityksessä huomioidaan tehdyt hoito- ja hakkuutyöt, puustomäärät kasvatetaan vastaamaan tämän hetken tilannetta ja tarkistetaan aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien paikkansapitävyys. Työssä apuna käytetään laserkeilauksesta saatuja tietoja. Elo-syyskuussa 2016 päivityksen valmistuttua tarkastellaan kaupungin metsien hakkuusuunnitetta ja tehdään ennustepuustomäärät 10 vuoden päähän. Tarkoitus on nostaa hakkuut noin neljästä kuutiosta hehtaarilla noin viiteen kuutioon hehtaarilla. Kaupungin metsien kasvu säilytetään hehtaarilla noin kuudessa ja puolessa kuutiossa. Esitys viedään perusteluineen syksyllä 2016 tekniseen lautakuntaan hyväksyttäväksi.

Toimenpiteen vaikutukset:

Kasvatetulla hakkuusuunnitteella tulee lisätuloja kaupungille noin 100.000 €/v, työtä paikallisille urakoitsijoille ja raakapuuta metsäteollisuudelle ja sahoille. Taimikoiden hoitoa, nuoren metsän hoitoa ja kasvatushakkuita tehostetaan sekä metsien uudistamista vähän lisätään. Ojituksia ja metsäautoteitä ei tule lisää. Talousmetsissä sopivia kohteita voidaan lannoittaa kasvun lisäämiseksi.
 
Nykyisellä hakkuusuunnitteella puuvaranto on kasvanut, vanhojen metsien osuus kasvaa jatkuvasti ja tästä aiheutuu jatkossa ongelmia (lisääntyvät hyönteistuhot, mm. kirjanpainaja, kuusikoiden kuivaminen ja kehitysluokkajakautuman vääristyminen sekä metsien kasvun heikkeneminen).
 
Kasvatettu hakkuusuunnite ei vähennä metsien monimuotoisuutta. Kaupunki noudattaa PEFC -metsäsertifikaattia ja lisäksi monimuotoisuus huomioidaan monella tavalla. PEFC-sertifikaatin myötä säästöpuiden määrä ja jatkossa lahopuiden määrä lisääntyy. Luontokohteet on rajattu metsäsuunnitelmissa laajemmiksi kuin metsälaki velvoittaa. Metsien hoitoluokitus varmistaa kaupungin metsien oikean käytön ja hoidon. Asukkaiden tarpeet huomioidaan, riistalle jätetään tiheikköjä ja ravintoa, uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit suojellaan sekä maisemasta huolehditaan kuten vesien suojelusta. Pohjavesialueet ja muinaismuistot huomioidaan metsien käsittelyssä. Lehtipuun määrä kasvaa jatkossa jo ilmaston muutoksen seurauksena, mutta se varmistetaan taimikonhoidosta alkaen.

0,20 milj. €

Rakennusvalvonnan taksa korotetaan vastaamaan paremmin edellytettyä viranomaistehtävää. Korotuksen tulisi olla noin 15 % nykyisestä. Tavoitteena on päästä omakustannehintaan. Tällä hetkellä rakennusvalvonnan tuotot eivät kata toiminnasta aiheutuvia kuluja. Maakuntahallinnon tehtävien selvityksessä kunnat, jotka täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettävät palvelujen vähimmäisedellytykset voivat jatkossa niin halutessaan hoitaa rakennusvalvonnan tehtävät. Edellytyksenä on, että koko rakennusvalvontatoiminta rahoitettaisiin toiminnasta saatavilla maksuilla.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Vaikutuksia ei tapahdu varsinaiseen viranomaisprosessiin, mutta asiakkaat voivat harkita tarkemmin Lappeenrantaa asuin- ja investointipaikkana. Oletus on kuitenkin, että edellä mainittu vaikutus on marginaalinen.

Korotettu taksa ei poikkea valtakunnallisesti kalliimpana verrattuna kasvavien kaupunkien taksoihin. Jos rakentaminen jatkuu tällä tai paremmalla volyymillä, niin säästö on saavutettavissa.

Rakennusvalvonnan tulojen lisäys kaavio.jpg

0,20 milj. €

Sopeuttamisella poistetaan kaikki ne reitit ja vuorot, joiden yhteiskunnan tuki on noin yli 20 euroa tehtyä matkaa kohden. Vertailun vuoksi paikallisliikenteessä yhteiskunnan tuki matkaa kohti on noin 0,92 euroa. Matkustajamäärät supistettavien reittien osalta ovat keskimäärin 0-1,5 henkilöä vuoroa kohti, enimmilläänkin alle 3 henkilöä. Koulukuljetusten tehostamismahdollisuuksia selvitetään tarkastelemalla harkinnanvaraisia koulukuljetusperusteita. Lisäksi Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöön ottamisella tavoitellaan säästöjä.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Liikennejärjestelmän tehostamisen vaikutukset heijastuvat etupäässä maaseudun avoimeen joukkoliikenteeseen. Maaseutuliikenteen toiminta-alueella on kaikkiaan noin 15 000 asukasta. Matkoja tehdään vuositasolla 70 000. Tehostamistoimet vähentävät 1500 matkaa (1,5%). Vertailun vuoksi voi todeta, että paikallisliikenteessä tehdään vuosittain 1,5 miljoonaa matkaa.

Tehostaminen karsii kaupungille kalliita vuoroja ja reittejä joilla matkustajia on vähän. Maaseudun joukkoliikenteen palvelutason vähennyksiä korvataan kutsutaksiliikenteellä sekä avoimilla koulukuljetuksilla. Täten asiakasvaikutukset jäävät vähäisiksi.

0,15 milj. €

Asuntorahoitustarkastajan tehtävää ei täytetä 1.4.2017 alkaen asuntotoimeen. Tehtävät hoidetaan jatkossa rakennusvalvonnassa. Säästö asuntotoimen osalta on 1 htv. Asuntotoimen toimistosihteerin tehtävien hoitoon osoitetaan eläköitymisten jälkeen 1 htv (nykyisin 2 htv). Tarvittava henkilöresurssi voi olla tulevaisuudessa mahdollista hankkia assistentti- ja/tai asiakaspalvelutiimiltä. Säästö kaupungille on 1-2 htv.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Viime vuosina erilaisten asumisen avustusten (korjaus-, energia-, hissi-, kuntotutkimusavustus jne) määrä on laskenut merkittävästi määrärahaleikkausten ja rahoitusehtojen tiukentuessa. Trendillä on vaikutus myös asuntoimen tehtävien määrään.

Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Hallituksen esityksen valmistelu on käynnissä ja luonnoksen tulisi valmistua joulukuussa 2016. Mitä todennäköisemmin esitys tulee vaikuttamaan myös kuntien tehtäviin.

Hallituksen esitys laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista on myös valmistelussa. Esityksellä pyritään hallitusohjelman mukaisesti normien purkuun ja kuntien tehtävien karsimiseen. Yksinkertaistamalla korjausavustamista pyritään pienenevät määrärahat suuntaamaan niitä eniten tarvitseville ja vähentämään kuntien tehtäviä. Kunnan tehtäväksi on kuitenkin edelleen jäämässä ainakin osin tiedottaminen ja neuvonta, lausuntojen antaminen ja tarkastamiset.

Kaupunkiorganisaatiossa asuntorahoitustarkastajan tehtävät vastaavat luonteeltaan lähinnä rakennustarkastajan tehtäviä ja tehtäviä hoidetaankin jo monissa kunnissa rakennusvalvonnassa. Asuntorahoitustarkastajan nykyisiin tehtäviin kuuluu myös tehtävätyyppejä, joita rakennusvalvonnassa ei tällä hetkellä tehdä. Uusien tehtävien opetteleminen vie aikansa ja voi kuormittaa rakennusvalvonnan henkilökuntaa, mutta tehtävien hoitaminen ns. oman toimen ohessa on mahdollista.

Asuntotoimen toimistosihteereistä toisen tehtävä tukee asuntorahoitustarkastajan tehtävää ja toinen keskittyy aso-asuntoihin ja lakisääteisiin valvontatehtäviin. Edellä esitetyistä syistä johtuen nämä kaksi tehtävää voidaan tulevaisuudessa yhdistää.

Asuntotoimen tehtävissä on vielä jonkin verran henkilökohtaista asiakaspalvelua. Avustusasiakkaista pääosa on yli 65-vuotiaita, millä on vaikutuksensa asiakaspalveluun tarpeeseen.

Vanhusten, vammaisten ja sotaveteraanien korjausavustuksia sekä pientalojen energia-avustuksia jaettiin vuonna 2015 yhteensä 79 000 euroa 19 kohteelle. Korjausavustuksia saa käyttää 3 vuoden ajan ja niiden toimenpanoon liittyy ennakkoaloitusluvat käyttörajoitukset, tarkastukset ja katselmukset.  Asuntotoimen kautta jaettiin noin 200 asumisoikeudenasunnon järjestysnumeroa. Asumisoikeusasunnon luovutuskorvauksia vahvistettiin hieman yli 100 kpl ja uusia asunnonhaltijoita nimettiin 70. Lisäksi asuntotoimi mm. vahvistaa ARA-talojen asukasvalinnat ja antaa lausuntoja korkotukilainahakemuksista ja aravarajoituksista vapauttamisesta.

