Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötKaupunginhallituksen johtosääntö (121)
Valitse taso

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

 

I LUKU

Yleistä

1 § Toimiala


Kaupunginhallituksen osalta noudatetaan, sen lisäksi, mitä on säädetty ja muussa säännössä määrätty, tämän johtosäännön määräyksiä.

2 § Kokoonpano

Kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta näiden toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

3 § Kaupunginjohtaja

Kaupungin hallinnon johtamista varten on kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja.


II LUKU

Kaupunginhallituksen tehtävät

4 § Yleiset tehtävät


Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on

1. huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja alueellisesta edunvalvonnasta sekä tehdä kaikilla kunnallisen toiminnan aloilla esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi ja kaupungin etujen mukaisiksi,
2. vastata omistajaohjauksesta,
3. johtaa ja valvoa kaupunkisuunnittelua,
4. valvoa, että kaupungin lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt toteuttavat kaupungin kehittämistavoitteita, suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti,
5. esittää valtuustolle viimeistään maaliskuussa luettelon edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten keskeneräisistä aloitteista,
6. antaa yleiset ohjeet kaupungin viestintä- ja tiedotustoiminnan hoitamisesta.

5 § Ratkaisuvalta

Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien säännösten mukaan kuuluu kaupunginhallitukselle tai jotka on sen ratkaistaviksi siirretty, kaupunginhallitus ratkaisee myös asiat, jotka koskevat

1. kiinteän omaisuuden ostamista, milloin osto perustuu pakkolunastukseen ja muulloinkin, mikäli tehtävää ei ole johtosäännössä annettu lautakunnalle,
2. alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista, ellei tehtävä kuulu johtosäännön mukaan tekniselle lautakunnalle, muulle lautakunnalle tai viranhaltijalle,
3. seuraavia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asioita
a) kunnan kaavoitusohjelman hyväksyminen,
b) asemakaavan ajanmukaisuuden arviointipäätöksen tekeminen,
c) muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksyminen,
d) maankäyttösopimusten hyväksyminen, ellei laista tai asetuksista muuta johdu
e) rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa,
f) toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille,
g) päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä,
h) päätös valituksen tekemiseksi kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä, alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä tai erillisestä tonttijaosta tai muusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta asiasta
4. selityksen antamista valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen,
5. toimikunnan oikeutta sille annetun tehtävän hoitamista varten
a) tehdä urakka-, hankinta- ja muita sopimuksia,
b) palkata tarvittava henkilökunta ja määrätä sen tehtävistä, sekä
c) päättää talousarviossa toimikunnalle myönnetystä tai kaupunginhallituksen käyttövaroistaan sille myöntämistä määrärahoista,
6. talousarviolainojen, muiden pitkäaikaisten lainojen ja tilapäisten lainojen ottamista ja lainaehtojen hyväksymistä kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa,
7. virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, lukuun ottamatta niitä virkoja, joiden täyttämisestä päättää kaupunginvaltuusto,
8. kaupungin edustajain nimeämistä toimikaudekseen osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, hallituksiin ja tarvittaessa muihin kokouksiin, toimielimiin ja tilaisuuksiin.

Kaupunginhallitus voi päätöksellään siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen jaostolle tai viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.


III LUKU

Kaupunginhallituksen kokoukset

6 § Kokoukset


Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa päättäminään aikoina ja määräämässään paikassa. Kutsu kaupunginhallituksen kokouksiin on toimitettava, mikäli mahdollista, sähköpostilla tai kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokousta. Esityslista voidaan lähettää sähköpostilla, julkaisemalla se internetissä tai esimerkiksi luottamushenkilöiden verkkopalvelussa (extranet-palvelu).

Jolleivät erityiset syyt ole esteenä, on esityslista julkaistava vähintään kolme päivää ennen kokousta internetissä taikka lähetettävä muutoin. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus voi tarvittaessa kuulla kokouksessaan asiantuntijoita.

7 § Esittely

Kaupunginhallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat esittelystä, kaupunginhallituksen toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia asioita lukuun ottamatta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiat esittelee kaupunginjohtaja.

Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus.

Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtajan varahenkilö. Heidänkin ollessa estyneitä tai esteellisiä, esittelijänä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.


IV LUKU

Kaupunginhallituksen hallinto- ja henkilöstöjaosto


8 § Kaupunginhallituksessa on hallinto- ja henkilöstöjaosto, johon kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä.

Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään neljä jäsentä.

Jaostossa toimii esittelijänä kaupunginjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii kaupunginjohtajan varahenkilö. Jaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii jaoston päättämä viranhaltija.

