Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötEtelä-Karjalan pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen johtosääntö
Valitse taso

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

 

1 § Toiminta-ajatus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa lainsäädännön sekä sopijakuntien siltä edellyttämistä palveluista asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti hyvää kumppanuusverkostoa hyödyntäen.


2 § Pelastuslaitoksen tehtävät

Pelastuslaitoksen tehtävänä on pelastustoimen palveluiden tuottaminen alueellaan si-ten kuin pelastuslainsäädännössä, Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa (jäljempänä yhteistoimintasopimus), hyväksytyssä palvelutasopäätöksessä tai muissa säännöksissä määrätään.


3 § Pelastuslaitoksen hallinnon perusteet

Pelastuslaitoksen yleisestä hallinnosta vastaa Lappeenrannan kaupunki siten kuin yhteistoimintasopimuksessa on asiasta sovittu, kuntalain (365/95) 77 §:n mukainen Etelä-Karjalan pelastuslautakunta sekä pelastusjohtaja.

Pelastuslautakunnan kokoonpanosta ja valinnasta määrätään yhteistoimintasopimuksessa.


4 § Pelastuslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Pelastuslautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa toiminnan ja talouden kehittämi-sestä, seurata ja arvioida hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan tuloksellisuutta sekä valvoa, että pelastustoimen tehtävät hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Pelastuslautakunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu päättää toimialallaan seuraavat asiat:

1. päättää pelastuslain mukaisesta pelastustoimen palvelutasosta sopijakuntia kuultu-aan
2. hyväksyy pelastuslain mukaisen sammutusvesisuunnitelman
3. tekee esityksen vuotuiseksi pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvi-oksi
4. tekee esityksen pelastuslaitoksen virkojen perustamisesta
5. hyväksyy pelastuslaitoksen toimintasäännön
6. hyväksyy pelastuslaitoksen käyttötalous- ja investointisuunnitelman
7. hyväksyy pelastuslaitoksen toimintakertomuksen
8. päättää pelastuslain perusteella asetettavista pakkokeinoista
9. päättää nuohouksen järjestämisestä alueella, nuohousperusteiden ja nuohous-maksun määrittämisestä sekä nuohouspalvelusopimusten tekemisestä
10. päättää pelastuslaitoksen kaluston lainauksesta, käytöstä ja vuokrattavista tiloista pe-rittävistä korvauksista
11. päättää viranomaistarkastuksista, katsastuksista ja muista virkatoimista perittävistä maksuista
12. päättää pelastustoimintaa varten saadun avun korvaamisesta sekä pelastustehtäväs-tä maksettavista korvauksista ja palkkioista
13. tekee tarvittavat yhteistoimintasopimukset pelastustoimen tehtävien hoitamisesta muiden pelastustoimen alueiden kanssa
14. tekee tarvittavat sopimukset pelastustoimen tehtävien hoitamisesta alueella toimivien palokuntien ja muiden yhteisöjen kanssa
15. päättää alueellaan toimiville sopimus- ja muille palokunnille sekä toimialaa tukeville yhteisöille myönnettävistä avustuksista ja korvauksista
16. päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta pelastuslaitokselle sekä sellaisen omai-suuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta hankinnoista ja varastoinnista annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti
17. päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista
18. käsittelee muut pelastuslaissa alueen pelastustoimelle säädetyt asiat


5 § Esittely

Asiat ratkaistaan pelastuslautakunnan kokouksessa pelastusjohtajan tai hänen sijai-sensa esittelystä.


6 § Pelastustoimen neuvottelukunta

Pelastustoimen neuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään yhteis-toimintasopimuksessa.


7 § Pelastusjohtaja

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastuslaitoksen toimintaa sekä vastata pelastus-laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta kehittämisestä sekä valvoa, että pelastustoi-men tehtävät hoidetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Pelastusjohtaja päättää pelastuslaissa pelastuslaitokselle ja alueen pelastusviranomai-selle säädetyistä asioista siltä osin kuin ratkaisuvallasta ei ole toisin määrätty tässä joh-tosäännössä tai toimintasäännössä.

Pelastusjohtajalla tulee olla pelastuslainsäädännössä päällystöön kuuluvalle säädetyn kelpoisuuden lisäksi virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamisko-kemus pelastustoimen päällystötehtävissä.