0,45 milj. €

Kunnossapidon henkilöstömenoja supistetaan 200.000 €/v. 2017 ja 220.000 €/v. 2018 toimintoja tehostamalla. Paikkatietopalvelujen tuotannon henkilöstömenoja supistetaan 30.000 €/v. 2018 uusien toimintatapojen kautta. Siirrytään käyttämään valtion sähköistä kiinteistönkaupparekisteriä ja luovutaan omasta manuaalisesta ylläpidosta sekä siirrytään hyödyntämään sähköisiä rakennuslupien lausuntoja. Prosessien tehostumisen ja työnjaon kautta voidaan vähentää ½ henkilötyövuosi paikkatietopalveluista.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyiden vaikutukset kuntalaisille ovat vähäiset.

0,10 milj. €

Tarkoitus on tehostaa maankäyttöä olemassa olevan yhdyskuntatekniikan varrella. Näin katujen uudisrakentaminen vähenisi.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Yhdyskuntatekniikan investointimääräraha on valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 6 miljoonaa euroa vuodessa. Määrärahan väheneminen tarkoittaisi, että hankkeita toteutettaisiin hitaammalla aikataululla ja niitä karsittaisiin vuosittain. Rahoitusta oikein kohdentamalla vaikutuksien voisi katsoa olevan suhteellisen vähäiset ja keskeisimmiksi ja tärkeimmiksi katsotut hankkeet voitaisiin toteuttaa.

Investointien arvioitu säästö 0,50 miljoonaa €. Vaikutus käyttötalouteen on 0,10 miljoonaa €.


Kulttuuritoimen palvelutuotanto (0/11)

Kirjastoja automatisoidaan ja vaihtoehdosta riippuen lakkautetaan 2-3 kirjastoa.

50 A. Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen

Nuijamaan ja Pulpin kirjastot lakkautetaan. Joutsenon, Ylämaan, Lauritsalan ja Voisalmen kirjastoihin hankitaan omatoimivarustelu vuosina 2017-2018, pääkirjastoon lajitteleva palautusautomaatti 2017. Automatisoinnin seurauksena vuonna 2017 kirjastotoimen henkilötyövuosia voidaan vähentää siten, että vähennys vuonna 2017 on 3 HTV, vuonna 2018 1 HTV, vuonna 2019 2 HTV ja vuonna 2020 1 HTV. Henkilöstösäästöt toteutetaan eläköitymisten myötä.

Lähikirjastopalvelut loppuvat Nuijamaalta ja Pulpilta. Vaikutus on suurempi Nuijamaalla, josta on pitkä matka muihin kirjastoihin. Pulp on sensijaan suhteellisen lähellä Joutsenon keskustaajaman suurta lähikirjastoa. Kirjastoautopalvelut voivat osittain korvata puuttuvia lähikirjastopalveluja Pulpilla ja Nuijamaalla. Nettovaikutus 2017-2018 yht. 50.000 €

Pääkirjaston ja lähikirjastojen automatisoinnilla mahdollistetaan palvelujen säilyminen henkilötyövuosien vähentymisestä huolimatta. Kun henkilötyövuosien vähennys toteutetaan suunnitelmallisesti ja hallitusti, kirjastojen palvelutaso ja henkilöstörakenne voidaan turvata kohtuullisella tasolla. Pienimmillä omatoimisina toimivilla kirjastoilla henkilökohtaisen palvelun osuus vähenee. Suurimpien lähikirjastojen (Lauritsala, Joutseno, Sammonlahti) asiakasmäärät ovat niin suuret, että automatisoinnin lisäksi huolehditaan myös riittävästä henkilötyövoimasta niihin tehtäviin, joihin automaatit eivät pysty, ja jota mm. koululaisten kanssa tehtävä työ edellyttää.
Omatoimikirjastoilla voidaan pidentää kirjastojen aukioloaikoja. Nettovaikutus 2017-2018 yht. 98.000 €

Kirjastolaitteiston elinkaari on n. 8 vuotta. Kumulatiivinen säästö kirjastolaitteiden elinkaaren aikana on 1,4 milj. euroa.

50 B. Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen

Nuijamaan Pulpin ja Voisalmen kirjastot lakkautetaan. Joutsenon, Ylämaan ja Lauritsalan kirjastoihin hankitaan omatoimivarustelu vuosina 2017-2018, pääkirjastoon lajitteleva palautusautomaatti 2017. Automatisoinnin seurauksena vuonna 2017 kirjastotoimen henkilötyövuosia voidaan vähentää siten, että vähennys vuonna 2017 on 3 HTV, vuonna 2018 1 HTV, vuonna 2019 2 HTV ja vuonna 2020 1 HTV. Henkilöstösäästöt toteutetaan eläköitymisten myötä.

Lähikirjastopalvelut loppuvat Nuijamaalta ja Pulpilta ja Voisalmesta. Vaikutus on suurin Nuijamaalla, josta on pitkä matka muihin kirjastoihin. Pulp on sensijaan suhteellisen lähellä Joutsenon keskustaajaman suurta lähikirjastoa. Kirjastoautopalvelut voivat osittain korvata puuttuvia lähikirjastopalveluja. Nettovaikutus 2017-2018 yht. 270.000 €

Pääkirjaston ja lähikirjastojen automatisoinnilla mahdollistetaan palvelujen säilyminen henkilötyövuosien vähentymisestä huolimatta. Kun henkilötyövuosien vähennys toteutetaan suunnitelmallisesti ja hallitusti, kirjastojen palvelutaso ja henkilöstörakenne voidaan turvata kohtuullisella tasolla. Pienimmillä omatoimisina toimivilla kirjastoilla henkilökohtaisen palvelun osuus vähenee. Suurimpien lähikirjastojen (Lauritsala, Joutseno, Sammonlahti) asiakasmäärät ovat niin suuret, että automatisoinnin lisäksi huolehditaan myös riittävästä henkilötyövoimasta niihin tehtäviin, joihin automaatit eivät pysty, ja jota mm. koululaisten kanssa tehtävä työ edellyttää.
Omatoimikirjastoilla voidaan pidentää kirjastojen aukioloaikoja. Nettovaikutus 2017-2018 yht. 98.000 €

Kirjastolaitteiston elinkaari on n. 8 vuotta. Kumulatiivinen säästö kirjastolaitteiden elinkaaren aikana on 1,4 milj. euroa.

0 milj. €
0,15 milj. €
0,27 milj. €
0,04 milj. €

Ratsuväkimuseon lakkauttaminen 1.1.2017 sekä Galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 1.1.2018.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Museotoimen palvelutarjonta supistuu Ratsuväkimuseon ja Galleria Lauran osalta (2018) – näitä kokoelmia esiteltäisiin jatkossa Etelä-Karjalan museon perusnäyttelyn yhteydessä rajallisesti, ja deponoituja esineitä palautettaisiin niiden omistajille. - imagotappio ratsuväkiperinteestään tunnetulle kaupungille. Museon lakkauttaminen heikentäisi osaltaan linnoituksen vetovoimaa. Ratsuväki kuuluu museon valtakunnallisiin tallennusvastuisiin. Lakkautuksen myötä museolle aiheutuu säilytystilaongelmia ja painetta vuokrata lisää tilaa. Museo on suunnitellut jo itsenäisyyden juhlavuodeksi näyttelyä Ratsuväkimuseoon yhteistyökumppanin kanssa, joka on jo aloittanut näyttelyn valmistelun. HUOM: museo auki 3 kk/vuosi; kävijät 2015: 4732 henk. Nettovaikutus 2017-2018 yht. 24.000 €

Galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen: lopettaisi käsityömuseon kokoelman ja käsiteollisuuden esittelyn, josta on Laura Korpikaivo-Tammisen lahjoituskirjassa sovittu.

- Säästö Galleria-Laura (v.2018): kiinteistövuokra 13 000 €/ vuosi 1 näyttely, 1 kk, kävijät 542 henk. (ei lipputuloja, vapaa pääsy).
0,15 milj. €

Museon vaihtuvien näyttelyiden lopettaminen, tapahtumien ja museo-opetuksen lopettaminen, kokoelmatoiminnasta leikkaaminen.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Vaihtuvien näyttelyjen esittely rampautuu, taidemuseoissa esitellään vain omia kokoelmia. Etelä-Karjalan museon näyttelytoiminta tarkoittaa nykyisen pysyvän näyttelyn avoinna pitämistä, vaihtuvia näyttelyjä ei pystytä tuottamaan.

Hyvään vauhtiin päässyt yleisötyötoiminta hiipuu, ei enää tapahtumia ja museo-opetusta.

Kokoelmatoiminta joutuu suuriin vaikeuksiin, sillä käynnissä oleva kokoelmien puhdistus ja siirto hidastuu ja vaarantuu. Tulossa oleva valtakunnallinen kokoelmajärjestelmän käyttöönotto vaikeutuu Lappeenrannassa. Museoviraston kanssa solmitun yhteistyösopimuksen toteuttaminen heikkenee.