Jaostolla on kaupunginhallituksen puolesta oikeus päättää jaoston käytettäväksi osoitettujen määrärahojen käyttämisestä.

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä tämän johtosäännön mukaan on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginsihteerillä ja henkilöstöjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksessa. Jaosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

9 § Hallinto- ja henkilöstöjaoston tehtävät

Hallinto- ja henkilöstöjaoston yleisenä tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne henkilöstöä ja muuta hallintoa koskevat asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen valmisteltaviksi ja toimeenpantaviksi.

Hallinto- ja henkilöstöjaoston tehtävänä on myös

1. hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai voimassaolevien määräysten mukaan kuulu lautakunnalle, johtokunnalle, toimikunnalle tai viranhaltijalle, sekä antaa näille tarpeelliset ohjeet käytettäväksi uskotun omaisuuden hoidossa,
2. vastaanottaa kaupungille uskottu valtionperintö sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty tai valtuusto muuta päättänyt,
3. antaa yleisohjeet valtionosuuksien ja valtionavustusten hakemisesta sekä tilittämisestä, sekä
4. johtaa ja valvoa kaupungin arkistotointa ja sen keskusarkistoa.

10 § Hallinto- ja henkilöstöjaoston ratkaisuvalta

Hallinto- ja henkilöstöjaostolla on kaupunginhallituksen puolesta oikeus ratkaista asiat, jotka koskevat

1. kaupungin virastojen ja laitosten käytöstä perittävien yksityisoikeudellisten maksujen määräämistä, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle,
2. kunnalle kuuluvaa osittaista tai täydellistä vapauttamista kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksujen suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, ellei jaosto ole antanut tätä tehtävää joltakin osin viranhaltijalle, ja mikäli kaupunki on päättänyt pidättää kunnallisverosta vapauttamisessa ratkaisuvaltaa itsellään,
3. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä yksittäistapauksissa kaupungille tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua, sekä päättää sovinnon tai
akordin tekemisestä, ellei jaosto ole antanut tätä tehtävää joltakin osin viranhaltijalle,
4. kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta sekä kaupungin velvollisuudeksi säädettyä vakuuttamista,
5. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämistä,
6. kaupungin hankintatointa ja varastointia koskevia ohjeita sekä hankintoja, ellei tehtävää ole annettu lautakunnalle, toimikunnalle tai viranhaltijalle,
7. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä yksittäistapauksissa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, ellei jaosto ole uskonut tätä tehtävää joltakin osin viranhaltijalle ja jollei valtuusto ole suoritettavaa määrää erikseen vahvistanut tai määrä perustuu valtuuston hyväksymään taksaan,
8. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan kutsua korvausvelvolliseksi eikä vaadittu korvaus ylitä 100.000 euroa, ellei jaosto ole uskonut tätä tehtävää joltakin osin viranhaltijalle sekä helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä kaupungin palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, ei kuitenkaan milloin asianomainen on kuntalain 75 §:ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta,
9. varojen myöntämistä kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetuista määrärahoista, ellei jaosto ole siirtänyt tätä tehtävää joltakin osin viranhaltijalle,
10. kaupungin edustajain nimeämistä tarvittaessa kokouksiin ja tilaisuuksiin,
11. jaosto voi saattaa asian, joka sillä on 1 momentin mukaan oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

11 § Hallinto- ja henkilöstöjaoston tehtävänä on lisäksi ratkaista ne henkilöstöasiat, jotka koskevat

1. virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista kun se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan, niin myös suositussopimusten voimaansaattamista, jollei hallinto- ja henkilöstöjaosto ole antanut tehtävää määräämissään rajoissa lautakunnalle tai viranhaltijalle,
2. kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteita voimassa olevan virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisesti sekä virka- tai työsuhteen perusteella henkilöstölle kuuluvia etuisuuksia, velvollisuuksia ja eläkkeitä, ellei asiasta ole muuta määrätty tai hallinto- ja henkilöstöjaosto määräämissään rajoissa ole antanut tehtävää lautakunnalle tai viranhaltijalle,
3. henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen koordinointia, jollei hallinto- ja henkilöstöjaosto ole antanut tehtävää määräämissään rajoissa lautakunnalle tai viranhaltijalle.


V LUKU

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto


12 § Kaupunginhallituksessa on tulevaisuusjaosto, johon kuuluu 5 kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä.

Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 3 jäsentä.

Jaostossa toimii esittelijänä kaupunginjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii kaupunginjohtajan varahenkilö. Jaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii kehitysjohtaja.

