Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötKasvatus- ja opetuslautakunnan johtosääntö (54)
Palvelut
Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

  

1 §
Lautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Lautakunnan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito, kasvatus ja opetus. Näin lapsi ja nuori kasvaa omaksi persoonalliseksi yksilökseen, oppii käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia omia voimavarojaan sekä toimimaan yhteisön jäsenenä. Toiminta toteutetaan tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta.

Lautakunta vastaa lasten päivähoidosta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettujen lakien sekä perusopetuslain ja lukiolain sekä kaikkien edellä mainittujen lakien nojalla annettujen säädösten ja määräysten perusteella kunnille annettujen tehtävien järjestämisestä.

Lautakunnan tehtävänä on myös tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa, jotta oppilashuolto sekä lasten ja nuorten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

2 §
Kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija. Lautakunnan kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita.3 §
Lautakunnan tehtävät


Lautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet, seurata ja arvioida toiminnan tuloksia sekä valvoa, että kaupungin kasvatus- ja opetustoimen vastuu- ja palvelualueita sekä palveluyksiköitä johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.


4 §
Lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä tai muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

1) päättää toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty,
2) tekee lautakunnan ehdotuksen toimialan taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
3) huolehtii toimintakertomusten antamisesta,
4) päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta ja vastaa sen noudattamisesta,
5) päättää toimialaan kohdistettavien vahingonkorvausvaatimusten ratkaisemisen ja harkinnanvaraisten korvausten maksamisen periaatteista ja harkinnanvaraisten korvausten enimmäismäärästä yksittäisissä tapauksissa
6) määrää toimialalla perittävät maksut ja käytettävät taksat niiltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle,
7) määrittelee ne perusteet, joilla toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huoneistoja voidaan luovuttaa ulkopuolisten käyttöön,
8) antaa tarvittaessa tekniselle lautakunnalle lausunnon toimialan talonrakennusinvestointiesitysten ja irtaimistohankintaesitysten tärkeysjärjestyksestä lukuun ottamatta tietotekniikkahankintoja,
9) päättää varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmista sekä vuosisuunnitelmien perusteista,
10) päättää päiväkotien toiminta-ajoista ja koulujen työ- ja loma-ajoista,
11) päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista, toimialan viranhaltijan siirroista toimialan toiseen virkaan,
12) päättää opettajan virkojen muutoksista, kun ne johtuvat oppiaineiden opetustuntimäärien vaihtelusta tai muista säädöksistä ja määräyksistä,
13) päättää toimialalla suoritettavista kokeiluista ja lupahallintoon liittyvistä tehtävistä,
14) päättää esiopetuksen järjestämispaikoista,
15) päättää perusopetuksen sekä esiopetuksen oppilasalueista, oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä tarvittaessa pääsy- ja soveltuvuuskokeista,
16) päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä,
17) päättää palvelualueiden ja palveluyksiköiden muodostamisesta,
18) päättää sopimuksista, jotka koskevat toimialan järjestämien palvelujen tarjoamista muiden kuntien asukkaille tai palvelujen hankkimista muilta kunnilta tai yhteisöiltä,
19) päättää toimialan toimintasäännöstä,
20) päättää kaikista niistä asioista, joista päivähoito-, perusopetus- ja lukio-opetussäännösten mukaan on päätettävä monijäsenisessä toimielimessä, ellei johtosäännöstä muuta johdu,
21) päättää kaikista muista toimialaansa kuuluvista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkin muun toimielimen tehtäväksi,
22) päättää lautakunnan ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.


5 §
Esittely


Lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimialajohtajan esittelystä.


6 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen


Lautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännössä.

Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja, asian valmistelija tai joku muu lautakunnan valtuuttama henkilö.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.11.2008.
Voimaantulo 1.1.2009.

Muutokset kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014
Voimaantulo 2.9.2014