Kävijämäärät ja museon tulot vähenevät tulevat vähenemään vastaavasti (Vuonna 2015 kävijöitä 48 028 henkeä). Lipputulojen vähenemistä on erittäin vaikea arvioida, laskelmissa on huomioitu 25 % vähennys tuloihin.

Linnoituksen palvelutarjonta heikentyy, imago heikentyy, vetovoimaisuus vähenee.

Uhkana maakunta- ja aluetaidemuseostatuksen ja -korvauksen menetys, -10 % valtionosuudesta.
0,12 milj. €

Luopuminen seuraavista toimitiloista: Galleria Pihatto, taidelainaamo, Kristiinan työtuvat, musiikkiopiston varastotila sekä monikulttuurikeskus Kompassi, torien esiintymislavat.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupungin tukemien ammattitaiteilijoille ja maahanmuuttajaryhmille tarkoitettujen edullisten tilojen poistuminen ja heidän toimintaedellytystensä vaikeutuminen:

- Galleria Pihaton näyttelyt ovat ilmaisia ja kävijöitä n. 2000 henkeä vuodessa.
Näytteilleasettajat maksavat kaupungin vahvistamaa kuukausivuokraa.
Jos käyttöön otettaisiin näyttelytilan vuokratulojen lisäksi myös pääsylipputulot, niin niilläkään ei katettaisi vuosivuokraa eikä avoinna pitäjän palkkaa.

- Taidelainaamossa on myytävinä ja lainattavana satoja ammattitaiteilijoiden teoksia. Kävijämäärä on vuodessa n. 3000. Vuokratuesta luopuminen tarkoittaisi Taitelijaseuralla jopa 90 % korotusta nyt kulttuuritoimen kompensoimaan vuokraan. Yhdistys on panostanut eri lähteistä saamillaan avustuksilla merkittävästi lainaamotilan kunnostamiseen. Taitelijaseura avasi keväällä 16 tilassa myös pienimuotoisen gallerian Galleria 47.

- Kristiinan työtuvat. Etelä-Karjalan taiteilijaseura maksaa kompensoitua kuukausivuokraa kaupungille. Jos vuoraa nostettaisiin vastaamaan todellista menoa, vuokrankorotus olisi 50 % nykyisestä. Tilat ovat hyvin aktiivisessa ammattikäytössä. Tilojen irtisanominen koskettaisi noin 20-30 ammattitaiteilijaa.

- Musiikkiopiston varastotilan irtisanominen aiheuttaa uuden varastotilan tarpeen.

- Monikulttuurikeskus Kompassin tila on hyvin vajaassa käytössä. Nykyiset käyttäjät joutuisivat etsimään uuden, huokean toimitilan. Tilan käyttäjinä ovat maahanmuuttajaryhmien lisäksi kaupungin liikuntatoimi ja satunnaiset ryhmät.

- Torien esiintymislavat: Esiintyjät voivat varata maksutta Pusupuiston ja satamatorin lavoja tapahtumiinsa. Jos kulttuuritoimi luopuu lavoista, ne siirtyvät Tilakeskuksen vastattaviksi.
0,09 milj. €

Luopuminen seuraavista toimitiloista: kesäteatteri ja oheistilat, Muonamakasiinin kahvio ja näyttelijöiden sos.tilat sekä Muonamakasiinin puoti.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kesäteatteritoiminnan vaikeutuminen; mahdolliset kielteiset vaikutukset mm. matkailuun.

Kesäteatterin käyttöaste on touko-syyskuussa n. 60-70%. Kävijöitä kaikkiaan vuoden aikana n. 20 000. Tilat on vuokrattu yrittäjälle, joka maksaa vuosivuokraa kaupungille. Yrittäjä perii tilojen käytöstä kaupungin vahvistamia vuokria. Kaupungin ylläpitämä ja erittäin hyvin varusteltu tila mahdollistaa ammattimaisen kesäteatteritoiminnan turvaamisen kaupungin vetovoimatekijänä. Kaupunki saa vuosittain useita kesäteatteritoiminnasta kiinnostuneiden ammattilaisteattereiden esiintymistarjouksia, juuri edullisen vuokranhinnan, laadukkaan ja hyvän sijainnen omaavan teatterin tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi.

Jos vuokra johdettaisiin suoraan sisäisestä vuokrakustannuksesta, niin siitä tulisi niin korkea, että ammatillisesti toimivat teatteri- tai esiintyjäryhmät (eivät myöskään harrastajat) voisi lipputuloilla kattaa vuokraa. Kulttuuritoimen maksama sisäinen vuokra vastaa v. 2014 valtuuston antamaan velvoitteeseen lisätä teatteritilan tarjontaa muuhunkin kuin näytelmätoimintaan.


Leikataan taiteen perusopetuksen avustuksista sekä kohdeavustuksista, lakkautetaan Galleria Pihaton hoitokorvausavustus.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Avustusten supistaminen vaikuttaisi suoraan taiteen perusopetusta antavien koulujen toiminnan vaikeutumiseen. Opetustuntien supistaminen johtaa koulujen saaman valtionosuuden vähenemiseen, tilavuokrien maksuvaikeuksiin ja henkilökunnan määrään. Em. seikat johtaisivat lukukausimaksujen perinnän lisääntymiseen ja mahdollisesti oppilaskatoon.

Galleria Pihaton toiminnan vaikeutuminen. Jos Pihaton avustus leikataan, ei toimintaa voida enää jatkaa, vaikka kävijöiltä perittäisiin sisäänpääsymaksuja. Maksut eivät kattaisi edes juoksevia menoja. Kävijöitä on vuosittain n. 2 000.
0 milj. €
0,21 milj. €
0,39 milj. €
0,06 milj. €

Orkesterin luopuu vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytöstä.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Ohjelmiston muutokset radikaalisti pienempään suuntaan.

Kävijämäärien putoaminen ja sitä kautta vaikutukset kaupunginorkesterin pääsylipputuloihin. Lipputulojen vähenemistä on erittäin vaikea arvioida, laskelmissa on huomioitu 25 % vähennys tuloihin.
0,25 milj. €

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kirjastotoimen aineistomäärärahalla toteutetaan kirjastopalvelujen sisältö, joten määräraha on kirjastotoimen palveluille merkittävin määräraha. Kirjastolaki 4.12.1998/904 §3: ”Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja –välineistö.” Aineiston uusiutuminen riippuu aineistomäärärahan suuruudesta. 125.000 euron leikkaus leikkaisi neljänneksen koko kirjastotoimen aineistomäärärahasta (kirjat, lehdet, av-aineisto, e-aineisto jne). Lappeenrannan kaupungin kirjastotoimen aineistomäärärahat ovat nykyisellään keskitasoa verrokkikirjastoihin verrattuna, ja neljänneksen leikkaus heikentäisi palvelutasoa merkittävästi.

Kaikkien maakuntakirjastojen aineistomääräraha/asukas on keskimäärin 6,3 €/asukas (tuorein vertailutilasto on vuodelta 2014); aineistomäärärahan leikkaaminen 125.000 eurolla tiputtaa Lappeenrannan maakuntakirjaston vertailuryhmänsä viimeiseksi: 5,1 €/asukas.

Nettovaikutus 2017-2018 yht. 250.000 €.


0,15 milj. €

Kirjastotoimen sijaiskielto ja yhden avoinna olevan tehtävän täyttämättä jättäminen.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Henkilöstöjärjestelyt, vaikutukset:
Sijaiskiellolla on vaikutuksia kirjastojen aukioloihin. Sijaiskiellon kielteisiä vaikutuksia voi kompensoida automatisoinnilla vain osittain. Osa kirjastotoimen tehtävistä on sellaisia, joita automaatit eivät pysty hoitamaan.

Avoinna olevan kirjastoauton erikoiskirjastovirkailijan tehtävän täyttämättä jättäminen vaikuttaa kirjastoauton reititykseen ja palvelumahdollisuuksiin. Tehtävää ei ole voitu täyttää sisäisin järjestelyin. Mikäli pienet kirjastot lakkautetaan, kirjastoauton palveluiden tarve kasvaa entisestään.

Nettovaikutus 2017-2018 yht. 150.000 €.
0,10 milj. €

Palkataan teatteritoimeen myyjä/myyntipäällikkö, jonka tehtävänä on vastata teatterin uusien toimitilojen ulosvuokrauksesta sekä teatterin tuotantojen lipunmyynnistä. (Toimenpidettä on mahdollisuus laajentaa koskemaan myös orkesterin, museoiden lipunmyyntiä ja esim. Lappeenranta-salin ulosvuokrausta. Nyt laskelmaan on huomioitu vain teatterin osuus.)

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Myyjän/myyntipäällikön resurssoinnilla tavoitellaan tuottoihin kasvua, joka on mahdollista saavuttaa, mikäli myyntiin panostetaan ammattimaisesti. Teatterin tilojen ulosvuokraus tehostuu, teatterin tuotantojen lipputuloihin saadaan kasvua; löydetään uusia kohderyhmiä, aktivoidaan ns. ryhmämyynti – ylipäätänsä esityksiä myydään, ei ainoastaan markkinoida.