Kaupunginsihteerillä, II kaupunginsihteerillä ja strategia- ja rahoitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksessa. Jaosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Jaostolla on kaupunginhallituksen puolesta oikeus päättää jaoston käytettäväksi osoitettujen määrärahojen käyttämisestä.


13 § Tulevaisuusjaoston tehtävät

Tulevaisuusjaoston yleisenä tehtävänä on valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat, kuten esimerkiksi merkittävimmät maankäyttöön ja talouteen liittyvät periaateratkaisut, kuntien välisen yhteistyön kannalta merkittävät kehityshankkeet, kaupungin yleiseen edunvalvontaan liittyvät hankkeet, ja muut asiat, jotka kaupunginhallitus on uskonut sen valmisteltaviksi.


VI LUKU

Kaupunginhallituksen konsernijaosto


14 § Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, johon kuuluu kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten jäsenten keskuudesta valitsemat 6 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla myös kaupunginhallituksen varajäseniä.

Kaupunginhallitus valitsee jaoston toimikaudeksi jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Jaostossa toimii esittelijänä kaupunginjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii kaupunginjohtajan varahenkilö. Jaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii jaoston päättämä lakimieskoulutuksen saanut konsernihallinnon viran- tai toimenhaltija.

Kaupunginsihteerillä, strategia- ja rahoitusjohtajalla ja kaupunginlakimiehellä on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksessa. Jaosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

15 § Konsernijaoston tehtävät

Konsernijaoston yleisenä tehtävänä on valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukseen liittyvät kaupungin ja kaupunkikonsernin kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat.

Lisäksi konsernijaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen vastata seuraavista kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukseen liittyvistä tehtävistä:

1. valmistella esitykset kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston käsittelyä varten kaupungin omistajapolitiikan linjauksista ja tytäryhteisöille ja säätiöille asetettavista tavoitteista,
2. ohjata, että ne yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvaltaa, toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, sekä huolehtia osaltaan konsernivalvonnan toteuttamisesta,
3. valmistella kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston käsittelyä varten tytäryhteisöjen talousarviota ja -suunnitelmaa, puolivuotiskatsausta, tulosennustetta, tilinpäätöstä ja tulosten arviointia koskevat asiat sekä muutoinkin seurata tytäryhteisöjen toimintaa,
4. antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin,
5. tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi,
6. päättää konserniohjeessa tarkoitetun ennakkohyväksynnän antamisesta tytäryhteisölle muissa kuin edellä 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa,
7. tehdä esityksiä yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevista asioista,
8. tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin omistajaohjauksen kehittämisestä ja
9. hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät kaupungin omistajaohjaukseen kuuluvat tehtävät.

Kaupunginhallitus voi määrätä ja konsernijaosto voi saattaa asian, joka konsernijaostolla on 2 momentin mukaan oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Konsernijaosto voi päätöksellään siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Jaostolla on kaupunginhallituksen puolesta oikeus päättää jaoston käytettäväksi osoitettujen määrärahojen käyttämisestä.

VII LUKU

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät

16 § Puheenjohtajan tehtävät


Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty ja johtosäännössä määrätty

1. johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa ja määrätä, missä järjestyksessä asiat käsitellään,
2. seurata kaupunginhallituksen jaostojen, lautakuntien, johtokuntien ja niiden jaostojen, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi,
3. seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia aloitteita, sekä
4. edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistoimintaa.

17 § Jäsenen tehtävät

Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan tai toimikunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee myös antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan sekä sen alaisen viraston tai laitoksen toimialaan kuuluvista asioista.


VIII LUKU

Kaupunginjohtaja

18 § Kelpoisuusehdot


Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon.

19 § Este ja sijaisuudet

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää virkavapautta kaupunginjohtajalle enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kaupunginjohtajan sijaisena toimivat kaupunginhallituksen määräämät konsernihallinnon viranhaltijat kaupunginhallituksen päättämässä järjestyksessä. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoimena tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa kaupunginjohtajan virkaan väliaikaisen hoitajan.

20 § Kaupunginjohtajan tehtävät

Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunkikonserni toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä toteuttaa kaupungin kehittämistavoitteita.

Kaupunginjohtaja johtaa ja valvoo kaupungin taloutta, Lappeenranta-konsernin elinkeinopolitiikkaa, kansainvälistymis- ja edunvalvonta-asioita, omistajaohjausta sekä strategista suunnittelua ja kehittämistoimintaa. Tässä tehtävässä kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat konsernin muut johtavat viranhaltijat ja työntekijät konsernihallinnon johtosäännössä sekä toimenkuvissa tarkemmin määritellyn tehtäväjaon mukaisesti.

