Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötLappeenrannan seudun ympäristölautakunnan johtosääntö (18)
Palvelut
Valitse taso

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §
Toimiala

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät ja muut sen hoidettavaksi määrätyt tehtävät.

Lautakunta ja sen alainen Lappeenrannan seudun ympäristötoimi huolehtivat Lappeenrannan kaupungille sekä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnille, myöhemmin Lappeenrannan seudulle, kuuluvista jäljempänä mainituista viranomaistehtävistä.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa olevien kuntien osallistumisesta ja tehtävistä on sovittu kuntien välisessä tehtävien järjestämistä koskevassa sopimuksessa.


2 §
Lautakunnan kokoonpano


Lautakuntaan kuuluu 11 kuntien valtuustojen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lappeenrannan kaupunki valitsee 7 jäsentä ja muut sopimuskunnat yhden jäsenen kuntaa kohti.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunta voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan jaostoja.

Lautakunnan sihteerinä ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Lautakunnan kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.


3 §
Lautakunnan tehtävät


Lautakunnan tehtävä on vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata, asettaa tavoitteet, seurata toiminnan tuloksia ja valvoa, että sen alaisia tulosalueita johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on pyrkiä edistämään eri viranomaisten yhteistyötä lautakunnan toimialaan liittyvien tehtävien hoidossa.


4 §
Lautakunnan ratkaisuvalta


1) tekee esityksen vuotuiseksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
2) hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman
3) päättää Lappeenrannan seudun ympäristötoimen organisaatiosta muilta osin kuin mitä johtosäännössä määrätään
4) asettaa yhteistoimintasopimuksessa mainitun neuvottelukunnan
5) päättää ympäristöjohtajan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tulosalueiden päälliköiden sijaisista
6) hyväksyy toimintaa koskevat sopimukset ja suunnitelmat
7) päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta sekä sellaisen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta Lappeenrannan kaupungin hankinnoista ja varastoinnista annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti
8) päättää hankintasopimuksista, ellei asiaa ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi
9) hyväksyy toimintakertomuksen
10) hyväksyy toimintaa koskevat erityislakien mukaiset taksat ja maksut
11) käsittelee muut sille kuuluvat ja erikseen määrätyt asiat.


5 §
Lautakunnan erityislakien mukainen ratkaisuvalta


Sen lisäksi mitä edellä on mainittu ja ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä on muutoin säädetty tai määrätty, lautakunnan tehtävänä on:

1) toimia terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaviranomaisena ja vastata terveydensuojelu- ja elintarvikelaissa ja muissa säädöksissä kunnalle määrätyistä elintarvikevalvontaan ja terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä,
2) vastata kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamista kunnan valvontaviranomaisen tehtävistä,
3) vastata toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa kunnalle osoitetuista valvonta- ja lupaviranomaisen tehtävistä,
4) vastata lääkelain perusteella nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntilupa- ja valvontatehtävistä,
5) vastata eläinlääkintähuoltolain tarkoittamista kunnan velvollisuuksista,
6) toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja hoitaa erityislaeissa erikseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät
7) toimia ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristölupaviranomaisena,
8) toimia kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisena, mikäli sopijakunta ei ole tätä tehtävää itsellään pidättänyt
9) vastata ulkoilulain tarkoittamasta kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä,
10) päättää luonnonsuojelulain mukaisesti yksityismaiden luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoittamisen lakkauttamisesta,
11) toimii ympäristönsuojelulain 27 d §:n tarkoittamana toimi-valtaisena viranomaisena (talousvesien käsittelyvaatimuksia koskevat poikkeukset).


6 §
Toimivallan siirtäminen


Lautakunta voi päätöksellään siirtää erityislainsäädännön sekä kuntalain mukaista päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.


7 §
Kokoukset


Lautakunnan ja jaoston kokousmenettelystä on määrätty Lappeenrannan kaupungin hallintosäännössä.


8 §
Esittely


Ympäristöjohtaja toimii esittelijänä kokouksissa.

Tekninen johtaja esittelee talousarvioehdotusta, taloussuunnitelmaa ja talousarvion käyttösuunnitelmaa koskevat asiat, sekä virkojen ja toimien täyttämistä tai palvelussuhteita muutoin koskevat asiat.

Teknisen toimen johtajalla ja seudun ympäristötoimen tulosalueiden päälliköillä on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä hänen aluettaan koskevaa asiaa. Muulla valmistelijalla tai asiantuntijalla on myös läsnäolo- ja puheoikeus toimialaansa liittyvissä asioissa, ellei lautakunta toisin päätä.9 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen


Lautakunnan ja jaoston pöytäkirjan allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännössä ja kuntalaissa.

Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi joko puheenjohtaja, lautakunnan sihteeri, ympäristöjohtaja tai muu lautakunnan määräämä viranhaltija.

Lautakunnan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset, kirjelmät ja muut asiakirjat allekirjoittaa ympäristöjohtaja ja tulosalueen päällikkö, ellei lautakunta toisin määrää.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014.
Voimaantulo 1.9.2014.