Katsoja saa entistä enemmän tietoa teatterin tuotannoista ja teatterista tulee myös erilaisten tilaisuuksien (esim. seminaarit, konferenssit) kiinnostava pitopaikka. Nettovaikutus 2017-2018 100.000 €.


0,30 milj. €

Teatteri luopuu vierailevien taiteilijoiden käytöstä esityksissä ja musiikkiteatterituotannot lopetetaan. Teatteri jättää täyttämättä avoimen tuottajan toimen.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Vierailevien näyttelijöiden, muusikoiden ja solistien käytön loppuminen vaikuttaa teatterin vetovoimaisuuteen. Teatterin ohjelmisto yksipuolistuu musiikkiteatterituotantojen loppuessa ja ulkopaikkakuntalaisten ryhmien tulo vähenee. Pääsylipputulot jäävät alhaisemmiksi.

Tuottajan toimen täyttämättä jättäminen kuormittaa liikaa nykyistä henkilökuntaa. Yhteydenpito viestintä- ja markkinointitiimin kanssa vaikeutuu ja hidastaa teatterin dynaamisuutta. Teatterin yleisötyö jää tältä osin tekemättä.

Teatterin selviytymiseen ja mahdollisten säästötoimenpiteiden seurauksiin vaikuttaa merkittävästi se, saako teatteri kehykseensä uudesta talosta aiheutuneet vuokrankorotukset. Mikäli oletus on, että teatterin tulee toimintaansa tehostamalla ja lipunmyyntituloja lisäämällä pärjätä ilman realistisen vuokran resurssointia, teatterilla ei ole mitään mahdollisuuksia löytää lisäsäästöjä esitystoiminnasta. Uuden talon kohonneet kustannukset on mahdotonta kattaa lipputulojen kasvulla. Jos teatteri ei kykene pysymään sille annetussa toimintakatteessaan, ja muiden kulttuuritoimen tulosalueiden tehtäväksi jää kattaa teatterin tappiot, kutistaa se entisestään kulttuuritoimen palveluja.

Nuoriso- ja liikuntatoimen palvelutuotanto (0/10)

0,13 milj. €

Ostopalvelumäärärahasta luopuminen. Vuodeksi 2016 tehtyjä sopimuksia ei uusita vuonna 2017 eikä ostopalveluja kilpailuteta vuonna 2017.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Nuorisotoimi on pyrkinyt kehittämään ja synnyttämään uusia palveluja ostopalvelu-periaatteella vuodesta 2016 alkaen. Uusien toimintamallien ja palvelujen kehittäminen mahdollistui Lappeenrannan Nuorten Palvelu ry:n kanssa olleen ostopalvelusopimuksen päätyttyä 31.12.2015. Nuorisotoimi on etsinyt kilpailutuksen kautta toimijoita, jotka voisivat tuottaa nuorisotyöllisiä palveluja Lappeenrannan kaupungille nuorisotoimen oman perustoiminnan lisäksi.

Palvelutaso pysyy vuoden 2016 alkupuoliskon tasolla. Syyskaudeksi 2016 solmittuja ostopalvelusopimuksien optioita vuodelle 2017 ei käytetä. Nuorisotoimi ostaa nuorisotyöllisiä palveluja jatkossa oman budjetin raamissa jos on tarvetta ja palvelujen tekemiseen löytyy kustannustehokkaita toteuttajia.

Vaikutukset palveluihin:

1. Etelä-Karjalan ohjaamon henkilöstöresurssit palautuvat alkuvuoden 2016 tasolle.

2. Nuorisotoimi ei jatka syksylle 2016 solmittavaa ostopalvelusopimusta Korvenkylän nuorisotilatoiminnasta vuonna 2017. Palvelutaso palautuu kevään 2016 ja edeltäneiden vuosien tasolle.
0,07 milj. €

Nuorisotoimi luopuu etupäässä järjestöjen käytössä olleesta tilasta Pontuksella. Lisäksi nuorisotoimi ei jatkossa palkkaa Asinsaaren leirikeskukseen kesäkaudeksi keittiöhenkilökuntaa.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Pontuksen nuorisotaloa käyttäneet 10 järjestöä joutuvat etsimään uuden kokoontumispaikan. Nuorisotilatoimintaa ei Pontuksella ole ollut vuodesta 2013, jolloin henkilöstöresurssit keskitettiin Lauritsalaan Pontuksen vähäisen kävijämäärän vuoksi. Pontuksen uudessa koulussa on mahdollista järjestää nuorisotilatoimintaa kirjaston, koulun ja liikuntasalin tiloissa. Nuorisotoimella ei ole omia tiloja uudella Pontuksen koululla. Säästö syntyy sisäisistä vuokrista, jotka ovat 29.000 €/vuosi, sekä siivouskustannuksista jotka ovat 3.000 €/vuosi. Nuorisotoimi menettää vuokratuloja n. 4.000 € vuodessa.

Asinsaaren leirikeskukseen ei enää palkata emäntiä kesäksi, jolloin Asinsaaren leirikeskuksen käyttäjät valmistavat jatkossa itse omat ruokansa myös kesä-elokuussa (näin toimitaan jo syyskuusta toukokuuhun välisenä aikana). Asinsaaren leirikeskuksen toiminta jatkuu muutoin entisellään. Vaikutuksen kesäkaudella: n. 10 toimijaa/kesä. Säästö syntyy henkilöstökulujen vähenemisestä.

Yhteenveto vaikutuksista palveluihin:
- 13 järjestöä tai toimijaa joutuu etsimään uuden kokoontumistilan
- 10 järjestöä tai toimijaa joutuu valmistamaan itse ruokansa Asinsaaren leirikeskuksessa


0,32 milj. €

Liikuntatoimen henkilöstöstä saavuttaa työeläkeiän vuoden 2018 loppuun mennessä yhteensä 6 työntekijää, joista neljän työntekijän vakanssia ei täytetä.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Miksi ja miten henkilöstövähennys voidaan tehdä ?

Samalla kun liikuntapaikkojen määrä on viime vuosien säästöistä johtuen vähentynyt, myös liikuntatoimen henkilöstömäärää voidaan supistaa tässä vaiheessa ilman, että siitä syntyy palvelujen heikentymistä.

Työtehtävien järjestelyillä ja hyödyntämällä laitosmiesten ja liikuntapaikkojen hoitajien työpanosta ja osaamista joustavasti liikkuen tarpeen mukaan useammissa eri työkohteissa työvuorojen aikana, vapautuvista kuudesta vakanssista neljä voidaan jättää täyttämättä.
0,46 milj. €

Liikuntapaikkamaksuja korotetaan 1.1.2017 alkaen keskimäärin noin 10 % ja otetaan käyttöön uusia maksumuotoja esim. uimahalleissa ja muilla liikuntapaikoilla.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Nykytilanne: liikuntapaikkamaksuja on edellisen kerran korotettu vuoden 2014 alusta alkaen, eikä sen jälkeen hintoja ole korotettu. Hintakorotukset eivät vähentäneet esim. seurojen tilavarausten määrää, uimahalleissa kävijämäärät ovat hieman laskeneet.

Esimerkkeinä nykyinen seurahinta, suluissa hinta korotuksen jälkeen:
- jäähallissa aikuisten harjoitusvuoro 75 euroa/h (82,50 €/h), liigaottelu 2.115 €/peli (2.326 €/peli)
- tekojäällä aikuisten harjoitusvuoro 40 €/h (44 €/h), Bandyliigapeli 275 €/peli (302,50 €/peli)
- urheilutalolla aikuisten harjoitusvuoro 36 €/h (39,60 €/h), SM-sarjapeli 93,50 €/h (103 €/h)
- junioreiden harjoitusvuoro 5 €/h (5,50 €/h), 9 €/h (9,90 €/h)

Hintakorotuksella voidaan turvata nykyistä liikuntapalvelujen tasoa niin, ettei saman suuruista menojen säästöä (200.000 €/vuosi) ja siitä johtuvaa palvelutason heikennystä liikuntapalveluista ole tarpeen tehdä. Menosäästöt tarkoittaisivat esim. aukioloaikojen supistamista nykyisistään edelleen, liikuntapaikkojen kunnossapitotason heikkenemistä ja kaikkien pienten korjaustöiden vähenemistä liikuntapaikoilla.

Uudet hintakorotukset voivat vaikuttaa liikuntapaikkojen käytön vähenemiseen ja ne lisäävät kustannuksia mm. urheiluseuroissa.
0,25 milj. €

Luovutaan Sammonlahden, Mattilan, Murheistenrannan, Voisalmen, Sappulan, Ahvenlammen ja Lohonjärven uimarantojen kunnossapidosta ja ulkokiekkokaukaloiden kunnossapidosta: Kivisalmi, Mattila, Lauritsalan urheilukentän toinen kaukalo, Karhuvuori, Kourula, Skinnarila, Pulpin ja Parjalan kaukalo. Lisäksi luovutaan Huhtiniemen laskettelurinteen ylläpidosta.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Liikuntatoimen kunnossapito, siivous, jätehuolto, wc- ja pukutilat, sekä ympäristötoimen vesinäytteiden ottaminen lopetetaan kyseisistä uimarantakohteista. Asukkaat voivat kuitenkin kaupungin omistuksessa olevia ranta-alueita vapaasti edelleen jatkossakin. Myllysaaren perhepuistoa hoidetaan normaalisti.

