Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötTeknisen lautakunnan johtosääntö (26)
Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

 

1 § Toimiala

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta; kadunpidosta; vesihuollosta; paikkatietojärjestelmästä; asuntotoimen tehtävistä, yksityistieasioista, maakunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä sekä maa- ja vesiomaisuuden hankinnasta, hoidosta ja luovutuksesta.

Toimialan jakaantumisesta vastuu- ja tulosalueisiin määrätään teknisen toimen johtosäännössä.


2 § Lautakunnan kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Lautakunta valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksityistiejaoston, jossa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunta nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunta voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan muitakin 3-5
-jäsenisiä jaostoja käsittelemään ja ratkaisemaan lautakunnan niille päätettäväksi siirtämät asiat.

Lautakunnan varajäsenet eivät saa muodostaa jaostoissa enemmistöä, eikä heitä voi valita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan ja jaoston sihteereinä toimivat lautakunnan määräämät viranhaltijat. Lautakunnan kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.

3 § Lautakunnan ja jaostojen tehtävät

Lautakunnan ja sen jaostojen tehtävänä on vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata, asettaa tavoitteet, seurata toiminnan tuloksia ja valvoa, että teknistä toimea johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lautakunta korvaa yksityisistä teistä annetun lain mukaisen tielautakunnan.

Lautakunnan toimivaltaan ja yleisiin tehtäviin kuuluu ratkaista kaikki kaupungin asuntotuotantoon ja asuntohallintoon kuuluvat asiat elleivät ne lain, johtosäännön tai sopimuksen perusteella kuulu muulle viranomaiselle.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia maakunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten kuin sopimuksessa maaseututoimen muodostamisesta Etelä-Karjalaan on sopijaosapuolina olevien kaupunkien ja kuntien kesken on sovittu. Etelä-Karjalan maaseutu- toimella on oma johtosääntö, jossa määritellään maaseututoimen tehtävät ja ratkaisuvalta.