Tämän lisäksi kaupunginjohtajan tulee erityisesti edistää kaupungin hyviä suhteita valtiovaltaan, elinkeinoelämään, julkiseen sanaan ja järjestöihin.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sekä tässä ja muussa säännössä määrätty

1. valvoa kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua ja huolehtia niiden käsiteltäviksi saattamisesta ilman tarpeetonta viivästymistä sekä määrätä, missä järjestyksessä ne otetaan esityslistaan.
2. olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa, sekä edustaa tai määrätä joku edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä,
3. seurata niiden kuntayhtymien ja kuntien edustajainkokousten toimintaa, joissa kaupunki on mukana ellei tätä tehtävää ole siirretty muulle viranhaltijalle sekä valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin edustajille annettavat tarvittavat ohjeet kannan ottamisesta liittovaltuustossa tai edustajainkokouksessa käsiteltäviin kysymyksiin,
4. antaa kaupunginhallitukselta pyydettyjä sellaisia lausuntoja ja selvityksiä, joilla ei ole yleisempää merkitystä sekä
5. suorittaa muut kaupunginhallituksen muutoin määräämät tehtävät.

21 § Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta

Kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat

1. määrärahan käyttöä tai myöntämistä asiassa, joka muutoin kuuluisi kaupunginhallitukselle eikä se ylitä kaupunginhallituksen vahvistamaa enimmäismäärää,
2. vieraanvaraisuuden osoittamista ja edustajien nimeämistä em. tilaisuuksiin kaupunginjohtajan päätettävissä olevien määrärahojen puitteissa,
3. kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamista,
4. kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamista,
5. kaupungin kassavarojen tilapäistä sijoittamista rahalaitoksiin, jollei kaupunginhallitus ole toisin päättänyt,
6. tilapäisten lainojen ottamista kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tilapäisten lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista,
7. konsernihallinnon toimesta valmistettujen paino tuotteiden hintoja,
8. kaupungin mainostamista ja tunnetuksi tekemistä koskevien ilmoitusten antamista ja tähän liittyvien muiden toimenpiteiden suorittamista,
9. valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä suoraan kaupunginhallituksen alaisten virastojen ja laitosten käytössä olevien huoneistojen ja alueiden luovuttamista tilapäiskäyttöä varten kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten perusteiden mukaan,
10. konsernihallinnon viranhaltijan hankintavaltuuden ja sopimuksentekovaltuuden arvon euromääräistä ylärajaa yksittäisissä hankinnoissa tai sopimuksissa
11. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden sekä konsernihallinnon henkilöstön oikeutta sivutoimen pitämiseen tai määräaikaista oikeutta suorittaa osapäivätyötä, sekä
12. selitysten ja lausuntojen antamista verotusta ja väestökirjanpitoa koskevissa asioissa.

Kaupunginjohtaja voi siirtää hänelle kuuluvan ratkaisuvallan määräämissään rajoissa alaiselleen viranhaltijalle.


IX LUKU

Erilliset määräykset

22 § Toimikunnat


Asettaessaan toimikunnan kaupunginhallituksen on määriteltävä toimikunnan tavoitteet ja tehtävät sekä päätettävä siitä, onko toimikunta tilapäinen vai pysyväluontoinen.

Kaupunginhallituksen on tarvittaessa päätettävä myös ratkaisuvallan antamisesta toimikunnalle tämän johtosäännön 5 §:n 5 kohdan suoman päätösvallan rajoissa tai tehtävä tätä koskeva ehdotus valtuustolle.

23 § Pöytäkirja

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan merkitään kokouksen osanottajat ja kokouksen päätösvaltaisuus, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt ehdotukset ja niiden kannatukset, toimitetut äänestykset, tehdyt päätökset, mahdolliset eriävät mielipiteet ja tarkastusmerkinnät.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei sen tarkastamisesta ole päätetty muulla tavalla.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginhallituksen määräämä konsernihallinnon viranhaltija.

24 § Nimenkirjoitus

Kaupunginhallituksen puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset, toimituskirjat, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri, II kaupunginsihteeri, kaupunginlakimies tai strategia- ja rahoitusjohtaja, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut siihen toisia henkilöitä.

Lähetepäätökset ja asian valmistelua koskevat kirjelmät allekirjoittaa ao. valmistelija.

Kaupunginjohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta.


25 § Haasteiden vastaanotto

Kaupunginjohtajan ohella ovat kaupunginsihteeri, II kaupunginsihteeri, kaupunginlakimies ja strategia- ja rahoitusjohtaja oikeutetut kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedonantoja.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014
Voimaantulo apulaiskaupunginjohtajaa koskevilta osin 1.10.2014 ja muutoin 1.9.2014