Kiekkokaukaloiden poistuessa käytöstä kuhunkin kohteeseen jää vielä avoin luistelualue asukkaiden, koulujen ja muiden yhteisöjen käyttöön. Talkootyöavustuksia ei voida maksaa, jos avustusten määrärahoja karsitaan. Työllistettäviä ei tarvita enää liikuntatoimen talvikunnossapidossa, jos kaukaloita vähennetään esitetyllä tavalla.

Ulkokiekkokaukaloita ja luistelualueita hoidetaan edelleen kaupungin työnä seuraavissa kohteissa: Nuijamaa, Korvenkylä, Jno:n urheilukes-kus, Lauritsalan urheilukentän toinen kaukalo, Kimpinen, Kisapuisto, Kourula ja Sammonlahti. (8 kpl).

Kaupungissa säilyy edelleen laskettelumahdollisuudet Myllymäen laskettelukeskuksessa.


0,17 milj. €

Hiihtolatujen kunnossapito lopetetaan keskustaajaman eteläpuolella reiteillä Mattila, Vihtola, Hanhijärvi, Kalliokoski, Perä-Tirilä, Hartikkala, Lasola, Karhusjärvi sekä Joutsenossa reiteillä Karjalaisenkylä, Pätilä, Myllymäki, Kiukkaanlampi. Lisäksi Saimaan jäällä olevien latureittien kunnossapito lopetetaan.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Liikuntatoimen henkilöstöllä ja konekalustolla ylläpidettävän hiihtolatureitistön kokonaismäärä vähenee nykyisestä noin 350 km:stä noin 150 km:iin.

Hiihtolatureittejä kunnossapidetään edelleen seuraavilla pääreiteillä: lentokenttä, Maasotakoulun reitti, Huhtiniemi, Skinnarilanniemen kiertävä reitti, Kisapuisto, Voisalmen valaistu kuntopolku, Lauritsalan urheilukenttä, Joutsenon urheilukeskus, Lampikangas, Ahvenlammen reitti, Joutsenon peltolatu ja Repokiven sekä Rauhan alueen reitit.

Keskustaajamissa ja asuinalueilla kohtuullisen lähellä kaikkia asukkaita säilyy edelleen hiihtomahdollisuudet. Joidenkin asuinalueiden asukkailla matka lähimmälle hiihtoreitille pitenee. Jäljelle jäävää latureitistöä voidaan hoitaa laadukkaasti ja riittävillä henkilö- ja konekalustoresursseilla. Lisäksi näitä pääreittejä voidaan tehokkaammin keskitetysti kehittää entistä laadukkaammiksi hiihtoreiteiksi.
0,26 milj. €

Pallossa olevan liikuntahallin ylläpidosta luovutaan kokonaan ja kiinteistö joko myydään, vuokrataan tai puretaan pois kokonaan.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Pallossa olevaa liikuntahallia käyttävät pääasiassa Catz:n ja LrNMKY:n koripallon A-, B- ja muut juniorijoukkueet, urheiluakatemia, Eksote ja liikuntatoimen ohjatut liikuntaryhmät.

Jos hallille ei löydy vuokraajaa tai yrittäjää, joka ylläpitäisi liikuntahallia, ei käyttäjille pystytä osoittamaan riittävästi korvaavaa tilaa esim. urheilutalolta tai Sammonlahden liikuntahallista tai pienistä koulujen liikuntasaleista, Joutsenon halli, Lappeen koulu ja Kourula - kaikki isot hallit ovat täynnä, kuten Pallokin.

Jos vuokralainen tai yrittäjä löytyy, joka ylläpitää hallia liikuntatarkoitukseen kuten kaupunki, nousevat hallin vuokrahinnat seuroille merkittävästi. Tuntihintojen nousua ei pystytä tarkkaan arvioimaan, koska ei ole tiedossa vuokralaista tai yrittäjää.

HUOM ! Pallon halli on peruskorjattu vuonna 2013, ilmanvaihto uusittu, vesikatto ja liikuntasaumat uusittu ja halli on hyvässä käyttökunnossa
(Rakennus on investointien puiteohjelman C-salkussa).
0,06 milj. €

Muukon luotiaseratojen (pistoolirata, villikarjurata, hirvirata, luodikkorata, pienoiskiväärirata) kaupungin kunnossapidosta luovutaan ja radat luovutetaan ampumaseurojen omistukseen sekä ylläpidettäviksi. Lisäksi Muukon motocrossrata luovutetaan seuran hallintaan kuluineen.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Jos seurat ottavat ratojen hoidon vastuulleen, niillä säilyy edelleen motocrossrata ja luotiaseradat käytössä Muukossa. Muussa tapauksessa radat suljetaan ja puretaan. Purkukustannusten voitaneen arvioida olevan muutamia satoja tuhansia euroja. Seurojen vastuulle siirtyisi ympäristölupaehtojen vaatimusten noudattaminen eri radoilla ja niistä tulisi ratojen haltija/lupaehdoista vastaava kuten Muukon FK-radalla. Seurat vastaavat jo nykyisellään ratojen hoidosta ja kunnossapidosta sekä toiminnan lupaehtojen mukaisuudesta vuosittaista avustusta vastaan. Liikuntatoimen budjetista on maksettu avustukset seuroille, kunnossapitomateriaaleja, kiinteistöjen sähköt ja jätehuolto, yhteensä noin 30.000 €/vuosi.

Luotiaseratojen maan puhdistustoimenpiteet ja pohjaveden suojaukset on tehty vuonna 2014 kaupungin rahoituksella. Vuonna 2021 sama puhdistustyö on tehtävä seuraavan kerran ja seurojen tulisi kerätä investointia varten investointipääomaa vuosittain ratoja käyttäviltä seuroilta esim. vuosimaksujen muodossa.

Kaupungilla vuotuinen käyttömenojen säästö on pieni, mutta vuonna 2021 tapahtuvan lupaehtojen mukaisen luotiaseratojen maaperän puhdistuksen kustannukset siirtyisivät ampumaseuroille, arviolta noin 170.000 €.
0,16 milj. €

Luovutaan nuorisojärjestöjen yleis- ja kohdeavustuksista, erityisliikunta-avustuksista, suunnistusseurojen kartta-avustuksista sekä harkinnanvaraisista liikuntaseurojen vuosijuhla-avustuksista, hiihtolatujen kunnossapidossa käytettävien moottorikelkkojen avustuksista sekä harkinnanvaraisista kunto- ja terveysliikunta-avustuksista.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Noin 20 nuorisojärjestöä ei saisi enää vuotuista kaupungin pientä yleisavustusta. Näissä järjestöissä on noin 1 600 nuorta jäsentä, joista noin 900 nuorta osallistuu järjestön toimintaan. Vaarana on, että nuorisojärjestöjen toimintamahdollisuudet pienenevät, elleivät järjestöt pysty hankkimaan lisätuloja korvaamaan kaupungin vuotuinen avustus. Kaupungin tarjoamat nuorisotilat ovat järjestöille maksuttomia tai niistä peritään pientä nimelliskorvausta tapahtumasta riippuen.

Erityisliikunta-avustukset jää pois noin 20 seuralta, avustukset olleet 100-1.300 € luokkaa. Osa seuroista lopettanee toiminnan, osalla erityisliikuntaa järjestetään ilman kaupungin avustustakin. Avustusta hakeneissa seuroissa toiminnassa ollut mukana yhteensä noin 2 000 osanottajaa.

Kolmelle suunnistusseuralle maksettujen kartta-avustusten loppuessa seurat joutuvat rahoittamaan karttojen valmistuskulut täysimääräisesti itse, 6.000 €/seura. Näin suunnistusseuroille syntyy kuluja omasta liikuntapaikastaan samalla tavalla kuin niille seuroille, jotka käyttävät kaupungin liikuntapaikkoja.
0,11 milj. €

Maaseutualueiden hiihtolatujen, luistelualueiden, kiekkokaukaloiden urheilukenttien, laavujen, vaellusreittien, yms. kohteiden vuotuiset kunnossapitoavustukset seuroille ja kyläyhteisöille pienennetään noin puoleen nykytasostaan.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Liikuntatoimella on noin 60 erilaista kunnossapitosopimusta ulkoliikuntapaikkojen hoidosta maaseutualueilla ja osin taajama-alueella. Esim. Kiekkokaukaloiden 700 – 2.200 euron suuruiset avustukset, hiihtolatujen 500 – 2.000 euron avustukset sekä muiden lähinnä maaseutualueilla olevien kohteinen muutamien satojen tai tuhansien avustukset kaikki puolittuvat.

Avustusten pienentyessä noin puoleen tai yleensä pienentyessä nykytasostaan, ne eivät enää kata enää moottorikelkkojen, muiden työkoneiden poltto- ja voiteluainekuluja eikä kohteiden kunnossapitokuluja, jolloin seurat ja asukkaat joutuvat itse keräämään lisärahoitusta kunnossapidettävien kohteiden hoitokustannuksiin. Tästä seuraa, että useissa kohteissa kunnossapito talkoovoimin loppuu kokonaan ja alueilta jäävät pois hiihtoladut, luistelukentät, pienet urheilukentät, laavut, vaellusreitit yms. kohteet.

