Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ


1 §

Toimiala

Lautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin nuorisotyön ja liikuntatoiminnan toimialasta.


2 §

Kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu yhdeksän kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Lautakunnan kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.


3 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet, seurata toiminnan tuloksia ja valvoa, että nuoriso- ja liikuntatoimea johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lautakunnan tulee

- huolehtia ja valvoa liikunta- ja nuorisotyölain perusteella kunnalle määräytyvistä tehtävistä

- luoda edellytyksiä nuoriso- ja liikuntatoiminnan harjoittamiselle kaupungissa

- pitää yhteyttä lautakunnan toimialalla toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja eri sidosryhmiin

- valmistella ja suorittaa kaupunginhallituksen määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät

- suorittaa toimialaansa kuuluvat muut tehtävät

4 §

Lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä 3 §:ssä tai muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:
1.Vahvistaa nuoriso- ja liikuntatoimen ja sen tulosyksiköiden tulostoimintasuunnitelmat sekä hyväksyy niiden tulostoimintakertomukset.
2.Vahvistaa toimialaansa kuuluvat käyttömaksut ja taksat.
3.Päättää kuntasuunnitelma- ja talousarvioesityksistä.
4.Päättää toimialalleen myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelmat.
5.Päättää toimialansa avustusten myöntämisestä.
6.Päättää sopimusten tekemisestä toimialallaan, ellei muualla ole toisin päätetty.
7.Päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä viranhaltijoille.

8. Toimii ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaisena toimielimenä.

5 §

Lautakunnan kokoukset

Lautakunnan kokouksista määrätään kaupungin hallintosäännössä.


6 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa nuoriso- ja liikuntatoimea koskevat asiat esittelee nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja, liikuntatoimea koskevat asiat liikuntatoimen tulosalueen johtaja ja nuorisotoimea koskevat asiat nuorisotoimen tulosalueen johtaja.


7 §

Asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.

Lautakunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014.

Voimaantulo 1.10.2014.

Lisätty 4 §:ään kohta 8, kv 7.12.2015.