8 § Pelastuslaitoksen organisaatio

Pelastuslaitoksen toiminta organisoidaan riskienhallinnan ja pelastustoiminnan vastuu-alueisiin.

Riskienhallinnan vastuualuetta johtaa riskienhallintapäällikkö. Pelastustoiminnan vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö.

Vastuualueiden päälliköt toimivat pelastusjohtajan alaisuudessa. Vastuualueiden ja nii-den päälliköiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään toimintasäännössä.

Pelastusjohtajan 1. sijaisena toimii pelastuspäällikkö ja 2. sijaisena riskienhallintapäällikkö.

Vastuualueen päällikön sijaisen määrää pelastusjohtaja.

Jos terveydenhuoltolain perusteella ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoimin-nassa pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu, toimii ensihoito pelastuslaitoksen organisaatiossa omana vastuualueena, jota johtaa ensihoitopäällikkö.


9 § Toimivallan siirtäminen

Pelastuslautakunta voi päättää toimintasäännöllä lautakunnan päätösvallan siirtämi-sestä edelleen pelastusjohtajalle, ellei laista muuta johdu. Pelastusjohtaja voi päätöksellään siirtää tehtäviä ja ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.


10 § Viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät

Pelastuslaitoksessa on pelastusjohtajan virka, riskienhallintapäällikön virka ja pelastus-päällikön virka.

Lisäksi pelastuslaitoksessa on palvelutasoon nähden tarpeellinen määrä muita virkoja ja toimia.


11 § Henkilöstön ottaminen ja erottaminen

Pelastusjohtajan valinnasta määrätään yhteistoimintasopimuksessa.

Pelastuslautakunta valitsee pelastusjohtajan välittömänä alaisena toimivat vastuualuei-den päälliköt.

Pelastusjohtaja valitsee päällystövirkoihin tai -toimiin henkilöt vastuualueen päällikön esityksestä.

Vastuualueen päälliköt valitsevat muut henkilöt kuin päällystöviranhaltijat ja – työntekijät virkoihin ja toimiin.

Pelastusjohtaja hakee tarvittaessa virkojen ja toimien täyttöluvan.

Viranhaltijan tai työntekijän siirtämisestä pelastuslaitoksen sisällä toiseen virkaan tai
toimeen päättää se viranomainen, joka päättää virkaan tai toimeen valitsemisesta.

Viranhaltijan tai työntekijän kelpoisuusehdoista päätetään viran perustamispäätöksessä ja toimen täyttämisen yhteydessä siltä osin, kun niistä ei ole säädetty pelastuslainsää-dännössä.

Viranhaltijan ja työntekijän irtisanomisesta, palvelussuhteen purkamisesta ja virasta pi-dättämisestä päättää pelastuslautakunta, mikäli pelastuslautakunta valitsee viranhaltijan tai työntekijän.

Mikäli viran- tai toimenhaltijan ottaminen kuuluu pelastusjohtajalle, päättää irtisanomisesta, palvelussuhteen purkamisesta ja virasta pidättämisestä pelastuslautakunta.

Mikäli viran- tai toimenhaltijan ottaminen kuuluu muulle viranhaltijalle, päättää irtisanomisesta, palvelussuhteen purkamisesta ja virasta pidättämisestä pelastusjohtaja kyseisen vastuualueen johtajan esittelystä.

Varoituksen antamisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se viranomai-nen, joka valitsee viranhaltijan tai työntekijän.

Sijaisen viranhaltijalle ja työntekijälle ottaa tarvittaessa se viranomainen, jonka tehtä-vänä on virkavapauden tai työloman myöntäminen.


11 § Pöytäkirja

Pöytäkirjan pitämisessä, allekirjoittamisessa, varmentamisessa ja pitämisessä yleisesti nähtävänä noudatetaan, mitä Lappeenrannan kaupungin hallintosäännössä on määrätty.


12 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Pelastuslautakunnan ja toimialan puolesta tehtävät sopimukset ja kirjalliset sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa pelastusjohtaja ja varmentaa vastuualueen päällikkö.


13 § Johtosäännön muuttaminen

Johtosäännön muuttamisesta päättää Lappeenrannan kaupunginvaltuusto pelastuslautakunnan esityksestä.


14 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013.

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 26.11.2012, § 147