Konsernipalvelut ja koko kaupungin hallinnollisia kuluja koskevat toimenpiteet (0/19)

0,57 milj. €

- HR-tiimissä henkilöstövahvuus 1+3,5:sta 1 + 2,5:een. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. - Controller-tiimin henkilöstövahvuus 1+6:sta 1+5:een. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. - Hankepalvelut-tiimin henkilöstövahvuus 1+1:sta 1+0:aan. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. - Assistenttitiimistä henkilöstövahvuus vähenee 3 HTV vuoden 2018 loppuun mennessä. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. - Arkiston ja kirjaston henkilöstön yhteistyömalli selvitetään, säästöpotentiaali ½ htv:tä ( 15.000€/v). - Asiakaspalvelu 1 HTV vuoden 2017 loppuun mennessä.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

HR-tiimissä eläkkeelle siirtyvän palvelussuhdesihteerin tilalle ei palkata ketään. Järjestely vaikuttaa työn ja toimintojen organisointiin ensisijaisesti HR-tiimissä ja assistenttitiimissä. Vähennykset tulevat näkymään jossain määrin henkilöstöön liittyvien asioiden kehittämisessä ja erilaisten HR-asioiden käsittelyn viivästymisenä.

Controller/taloustiimin henkilöstövahvuuden pienentäminen aiheuttaa viiveitä johdon raportoinnissa, budjetoinnissa ja näkyy valtuutetuille, medialle ja kuntalaisille annettavien vastausten hidastumisena.

Projektikoordinaattorin tehtävä sijoittuu konsernipalveluiden hankepalvelut tiimiin, joka on ns. tukipalvelutiimi. Tehtävän täyttämättä jättämisellä ei ole suoria vaikutuksia kuntalaisten palveluihin, mutta se voi vaikuttaa siihen ettemme välttämättä saa samassa määrin ulkopuolista rahoitusta .

Assistenttitiimi: Suoranaiset vaikutukset kuntalaisiin ovat vähäiset. Sisäisiin palveluihin vaikutukset ovat suuremmat, koska keskitetysti hoidetut sisäiset palvelut on nyt hajautettu laajalle joukolle eri toimialoille ja tiimeille.

Tehtävien täyttämättä jättäminen voi kuitenkin kuormittaa muita tiimejä ja tehtävät voivat hajautua liikaa. Toisaalta asiantuntemuksen hajautuminen laajemmin eri tiimeihin voi saada aikaan myös positiivisia vaikutuksia (osaamisen laajeneminen ja verkostomainen toimintatapa).

Työterveyshuolto: III-korvausluokasta luopuminen 52.000€/vuosi II-korvausluokasta luopuminen 238.000 €/vuosi (netto) II- ja III-korvausluokasta luopuminen 288.000 €/vuosi (netto)
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Työtyöterveyshuollon palvelujen supistaminen näkyy lisäyksenä Eksoten palveluissa. Osa henkilöstöstä voi kääntyä myös yksityisen sektorin puoleen, mistä syystä todellista kustannussäästöä on vaikea ennakoida. On mahdollista, että muutos näkyy myös henkilöstön sairauspoissaoloissa.
0 milj. €
0,10 milj. €
0,48 milj. €
0,58 milj. €
0,08 milj. €

Luopuminen pitkästä palveluajasta palkitsemisesta 42.000 €/vuosi
Pitkästä palveluajasta palkitseminen on ollut pitkä perinne, jonka katkeaminen aiheuttaisi lähinnä mielipahaa.
0,22 milj. €

Sähköinen liikunta-ja kulttuuriseteli on saanut henkilöstöltä hyvän palautteen ja sen poistaminen vaikuttaisi negatiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen.
0,50 milj. €

IT-palveluostojen hintaneuvottelut (Saita) sekä joistakin palveluista luopuminen / 10% kokonaisostovolyymista. Osuus säästöstä 200.000 €/vuosi. Ulkoisten IT-palveluiden leikkaukset, tietojärjestelmien tarpeellisuustarkastelu.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Saitan IT-palveluiden palvelusisältöihin muutoksia ja hinnanmuutoksia. Ei vaikutusta palvelutasoon heikentävästi.

Saitan tuottamien järjestelmäpalveluiden leikkaukset tarkasteltava järjestelmäkohtaisesti. Järjestelmäpalveluiden leikkauksilla suora vaikutus toimintaan. Lisäksi osa järjestelmien tukitehtävistä tulisi kaupungin omaksi työksi, johon ei ole palkattua henkilöstöä. Järjestelmäpalveluiden tason lasku näkyy häiriötilanteissa menetettynä työaikana, kun työssä käytettävät sovellukset eivät ole käytettävissä. Laajan yksittäisen häiriön aiheuttaman toiminnan keskeytymisen kustannusvaikutus voi olla koko vuoden säästöä suurempi. Esimerkkilaskelma: Mikäli järjestelmien häiriöistä johtuen 500 kaupungin työntekijän työnteko estyy vuodessa yhden työpäivän verran, maksaa se palkkakustannuksina n.75.000 €.

Muiden palveluiden leikkauksilla vaikutus Saitan palvelutasoon, joka aiheuttaa viiveitä kaupungin toiminnan prosesseissa ja näkyy tukipalveluiden asiakastyytyväisyyden laskuna.

Järjestelmien tarpeellisuustarkastelun kautta voi olla mahdollista löytää yksittäisiä alas ajettavia tietojärjestelmiä. Tunnistettuja yksittäisiä kohteita, joissa yhdistämällä toimintoja yhteen järjestelmään, on mahdollista poistaa käytöstä osin päällekkäiset ratkaisut. Voi vaatia määrärahan kohdentamista korvaavien järjestelmien laajennuksiin. Vaikutus toimintaan muutoksen läpiviennin aikana, vaatii osaamisen kehittämistä ja uusien työkalujen opettelua.
0,40 milj. €

Konsernihallintoon keskitetyistä menoista karsitaan seuraavasti: - Verotuskustannukset 100.000 €/vuosi Saitan taloushallinto 10 % eli 100.000 €/vuosi - Vaaditaan 100 %:sti sähköiset laskut tavaran ja palvelujen toimittajilta -Kehitystyötä vähennetään, kustannusten lasku hidastuu - Raportointi hidastuu - Maksuvalmiussuunnitteluun ei pystytä panostamaan entisessä määrin
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Taloushallinnon ostopalvelujen pienentäminen hidastaa kehitystyötä, jonka avulla toimintoja pyritään sähköistämään ja sitä kautta tehostamaan sekä prosesseja suoraviivaistamaan. Kustannussäästöt viivästyvät.

Pienempi panos maksuvalmiussuunnitteluun voi aiheuttaa lisävelkaantumista ja rahoituskustannusten kasvua.
0,47 milj. €

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Uuden kuntalain mukaan kunnan tehtävänä edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Elinkeinoelämän edistäminen on yksi keskeisimmistä tehtävistä alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytössä kiinnitetään erityistä huomiota rakennemuutoksen hallintaan, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, työllistämiseen ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. EU-määrärahasta rahoitettujen hankkeiden/toimenpiteiden saama muu ulkopuolinen rahoitus on valtuustokauden kolmen ensimmäisen vuoden aikana ollut yli 8 miljoonaa euroa.

EU- ja elinkeinopoliittista määrärahan käyttötalousosan taloussuunnitelma yhteensä 2 367 000 euroa vuodelle 2017 koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
- Etelä-Karjalan työ- ja asukastupa (EKTA) toiminta 161 000 euroa (varaus)
- Maaseutuohjelma - Leader Länsi-Saimaa 2014-2020, 56 000 euroa
- Maakunnallinen kuntayhteistyö 2017-2018, 110 000 euroa
- Wirma Lappeenranta Oy - Palvelusopimus, 1 506 000 euroa (varaus)
- Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen 500 000 euroa (varaus)
- Sitomaton määräraha 34 000 euroa (varaus)

Määrärahan leikkaus -10 % (käyttötalousosan osalta 237 000 euroa) vähentää mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkojen, mikä voi edelleen vaikuttaa mm. veropohjan vahvistamiseen ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.

Mikäli leikkaukset tehdään, tulee selvittää mahdollisen organisaatiomuutoksen tuomat säästöt ja harkita leikkausten kohdentamista EU-hankemäärärahojen investointiosaan (Investointiosassa on vuodelle 2017 1,5 M€ varaus). Tällöin investointihankkeiden toteutus siirtyy myöhemmäksi.

EU- ja elinkeinopoliittiseen määrärahaan on kohdistunut kuluvalla valtuustokaudella 1 M€ (käyttötalous) + 1 M€ (investoinnit) leikkaukset.
0,25 milj. €

Konsernihallintoon keskitetyistä menoista karsitaan seuraavasti: - Kehittämistoiminta 10 % - LUT avustus 33 % leikkaus eli 100.000 €/vuosi
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kehittämistoiminta: Tilasto- ja tutkimustiedon supistaminen voi johtaa päätöksenteossa tarvittavan faktatiedon heikkenemiseen ja siten kuntapalveluja tai verotulojen kasvattamista koskevan päätöksenteon valmistelun laatuun. Lakesin avustuksen merkittävä leikkaaminen supistaa keskustan tapahtumatarjontaa ja toimijoiden yhteistyötä.

