Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötkulttuurilautakunnan johtosääntö (119)
Palvelut
Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §
Toimiala

Lautakunnan tehtävinä on vastata kaupungin kirjastotoimesta, museotoimesta, orkesteritoimesta, teatteritoimesta ja yleisestä kulttuuritoimesta.

Lisäksi lautakunta vastaa Laura Korpikaivo -Tammisen käsityömuseon toiminnasta.

2 §
Kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Tulosalueiden johtajilla ja teatterin toiminnanjohtajalla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus tulosalueensa asioissa.

Lautakunnan kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi tarvittaessa asiantuntijoita.

3 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, tavoitteiden asettamisesta ja seurata ja arvioida toiminnan tuloksia sekä valvoa, että kulttuuritoimea johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lautakunnan tulee:

1. Valmistella toimialallaan kaupunginhallitukselle menevät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.
2. Antaa lausuntonsa toimialansa asioista ja pitää yhteyttä toimialansa oppilaitoksiin ja muihin yhteistyötahoihin. 
 

4 §
Lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä tai muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

1. Hyväksyy lautakunnan ja tulosalueiden tulostavoitteet ja toimintasuunnitelmat.
2. Hyväksyy esitykset tulosalueiden taloussuunnitelmaksi, talousarvioksi ja vahvistaa näiden toimintakertomukset.
3. Hyväksyy periaatteet museotoimen näyttelyohjelman ja kokoelmahankintojen, orkesterin ja kaupunginteatterin ohjelmistojen sekä kirjaston aineistohankintojen osalta ja yleisen kulttuuritoimen avustuksien myöntämisperiaatteet.
4. Päättää tulosyksiköiden maksupolitiikasta.
5. Hyväksyy tulosalueiden toimintasäännöt.
6. Päättää ratkaisuvallan siirtämisestä lautakunnan alaiselle viranhaltijalle.

Virkojen ja toimien täyttämisestä määrätään kulttuuritoimen johtosäännössä.

5 §
Kokoukset

Lautakunnan kokouksista määrätään kaupungin hallintosäännössä.

6 §
Esittely

Lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat esitellään kulttuuritoimen johtosäännössä määrätyllä tavalla.

7 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisesta säädetään kuntalaissa.
Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoitetaan kulttuuritoimen johtosäännössä määrätyllä tavalla. 
 
 
Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014.
Voimaantulo 1.10.2014.