4 § Lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä 3 §:ssä tai muutoin on määrätty, lautakunnan päätettäväksi lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:
1) valmistelee toimialan talousarvioesityksen ja investointiohjelman sekä päättää käyttösuunnitelmasta ja vastaa sen noudattamisesta,
2) päättää alueiden ja rakennusten ostamisesta, vuokraamisesta, vaihtamisesta ja lunastamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti,
3) päättää tonttien ja muiden maa-alueiden myymisestä ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti,
4) päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta tekniselle toimelle sekä sellaisen omaisuuden myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta kaupungin hankinnoista ja varastoinnista annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
5) hyväksyy taajamametsä- ja metsäsuunnitelmat,
6) hyväksyy suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset ellei teknisen toimen tai muusta johtosäännöstä muuta johdu,
7) hyväksyy rahti-, matkustaja- ja veneilysatamien rakennussuunnitelmat,
8) hyväksyy liikuntapaikkasuunnitelmat,
9) päättää tieliikenneasetuksen mukaisista liikennemerkeistä ellei teknisen toimen johtosäännöstä muuta johdu,
10) hyväksyy liikenne-, katu- ja ympäristösuunnitelmat,
11) valmistelee ja panee täytäntöön julkista liikennettä koskevat asiat sekä kaupungin puolesta päättää lausunnon antamisesta julkisen liikenteen aikatauluja koskevissa asioissa ellei teknisen toimen johtosäännöstä muuta johdu. Julkiseen liikenteeseen sisältyy myös maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen.
12) päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
a) asemakaavamääräyksellä kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamisesta omistajalle tai haltijalle, ellei laista tai asetuksista muuta johdu
b) rakentamiskehotuksen antamisesta ja tontin lunastuksen hakemisesta
c) muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadinnasta, milloin sitä on pidettävä vaikutuksiltaan merkittävänä
d) rasite-, ym. sopimuksista
e) asemakaavan muutoksista, jotka koskevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n 3 momentin tarkoittamia nimiä ja numeroita
f) kunnan toimivallassa olevan poikkeuksen myöntämisestä 171 §:n tarkoittamalla tavalla
g) 137 §:ssä säädettyjen edellytysten olemassaolosta suunnittelutarvealueella
h) maisematyöluvan myöntämisestä 128 §:n ja 130 §:n tarkoittamalla tavalla
13) päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katu- alueen korvauksesta,
14) päättää toimialaansa kuuluvista maksuista ja taksoista kaupunginvaltuuston päättämien yleisten perusteiden mukaisesti,
15) päättää teknisen toimen omien työkoneiden sekä ulkopuolisille tekemien töiden ja tuotteiden suoritus- ja hinnoitteluperusteista ellei teknisen toimen johtosäännöstä muuta johdu,
16) päättää valtionavustusten ja korkotukilainojen hakemisesta,
17) päättää maksullisesta pysäköinnistä yleisellä alueella,
18) laatii vesihuoltolain mukaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat koko kunnan alueelle ja pitää ne ajan tasalla,
19) päättää lautakunnan ratkaisuvallan siirtämisestä sen alaisille viranhaltijoille,
20) päättää rakennusten, rakenteiden ja laitteiden suunnitelmien hyväksymisestä ja rakentamisesta,
21) päättää rakennusomaisuuden ostosta ja myynnistä,
22) päättää kaupungin omistamien rakennusten, huonetilojen ja näihin kuuluvien laitteiden vuokrauksesta tai käytettäväksi luovuttamisesta ulkopuolisille sekä toimitilojen ja niihin liittyvien alueiden ja laitteiden vuokrauksesta kaupungin toimialojen käyttöön,
23) määrää taksasta poikkeavat erityisperusteiset maksut ja päättää maksuista ja vuokrista vapauttamisesta normaalikäytännöstä poikkeavissa tilanteissa,
24) vastaa toriviranomaiselle kuuluvista asioista,
25) toimii aravalain ja muiden asumisen erityislakien tarkoittamana kunnan viranomaisena ja ratkaisee aravalain ja muiden asumisen erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat, ellei asiasta ole lailla, asetuksella, johtosäännöllä tai sopimuksella muuta säädetty tai määrätty,
26) tekee määräajoin esityksen asumis- ja maankäyttöohjelmaksi,
27) tonttijaon laatiminen ja hyväksyminen,
28) käsittelee Etelä-Karjalan maaseututoimen ratkaisuista tehtävät oikaisuvaatimukset,
29) päättää Etelä-Karjalan maaseututoimen johtajan sijaisesta,

30) päättää hulevesien viemäröintiä koskevasta sopimuksesta, päättää hulevesimaksuista taikka hulevesien viemäröintikorvauksesta.


5 § Yksityistiejaoston ratkaisuvalta

Yksityistiejaosto
1) suorittaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnan toimitukset,
2) hoitaa muut teknisen lautakunnan harkitsemat yksityisteihin liittyvät tehtävät.


6 § Päätösvallan siirtäminen

Lautakunta ja sen jaostot voivat päätöksellään siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.


7 § Kokoukset

Lautakunnan ja jaoston kokouksista on määrätty hallintosäännössä.


8 § Esittely

Lautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Yksityistiejaoston kokouksissa esittelijänä toimii yksityistieasioista vastaava viranhaltija.


9 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan ja jaostojen pöytäkirjan allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännössä ja kuntalaissa.

Lautakunnan ja jaostojen päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa teknisen toimen johtosäännössä määrätyllä tavalla teknisen toimen johtaja, asianomaisen vastuualueen johtaja tai tulosalueen päällikkö, lautakunnan tai jaoston sihteeri taikka lautakunnan tai jaoston määräämä muu viranhaltija.

Yksityistiejaoston päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat voi allekirjoittaa myös yksityistiejaoston puheenjohtaja.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014
Voimaantulo 1.9.2014

Kaupunginvaltuusto 31.8.2015, lisätty §:ään 4 uusi kohta 30.