LUT avustus: Avustuksen taso on 300.000 €/vuosi. Määrärahan leikkaus kolmanneksella vähentää LUT:n muun ulkopuolisen rahoituksen saantia ja heikentää mahdollisuuksia luoda kuntalaisille ja opiskelijoillemme uusia työpaikkoja.
0,30 milj. €

Leikataan 10 % kaupungin henkilöstön koulutusmenoista ja matkakuluista. Koulutusmenot 800.000 €/vuosi, siitä 10 % on 80.000 €. Muut matkakulut kuin koulutukseen liittyvät 700.000 €/vuosi, siitä 10 % on 70.000 €.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Henkilöstökoulutuksen vähentäminen saattaa johtaa henkilöstön osaamistason alenemiseen, mikä voi näkyä myös kuntalaisten palveluissa.

Matkakulujen leikkaaminen vähentää verkostoitumista ja heikentää edunvalvontaa sekä lisää etäkokouksia.
0,09 milj. €

Toimintamäärärahoja karsintaan 10 % ja toiminta mukautetaan uusiin raameihin. Koskee seuraavia toimintoja: - Viestintä- ja markkinointi - Matkailuneuvonta - Asukastoiminta - Tapahtumatoiminta - Kansainvälinen toiminta
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Asukaslehteä julkaistaan 2 numeroa/vuosi nykyisen 3 sijaan; heikentää kaupungin tiedottamista erityisesti taustoittavan tiedottamisen osalta, tapahtumien ja toiminnan markkinointi vähenee.
- Viestinnän seurantajärjestelmistä luovutaan; vaikeuttaa kaupungin maineenhallintaa viestinnän keinoin.
- Esitteiden ja julkaisujen päivitysrytmi pidentyy, siirrytään mahdollisuuksien mukaan sähköisiin versioihin; kaupungin markkinointi ja tunnetuksi tekeminen vaikeutuu, kun materiaalit eivät ole ajantasalla tai niitä ei ole.
- Markkinoinnissa luovutaan kaikesta yleismarkkinoinnista ja keskitytään myyntiä edistävään markkinointiin (esim. teatteri); vaikuttaa kaupungin tunnettuuteen ja imagoon ja sitä kautta kaupungin elinvoimaan.
- PR-lahjojen ym. hankinta minimoidaan; välineet kaupungin markkinointiin ja vieraanvaraisuuteen heikkenevät.
- Asukastoiminnassa siirrytään entistä enemmän pois maksullisesta ilmoittelusta; tieto asukastoiminnasta ei saavuta kaikkia, asukastoiminta heikkenee, kuntalaisten osallistuminen vähenee.
- Tapahtumatoiminnassa keskitytään kaupungille matkailullisessa mielessä tärkeisiin tapahtumiin ja luovutaan muiden tapahtumien tukemisesta; vain paikallisille suunnattu tapahtumatarjonta vähenee.
- Kansainvälinen toiminta/vierailut vähenee entisestään; verkostoituminen ja kaupungin kansainvälistyminen vaikeutuu.
0,12 milj. €

- Karsitaan kaupungin bränditapahtumista, kuten Lappeenrannan Balettigaala, Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut, Ja Kitara Soi syntyviä kustannuksia kaupungille 10 % (10.000 €/vuosi). - Kaupunginhallituksen päätettävänä olevista avustuksista, suhdetoiminnasta ja tilaisuuksista karsitaan 50.000 €/vuosi.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Tapahtumien toteuttaminen vaarantuu ja Lappeenrannalta häviää merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä saavuttavat tapahtumat.
- Vaikuttaa kaupungin matkailulliseen vetovoimaan sekä yleiseen kaupungin imagoon.
- Kuntalaisten kulttuuritarjonta heikkenee.
0,24 milj. €

Vähennetään siivouspalvelujen ostoja Satu Oy:ltä. Toimistotilojen siivouskuluista leikataan 10 %. Päiväkotien ja koulujen siivouskuluista leikataan 100.000 €/vuosi.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Toimistotilojen siivousmitoituksia kiristetään niin, että kustannuksista voidaan yleisesti leikata 10 %

Kasvatus- ja opetustoimen tilojen palvelusopimuksia muutetaan siten, että 100.000 € vuosisäästö siivouskustannuksissa saavutetaan. Tämä tarkoittaisi seuraavia toimenpiteitä: käsienpesualtaiden, taulujen, roskisten sekä mahdollisesti luokkien harvennettu siivous ja perussiivousten vähentäminen. Siivouksen keventäminen ei koskisi lattioita, koska seurauksena olisi pintojen kuluminen. Hiekka aiheuttaa lattioille keräytyessään ”jauhautumista”, josta seurauksena on kulumisen lisäksi sisäilmaongelmia ja yleisen viihtyvyyden huononemista.

Karsimista ei tehdä sellaisista tiloista, joissa siivouksen vähentäminen aiheuttaa kiinteistölle normaalia kulumista suurempaa haittaa taikka sisäilmaongelmia.
0,05 milj. €

Kaupunginvaltuustolle on käyttösuunnitelmassa osoitettu 279.680 €. Kaksi kokousta/v. vähemmän (yhden normaalikokouksen kustannukset ovat n. 10.000 €). Muista kokousmenoista vähennetään 5.000€/v.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupunginvaltuuston kokouksia on kesäaikaa lukuun ottamatta pidetty kerran kuukaudessa. Valtuusto on kunnan ylin päättävä toimielin ja käsittelee mm. merkittävät henkilövalinnat, yleis- ja asemakaavat, joiden mukaan kaupunkia rakennetaan, muut strategiset asiat sekä valtuustoaloitteet. Osa asioista merkitään tiedoksi. Valtuuston käsiteltäväksi määrättyjä asioita ei voida vähentää, mutta jos kokousrytmiä pystytään muuttamaan niin, että ne kokoukset, joissa ei ole käsiteltävänä asemakaava-asioita tai muita kiireellisesti päätettäviä asioita, jätetään pitämättä ja asiat siirretään seuraavaan kokoukseen, eivät vaikutukset kaupungin kehittämiseen taikka kuntalaisten palveluihin ole merkittäviä. Asemakaavoituksen aikatauluista riippuen saattaisi olla mahdollista, että voitaisiin jättää 2-3 kokousta pitämättä.

Kaupunginvaltuuston kokousmenoista vähennetään lisäksi 10 %.

Todettakoon, että luottamushenkilöiden määrä Lappeenrannassa v. 2015 on ollut yhteensä 597 henkilöä, joista kv+kh+jaostot yhteensä 117, lautakunnat 180, neuvostot 76, kuntayhtymät 74, konserniyhtiöt ym. 127 ja valtion yhteistyöelimet 23. Toimielinten kokousten määrää tulee vähentää määrittelemällä kokousrytmi käsiteltävien asioiden mukaan.
0,10 milj. €

Kaupunginhallitukselle on käyttösuunnitelmassa osoitettu 631.640 €. Kaupunginhallituksen kokouksia pidetään jatkossa joka toinen viikko eli käytännössä kokouskerrat puolitetaan. Yhden kokouksen kustannukset ovat n. 1.500 €. Kaupunginhallituksen:n jaostojen kustannukset ovat n. 800 €/kokous.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupunginhallitus käyttää merkittävää valmistelu- ja päätösvaltaa. Lappeenrannassa kaupunginhallitus on perinteisesti kokoontunut kesäaikaa lukuun ottamatta kerran viikossa eli muihin kuntiin nähden sangen usein. Kokousrytmiä harventamalla viivästyvät päätökset vastaavasti. Osa asioista voitaisiin delegoida viranhaltijoille taikka ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely (=ajasta ja paikasta riippumaton päätöksenteko ennen kaupunginhallituksen kokousta. Jos joku toimielimen jäsenistä ei hyväksy tai ei vastaa määräajassa, asia on käsiteltävä kokouksessa). Sähköistä päätöksentekomenettelyä voitaisiin käyttää esimerkiksi erilaisten lupalausuntojen käsittelyssä, joissa on usein sitovat määräajat ja joissa kaupunginhallituksen lausunto perustuu käytännössä toimialojen jo laatimiin lausuntoihin (ympäristölupiin liittyvät lausunnot yms). Kokousrytmin harvennus ei poista kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden käsittelypakkoa, joten tarvittaessa kokous voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta.

Kaupunginhallituksen jaostot esitetään lopetettavaksi. V. 2015 kaupunginhallituksen kokouksia oli 44 kpl, hallinto- ja henkilöstöjaoston kokouksia oli 10 kpl, konsernijaoston kokouksia 12 kpl.

Kokousrytmin harvennus ja jaostojen lakkauttaminen saattaa lisätä kaupunginhallituksen kokousten kestoa ja sitä kautta palkkioita.
0,05 milj. €

Sote-toimikunnalle on käyttösuunnitelmassa varattu 14.000 €, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmälle on varattu 24.000 €. Sote-toimikunnan tehtävät siirretään kaupunginhallitukselle, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän tehtävät toimialalle eli molemmat toimielimet lakkautetaan. Verkoston säilyttämiseksi koordinaattorin tehtävät säilytetään ja toimintaan varataan 15.000 €.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Sote-toimikunnan toiminnan lakkauttaminen ei vaikuta palveluihin, kaupunginhallitus käsittelee ao. asiat vastaisuudessa. Avustustoimikunta voi käsitellä sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöavustukset.
- Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän lakkauttaminen ei vaikuta palveluihin, koska sama työ on tarkoitus tehdä uudessa organisaatiossa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän työ voidaan sisällyttää tiiviiksi osaksi muuta organisaatiota. Määrärahasta suuri osa (17.000 €) on käytetty avointen vanhempainiltojen järjestämiseen. Loput on käytetty palkkioihin ja materiaalihankintoihin.
0,07 milj. €

Asiakaspalvelu palvelee toimialoja ja tuottaa lakisääteisiä palveluja kuntalaisille. Palvelujen tuotanto ja niin liikunta- kuin kulttuuripalvelujen lippujen myynti tuo varoja kaupungille.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Siirrytään asiakaspalvelumaksuun lipunmyynnissä ja myydään liput samaan hintaan kuin Lippupisteellä. Asiakas näkee palvelumaksun osana lipun hintaa (alle 9,99 €  – 1,50 € per lippu, 10-39,99 € – 2,50 € per lippu, 40 € – 3,50 €). Kaupungin toimesta myytyjen lippujen palvelumaksat jäävät kaupungille. Kulttuurituotannon lippujen hinnat mukautetaan uuden järjestelmän mukaisiksi tammikuusta 2017.


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöavustusten leikkaus: a) Leikataan kaikki järjestöavustukset (100 %, 228.000 €/v) b) Leikataan puolet järjestöavustuksista (50 %, 114.000 €/v ) c) Leikataan 10 % vuoden 2016 järjestöavustus tasosta (10 %, 28.000 €/v)

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Sosiaali- ja terveystoimen omaan toimintaan vuodelle 2016 varatuista määrärahoista järjestö-avustuksiin osoitettiin 228.000 € ja 50.000 € varaus heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Järjestöjen ja harrastustoiminnan tukeminen ei ole kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Avustustoiminta tukee kaupungin strategian hyvinvointinäkökulman toteuttamista.

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia sopeutettiin valtuuston päätöksen talouden tasapainotusohjelman mukaisesti 300.000 eurolla vuosina 2014–2016 (100.000 €/v). Ennen avustusmäärärahojen leikkausta järjestöavustushakemuksia tuli vuosittain noin 60 kappaletta ja jaettujen avustusmäärärahojen suuruus vaihteli 50 - 80.000 € välillä. 2016 hakemuksia tuli 25 kappaletta ja jaettujen avustusten suuruus vaihteli 300 - 78.500 € välillä. Avustusleikkaukset ovat kohdistuneet niin sanottuihin järjestöjen normaalitoiminnan avustuksiin ja niillä ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia järjestökenttään. Vuonna 2016 pienempiin järjestöavustuksiin käytettiin 16.450 € ja ns. yhteistoiminta-avutsuksiin (Heikintalo, MLL, Saimaan Kriisikeskus) 127.500 €. Lisäksi järjestöavustusten määrärahoista on rahoitettu kaupungin hallituksen jatkuvilla päätöksille mm. As. Oy Veljeskoti vuokra (3.500 €), Lappeenrannan Seudun Työnhakijoiden ruokalavuokra (12.390 €) sekä Ylämaan Kosenkoti-yhdistys ry:n allasavustus kuntaliitossopimukseen perusteen (64.500 €).

Pienemmistä järjestöavustuksista luopuminen ei vaikuttane suuresti järjestökentän toimintaan mutta esimerkiksi yhteistoiminta-avustusten leikkauksilla on vaikutusta julkisen palveluverkkoa täydentäviin palveluihin ja avustusten leikkaus voi johtaa toimintojen alasajoon, mikä voi puolestaan ohjata asiakkaita takaisin Eksoten palveluiden piiriin.


0 milj. €
0,23 milj. €
0,11 milj. €
0,03 milj. €

Sosiaali- ja terveystoimen avustusten leikkaus: d) Leikataan lasten ja nuorten harrastusavustusmääräraha osittain (10 %, 5.000 €/v) e) Leikataan lasten ja nuorten harrastusavustusmääräraha kokonaan (100 %, 50.000 €/v)

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Sosiaali- ja terveystoimen omaan toimintaan vuodelle 2016 varatuista määrärahoista järjestö-avustuksiin osoitettiin 228.000 € ja 50.000 € varaus heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Järjestöjen ja harrastustoiminnan tukeminen ei ole kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Avustustoiminta tukee kaupungin strategian hyvinvointinäkökulman toteuttamista.

Sosiaali- ja terveystoimen omasta toiminnasta on rahoitettu vuodesta 2015 syksystä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Vuoden 2015 syksyn haussa hakemuksia tuli yhteensä 92, joista 79 oli tukikelpoisia. Harrastusavustuksiin myönnettiin yhteensä 17.500 euroa. Vuoden 2016 kevään haussa hakemuksia tuli yhteensä 104, joista 79 oli tukikelpoisia. Vuoden 2016 syksyn haku toteutetaan elokuussa.

Harrastusavustus on suunnattu lapsille ja nuorille, joiden harrastaminen on uhattuna perheen tiukan talouden vuoksi. Tukea on myönnetty vain lukukausimaksuihin laskua vastaan ja sellaisiin harrastuksiin, joiden kustannukset ovat nousseet Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päättämien junioreiden liikuntamaksujen käyttöönoton tai taiteen perusopetukseen kohdistettujen avustusleikkausten seurauksena. Harrastusavustus on saanut myönteisen vastaanoton niin hakijoiden kuin harrastustoiminnan järjestäjien keskuudessa. Avustusmuodon lakkautus voi vaikutta noin 80 Lappeenrantalaisen taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevan lapsen ja nuoren harrastustoiminnan jatkumiseen tai harrastuksen aloittamiseen. Harrastetukea tarvitsevien perheiden määrä voi tulevaisuudessa kasvaa työttömyyden ja talousvaikeuksien seurauksena.

0 milj. €
0,01 milj. €
0,10 milj. €
4,00 milj. €

Yksi syy säästöohjelmaan on siinä, että Energia-konsernin täytyy investoida haja-asutusalueilla lain edellyttämällä tavalla sähköverkon maakaapelointiin. Lisäksi konsernilla on edessään hyvin mittava investointi jätevesiratkaisuun. Tasapainotusohjelmassa Energia-konsernin tuloutusta kaupungille on ajateltu pienennettävän kahdella miljoonalla vuodessa, jotta yhtiö voi paremmin suoriutua em. Investoinneista. Jos tuloutus säilytetään nykytasolla, pienenee säästötarve kaupungin puolella vastaavasti. Summa näkyy kaupungin tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa- ja kuluissa.
Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Lappeenrannan kaupungin taloussuunnitelman lähtökohtana vuosille 2017-18 on ollut, että Energialta eri tavoilla tulevaa tuloutusta pienennetään vuositasolla nykyisestä 14 miljoonasta eurosta 2 miljoonalla eurolla/vuosi. Tuloutuksen pienentäminen helpottaa Energian talouden hallitsemista. Nykytilanteessa erityisesti päivittäisen rahoitustilanteen pitäminen positiivisena on ollut haastavaa. Energia onkin joutunut turvautumaan omistajan tilapäislainoitukseen 1-2 kertaa vuodessa.
Energian toimittamien tuotteiden keskihinnat ovat valtakunnallisia keskiarvoja korkeammalla niin sähkön siirrossa, kaukolämmössä kuin vesituotteissakin. Tähän tilanteeseen jouduttiin, kun vuonna 2014 tuloutustaso kohosi nykytasolleen. Sähkön siirtohintaan kohdistuvat kovat hinnannousupaineet johtuen varman sähköverkon vaatimista investoinneista. Investointitason pitäisi tulevina vuosina olla yli 50 % nykytasoa korkeampi, että verkko täyttäisi vuonna 2028 asetetut tavoitteet.
Oletuksella, että tuloutuksen alentamisesta puolet kohdistetaan sähkön siirron hintaan,

-pienenevät sähkön siirron lähivuosien hintojen nousupaineet tasolle 10 – 20 % ( muuten 20-30 % ),

-velkaantumisen maksimimäärä varman sähköverkon seurauksena pienenee 30 miljoonasta eurosta alle 20 miljoonaan euroon,

-kaukolämmön hintaa ei muuteta 2 vuoteen ja taso painuu alle valtakunnan keskiarvon vuodesta 2018 alkaen,

-vesituotteiden hinnoittelu saavuttaisi valtakunnan keskiarvon v. 2017, jos ei tulevan jätevesi-investoinnin vaikutusta viedä hintoihin ennen investoinnin alkamista,

-sähkön myynnin hinnoitteluun tuloutuksella ei ole vaikutusta